Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - červen 2020 - 20 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Kapacita: 25

Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Program semináře:

1.Ohlédnutí zkušenostní  (naše zkušenosti s MBTI® v profesním životě v oblasti využívání silných stránek, spolupráce v týmu a přínosů organizaci) a ohlédnutí informační (psychické funkce a zaměření osobnosti)

2. Východiska „pozitivní psychologie“ pro rozvoj silných stránek

3. Audit silných stránek: sebepoznání dle typologie MBTI®: a) typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; b) typ osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci

4. Audit silných stránek: co říkají ostatní (s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba)

5. Audit silných stránek: zájmy, oblíbené aktivity, obavy (s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti)

6. Audit silných stránek: syntéza - tabulka či mapa silných stránek

7. Praktický plán rozvoje silných stránek vycházejejících z typu temperamentu a typu osobnosti dle MBTI®, z informací získaných od kolegů prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby a z auditu zájmů, oblíbených aktivit a obav.

8. Syntéza – silné stránky našeho týmu a kompenzace slabých stránek (v celých týmech nebo organizacích).

9. Reflexe a přesah do profesní reality, příp. deník silných stránek.


 

 

Co každý účastník získá, s čím odejde?

·         Popis preferovaných potřeb, hodnot a předpokladů pro rozvoj dovedností, zvládání rolí a projevů v chování pro každý typ temperamentu (SJ, SP, NT, NF) dle MBTI®.

·         Popis vlastního typu osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci.

·         Mapu silných stránek vlastní osobnosti jako východisko pro profesní rozvoj a efektivitu.

·         Praktický plán rozvoje silných stránek využitelný v osobním a profesním životě. 


Cena: 2 500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termín: 2. června (9:00 - 17:30 h) a 3. června 2020 (8:30 - 17:00 h) 

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.  

Podmínkou účasti na semináři je absolvování kurzu Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu. 

  

Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: