Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - březen 2020 - 20 vyuč. hodin


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum: 10. 3. 2020 - 11. 3. 2020
Kapacita: 28

Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti. Co každý účastník získá? -Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí. -Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI. -Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). -Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejeefektivnější.

Program (20 vyučovacích hodin):

1.    Mapování zkušeností a moje „osobnostní“ karta, evokace pojmů a poznatků z typologie MBTI.

2.    Východiska pro diferenciaci dle MBTI (bod zlomu – práce s tvrzeními a diskuse o nich, porovnání s konceptem diferenciace dle MBTI v souladu s doporučeními výzkumnou institucí CAPT v USA).

3.    Projevy dimenzí osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) a projevy 8 psychických funkcí v dětském věku (autentické příběhy využitelné při práci s dětmi, typické situace ve vztahu k jednotlivým dimenzím a jejich řešení, texty s popisem projevů dimenzí a 8 psychických funkcí u dětí a vhodné výchovné a výukové strategie. Mikrovidea ukazující projevy některých dimenzí osobnosti v dětském věku).

4.    Dimenze osobnosti (E/I, S/N, T/F, J/P) – doporučení do výuky (poznatková stanoviště: jak zohlednit přirozenost dětí ve výuce, možnost volby jako klíčová strategie pro diferenciaci dle psychických funkcí a zaměření osobnosti).

5.    Temperamenty u dětí (SJ, SP, NF, NT) - skládankové učení: klíčové potřeby, preferované činnosti, způsob přijímání požadavků, motivační prostředky, učební styl, komunikace s vrstevníky, sebepojetí). Mikrovidea.

6.    Diferenciace učení a výuky dle MBTI – učební styly (jak přizpůsobit plán výuky čtyřem učebním stylům dle MBTI - pomůcka pro plánování). Krátké video – ukázka jednoduché diferenciace výuky dle MBTI.

7.    Závěrečná reflexe - možnosti volby žákům s ohledem na typologickou rozmanitost třídy.

Cena: 2 500 Kč  (v ceně je zahrnuto drobné občerstvení).

Termín: 10. března 2020 (9:00 - 17:30 h) a 11. března 2020 (8:30 - 17:00 h) 

 

Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00

Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu. 

Podmínkou účasti na semináři je absolvování kurzu Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu. 

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: