Čtením a psaním ke kritickému myšlení

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - říjen 2019


Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 8. 10. 2019 - 9. 10. 2019
Kapacita: 28

V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.

Cíle:

Aktivní zapojení účastníků kurzu povede k tomu, že na jeho konci budou

1. lépe rozumět sami sobě, tj. uvědomovat si své silné stránky a možnosti rozvoje vzhledem k osobnímu rozvoji, ke spolupráci a komunikaci s jinými lidmi.

2. schopni identifikovat způsoby, jak s jinými lidmi (v osobním i profesním životě) efektivněji spolupracovat a komunikovat,

3. lépe rozumět vývojovým zákonitostem vývoje typu u dětí a dopadům výchovného a vzdělávacího působení na jednotlivé typy dětí.

 

Program:

Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice).

Je doplněn kazuistikami konkrétních učitelů, dospělých a dětí, a tak jsou teoretické části ilustrovány konkrétními příklady a postupně i aplikovány na aktuální situaci každého účastníka.

V semináři se budeme typologií MBTI zabývat i na úrovni tzv. dynamiky typu, která umožňuje hlubší porozumění vlastnímu typu osobnosti i fungování ostatních typů, předchází zjednodušenému chápání typologie a je velmi dobrou prevencí tzv. „nálepkování. Díky tomuto přístupu je kurz vhodný jak pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti, tak pro ty, kteří jsou v této oblasti nováčky.

 

1. Typologie MBTI – principy a základní pojmy.

2. Dimenze osobnosti, jejich odraz v chování (ilustrace na příkladech konkrétních učitelů z praxe).

3. Typy temperamentu jako nástroj porozumění a sdílení.

4. Dimenze osobnosti „na vlastní kůži“ (skupinové činnosti)

5. Vývoj typu v průběhu života, změny v chování, které tento vývoj provázejí.

6. Reagování jednotlivých typů ve stresových situacích.

7. Raný vývoj typu u dětí, souvislosti s výchovou a vzděláváním

8. Reflexe, rizika spojená s využíváním konceptu MBTI a jak jim předcházet.

 

Co každý účastník získá?

● Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu.

● Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který podporuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvojové cíle.

 

Kdy: 8. a 9. října 2019

Časy budou upřesněny. 

 

Kde: ZŠ Boleslavova, Praha 4

 

 

Cena: 2 500 Kč

 

Lektorka kurzu: Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

 Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

● Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

● Držitelka mezinárodního certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

● Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007)

 


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: