Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Typologie MBTI 4 - audit silných stránek a rozvoj organizace - NOVINKA


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 20. 6. 2019 - 21. 6. 2019
Kapacita: 23

Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI - sebepoznání a spolupráce v týmu (blok A). V semináři prozkoumají východiska tzv. pozitivní psychologie z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.

Účastníci provedou audit svých silných stránek s oporou o vlastní typ temperamentu a typ osobnosti, o informace získané od druhých prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby a vyhodnocení oblíbených a neoblíbených činností a obav. Vytvoří si tabulku nebo mapu silných a slabých stránek a praktický plán jejich rozvoje. Získané poznání propojí s možnostmi, které přináší teorie optimálního prožívání (stav flow).

 

Cíle semináře – účastníci:

1) Prozkoumají východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.

2) Provedou audit svých silných stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci), b) s oporou o informace získané od druhých prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu temperamentu a osobnosti. 

3) Vytvoří tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek ve všech třech hodnocených oblastech – viz cíl 2.

4) Vyhodnotí, čím tzv. stav flow (plynutí) podle psychologa M. Csikszentmihalyiho přispívá k vnitřní motivaci, k rozvíjení myšlení, zvyšování výkonnosti a v dlouhodobém důsledku i k pocitu vnitřní radosti, štěstí a pozitivního sebepojetí. Navrhnou, jak častěji posilovat stav optimálního prožívání  „flow“ v profesi, jak pro to využívat silné stránky osobnosti, jak plánovitě připravovat situace umožňující stav flow vzhledem k typu temperamentu a osobnosti při týmové spolupráci a vykonávání profesních úkolů.

5) Vytvoří si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace (školy, školského zařízení), jehož součástí budou přesně definované cíle, důkazy o jejich naplnění, časový rámec, potřebné zdroje a strategie.

 

Program semináře:

1. Naše zkušenosti s typologií MBTI v profesním životě (v oblasti využívání silných stránek, spolupráce v týmu a přínosů organizaci).

2. Audit silných stránek: sebepoznání dle typologie MBTI (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci).

3. Audit silných stránek: co říkají ostatní (s oporou o informace získané od kolegů prostřednictvím metody 1: 360° zpětné vazby).

4. Audit silných stránek (s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti).

5. Audit silných stránek: syntéza - tabulka či mapa silných stránek.

6. Flow a moje silné stránky: jak častěji posilovat stav optimálního prožívání  „flow“ v profesi, jak pro to využívat silné stránky osobnosti, jak plánovitě připravovat situace umožňující stav flow vzhledem k typu temperamentu a osobnosti při týmové spolupráci a vykonávání profesních úkolů.

7. Audit silných stránek: praktický plán rozvoje silných stránek.

8. Reflexe a přesah do profesní reality, deník silných stránek.

 

Kdy: 20. a 21. června 2019

Časy budou upřesněny. 

 

Kde: ZŠ Boleslavova 1, Praha 4

 

Cena: 2 500 Kč

 

Lektorka kurzu: Mgr. Jiřina Majerová (Stang)

● Poradenská psycholožka, spolautorka a realizátorka dlouhodobých vzdělávacích programů v oblasti školství a firem (např. projekt Pomáháme školám k úspěchu -The Kellner Family Foundation, Dimension Data, a.s.).

● Držitelka certifikátu „Certified Practitioner of the MBTI Step 1 a Step 2“ a absolventka kursu  MMTIC  (vydáno v The Center for Applications of Psychological Type, Gainesville, Florida, 2010)

● Držitelka mezinárodního certifikátu Lektor a certifikátor programu RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking, 2002).

 

● Spoluautorka knihy Typologie osobnosti – využití ve výchově a vzdělávání (Praha, Portál 2010) a knihy Školní hodnocení žáků a studentů (Praha, Portál 2007)


Elektronické přihlášení na akci

POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.

Pokud přihlašujete více účastníků z jedné školy, je třeba přihlásit každého zvlášť. Na hromadné přihlášení více osob v jedné přihlášce nebude brán zřetel.

V případě, že zrušíte svou účast na semináři 7 dní a méně před začátkem semináře / kurzu, příp. se na něj nedostavíte, budeme Vám účtovat storno poplatek ve výši 10% z ceny semináře / kurzu.

Celé jméno (vč. titulu):
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Přesné fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: