Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Brno - podzim 2019


Místo: Brno
Datum: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Kapacita: 20

Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.

Obsah semináře 
Na kurzu se seznámíte s několika metodami aktivního učení, které rozvíjejí kritické myšlení a čtenářskou gramotnost.
Osvojené metody vám pomohou vést děti nejen ke kritickému myšlení, ale i k pozornému naslouchání a porozumění textu.

Zprostředkujeme vám prožitek ze čtení a zároveň ukážeme první kroky, které vedou k získání čtenářských dovedností (např. vizualizace, předvídání, hledání souvislostí). Ukážeme vám různorodé postupy a jejich varianty, jak dosáhnout toho, aby si děti přirozeně, nenásilně a s radostí dovednosti natrénovaly. Vše bude orientováno pro předškolní věk (nečtenáře), žáky mateřských škol a žáky 1. tříd ZŠ. Budeme dávat důraz na to, aby se v aktivitách propojila verbální a smyslová složka (hmat, čich, sluch, zrak).

V modelových lekcích se budeme zabývat tématy, která jsou blízká dětem předškolního věku.  Ukážeme si, jaké možnosti nám skýtá hlasitá četba, diskuse či promyšlené a zacílené sledování filmu k danému tématu. 

Všechny metody a techniky budeme modelovat, účastníci si je vyzkoušejí sami na sobě a dostatečný prostor věnujeme i pedagogické analýze. 

 

Kdy se sejdeme?
1. - 2. listopadu a 29. - 30. listopadu 2019

V pátek v čase: 14:00 - 18:30

V sobotu v čase: 8:30 - 14:30 


Rozsah kurzu: 24 hodin 

Komu je kurz určen?
Učitelům MŠ a učitelům 1. stupně, rodičům dětí v předškolním věku, koordinátorům a lektorům mateřských center a dalším zájemcům z řad veřejnosti (nevyžadujeme absolvování jiného kurzu KM)

Lektorka: Mgr. Kateřina Šafránková, lektorka programů pro děti v předškolním věku a certifikovaná lektorka KM 


Místo konání: Církevní základní škola Filipka, Filipínského 1, Brno - Židenice 

Cena: 3500 Kč 
V ceně je zahrnuto drobné občerstvení.


Účastníci získají Osvědčení o absolvování kurzu nebo potvrzení o účasti.  

Kurz je akreditován MŠMT.


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: