Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 26. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Kapacita: 28

Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Program semináře:

1. Učitel jako badatel – přemýšlení o plánování, text, sdílení.

2. Analýza výukové lekce z hlediska cílů učení žáků, důkazů o učení a podpory učitele žákům na cestě k cíli (scaffolding), analýza prací žáků jako důkazů o učení, plánování pozpátku.

3. Kritéria hodnocení/úspěchu: video – intervence učitele při práci s kritérii úspěchu, text – jak vytvářet kritéria úspěchu a pracovat s nimi,  trénink - vytváření kritérií úspěchu.

4. Reflexe a dopad do vlastní výuky.

 

 

Poznámka: Seminář je vhodný pro účastníky, kteří absolvovali seminář Formativní hodnocení v príci učitele 1 – cesta k efektivnímu učení žáků.

Cena: 1 200 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: