Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2019


Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum: 10. 9. 2019 - 25. 2. 2020
Kapacita: 26

Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.

Lektorky:

Mgr. Jiřina Majerová a Mgr. Leona Mechúrová

Předběžné termíny jednotlivých modulů:

1. modul: 10. a 11. září 2019

2. modul: 6. a 7. listopadu 2019

3. modul: 22. a 23. ledna 2020

4. modul: 24. a 25. února 2020

 

Místo konání: Praha

Cena: 8.900 Kč

 

Kurz má akreditaci MŠMT ČR a je určen pro vedoucí pedagogické pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ a školských zařízení, pro manažery z firem a neziskových organizací. 

Číslo akreditace: MŠMT 433/2018-1-74. 

 

   Současné výzkumy v oblasti lídršipu potvrzují, že pokud všichni pracovníci v organizaci sdílí společnou vizi, pak jsou i vnitřně motiváni k tomu, aby tuto vizi ve své práci uváděli do života a přibližovali se k ní. Dokáží lépe formulovat dlouhodobé i krátkodobé cíle pro svou práci i postupy, kterými těchto cílů dosahovat. Pokud v organizaci funguje 
tzv. badatelský cyklus profesního učení, pak pracovníci dokáží na základě neustálého vyhodnocování své práce lépe identifikovat a formulovat vlastní vzdělávací potřeby.

   Psychologické výzkumy v oblasti typologie osobnosti prokazují, že vedoucí pracovníci různých typů osobnosti a temperamentu mají různé potřeby podpory a facilitace v procesech změny, kterými procházejí jejich organizace. Pokud dobře znají tyto své potřeby a hodnoty i potřeby a hodnoty jinak osobnostně založených kolegů, mohou lépe přispívat k efektivní implementaci změn v organizaci. Rovněž mohou organizaci efektivněji řídit, pokud dobře znají své komunikační vzorce, své motivátory, své přirozené strategie řešení konfliktů a „slepé skrvny“, tj. příležitosti k rozvoji. Na základě toho pak mohou poučeněji a kvalitněji popsat, co a jak se jako vedoucí pracovníci potřebují naučit. Pokud si pravidelně vytvářejí a vyhodnocují vlastní plán rozvoje v oblasti vedení a řízení, rychleji a efektivněji pak rozvíjejí celou organizaci.

   Moderní výzkumy v oblasti lídršipu ukazují, že pokud vedoucí pracovníci dokáží rozpoznat své nevědomé postoje, chování a reakce, ze kterých pramení neefektivní způsoby vedení lidí a řízení organizací, jsou připraveni se měnit tak, aby mohli podporovat pracovníky na jejich cestě k realizaci potenciálu, který mají. Pokud vedoucí pracovníci dokáží neustále rozvíjet své vědomé postoje, chování a reakce, dopad jejich vedení a řízení na organizaci je velmi pozitivní – funguje v ní kvalitní kultura, jednotliví lidé jsou spokojenější a tvořivější a organizace všestranně prosperuje. „Vědomý lídršip“ je soubor principů, které umožňují organizacím vyrůst k vyšší kvalitě a k vědomé organizační kultuře skrze jejich lídry. Kultura organizace vytváří její „životní prostředí“ a rozhoduje tak o efektivitě, tvořivosti, flexibilitě a důvěryhodnosti této organizace. Koncept „vědomého lídršipu“ čerpá z existenciální psychologie, logoterapie, západní i východní ontologické filosofie. Vědomý lídršip má prokazatelně významný vliv na udržitelný rozvoj organizací, spokojenost a šťastný život všech, které v nich pracují nebo se v nich učí.

 

Výhodou je, pokud mají účastníci absolvovaný seminář Typologie MBTI 1 – sebepoznání a spolupráce v týmu.

 

Program a cíle kurzu

 

Blok 1: Lídr jako tvůrce budoucnosti organizace

1. Úvod: naše zkušenosti s lídršipem ve vztahu k vizi organizace a podpoře inovací

2. Vize: Lídr jako nositel vize organizace a podporovatel druhých na cestě k ní

3. Lídr jako badatel: badatelský cyklus profesního učení založený na důkazech 

4. Flow: Podpora „zkušeností plynutí“ jako podmínek vnitřní motivace lidí

5. Peer review: posilování procesů vzájemného učení  prostřednicvím sdílení a poskytování zpětné vazby

6. Reflexe a autoevaluace v roli lídra (vize – aktuální stav – plán rozvoje)

 

Cíle - účastníci v semináři:

-          naučí se, jak vést lidi k formulování vize organizace tak, aby měli vnitřní motivaci naplňovat tuto vizi, chtěli a uměli na základě vize definovat cíle a cesty k jejich doasahování, přicházeli s inovativními nápady, hledali nové možnosti řešení a učili se a spolupracovali přitom s druhými,

-          naučí se, jak vést lidi k vytváření a obnovování společné vize organizace (Kam míříme?), jak organizovat evaluační činnosti, kterými se zjišťuje aktuální stav a odpovědi na otázku Kde jsme? vzhledem k vizi organizace. Naučí se, jak podporovat jednotlivce i celou organizaci v idetifikaci dalších rozvojových kroků, tedy k odpovědím na otázku Kudy dál?,

-          porozumí tomu, jak psychický stav tzv. „flow“ (optimální zkušenost plynutí) ovlivňuje vnitřní pocit štěstí a jak zvyšuje výkonnost. Zaměří svou pozornost na trénování citlivosti vůči optimální zlušenosti plynutí u sebe i svých kolegů v organizaci a uvědomí si, jak jako lídři mohou pro druhé vytvářet příležitosti k tomu, aby mohli pracovat ve stavu „flow“,

-          sdílí s ostatními témata nebo problémy, která souvisejí s jejich lídršipem. Společně prozkoumají příčiny těchto problémů a navrhnou řešení včetně důkazů o tom, jak bude situace vypadat, když bude problém uspokojivě vyřešen.

 

Blok 2: Lídršip z perspektivy typologie MBTI – komunikace, potřeby a hodnoty 
ve vztahu k temperamentu, konflikty

 

1. Úvod: naše zkušenosti s lídršipem ve vztahu ke komunikačním předpokladům, potřebám a hodnotám

2. Komunikace: jak se osobnostní preference dle MBTI promítají do komunikace lídra

3. Temperament, potřeby a hodnoty: Čtyři typy temperamentu dle MBTI jako čtyři cesty k naplňování klíčových potřeb, jednání na základě hodnot a rozvíjení nových dovedností 

4. Konflikty: 16 typů osobnosti dle typologie MBTI jako 16 cest k řešení konfliktů 

5. Mentorská kolegiální podpora:  Bálintovská skupina jako typ skupinového mentoringu

6. Reflexe a autoevaluace v roli lídra (plán osobnostního rozvoje v roli lídra )

 

Cíle - účastníci v semináři:

-   uvědomí si, jak se jako lídři v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními  preferencemi dle MBTI a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí. Naučí se, jak přizpůsobovat svůj komunikační styl proto, aby komunikace byla efektivnější. Odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci,

-   prozkoumají svůj typ temperamentu) z hlediska klíč. potřeb, které se promítají do jejich fungování v lídrovské roli. Zmapují si, které z těchto potřeb tvoří jádro jejich osobnosti a zformulují si, jak mohou využít svého typu temperamentu pro rozvoj a prosperitu organizace. Porovnají své potřeby, hodnoty a předpoklady pro rozvoj dovedností z hlediska temperamentu s potřebami, hodnotami a předpoklady jiných typů temperamentu.

- vyhodnotí, čím přispívají k dobrému řešení konfliktních situací, jaké situace pro ně mohou být zdrojem konfliktu a co v takových situacích potřebují od druhých; jaké jejich oblasti rozvoje mohou do budoucna přispívat k efektivnějším způsobům řešení problémů či konfliktů.

-  vyhodnotí si, které potíže ve své organizaci potřebují řešit prostřednictvím Bálintovské skupiny s kolegy – pojmenují problém, vyhodnotí doporučení, které získají od kolegů ve skupině a formulují potenciální kroky, kterými mohou začít problém řešit.

 

Blok 3: Lídršip z perspektivy typologie MBTI – změna, styly vedení, rozvoj organizace, trénink psychických funkcí

 

1. Úvod: naše zkušenosti s lídršipem ve vztahu k typům temperamentu a vlastnímu typu osobnosti (silné stránky a výzvy)

2. Změna: Čtyři temperamenty dle typologie MBTI jako čtyři cesty k realizaci změn

3. Styly vedení: silné stránky a výzvy pro lídršip z hlediska typologie MBTI

4. Rozvoj: Síla 16 osobnostních typů dle typologie MBTI jako 16 cest rozvoje organizace

5. Trénink psychických funkcí: psychické funkce dle jako cesty k rozvíjení osobnostního potenciálu

6. Reflexe a autoevaluace v roli lídra (plán osobnostního rozvoje v roli lídra)

 

Cíleúčastníci v semináři:

-          porovnají, jaké jsou v procesu změny rozdíly mezi jednotlivými temperamenty a uvědomí si jak vzhledem ke svému typu temperamentu oni sami v procesu změny prosperují;  zformulují si své obvyklé emoční reakce, které u nich v procesu změny přicházejí, pojmenují, jak oni sami mohou přispívat k efektivní implementaci změn v organizaci.

-          vyhodnotí si, které klíčové charakteristiky jejich přirozených lídrovských předpokladů, komunikační vzorce a motivátory přispívají k rozvoji organizace, a které mohou být potenciální překážkou efektivity. Pojmenují si cesty, prostřednictvím kterých se nejlépe učí novým dovednostem a možnosti, jak ve vztahu ke svému typu osobnosti nejvhodněji rozvíjet své schopnosti vedení a řízení.

-          pojmenují si silné stránky, které přináší jejich typ osobnosti organizaci, uvědomí si, jaké jsou jejich potenciální slepé skvrny v pracovní oblasti, jak fungují v pracovních vztazích, jak řeší konflikty.

-          účastníci si vyzkouší rozmanité činnosti rozvíjející  jejich nepreferované psychické funkce, sestaví si projekt seberozvoje v osobní i profesní oblasti, který bude zaměřen na posilování méně rozvinutých funkcí a z nich vycházejících profesních dovedností.

 

 

Blok 4: Vědomý lídršip jako cesta k posilování vědomé kultury organizace

 

1. Úvod - naše zkušenosti s lídršipem (sdílení našich silných stránek a našich výzev)

2. Vědomý lídršip, vědomá kultura organizace - sdílené cíle, postupy, potřeby a hodnoty

3. Nevědomé postoje (bezpodmínečné obviňování, bytostné sobectví, ontologická arogance), nevědomé chování (manipulativní komunikace, narcistické vyjednávání, nedbalá spolupráce), nevědomé reakce (emoční nekompetentnost) - principy a cvičení

4. Vědomé postoje (bezpodmínečná odpovědnost, bytostná integrita, ontologická pokora), vědomé chování (autentická komunikace, konstruktivní vyjednávání, bezvadná spolupráce), vědomé rekace (emoční mistrovství) - principy a cvičení

5. Reflexe a autoevaluace v roli lídra (vize – aktuální stav – plán rozvoje) – peer review

 

Cíle - účastníci v semináři:

-          pojmenují si, které nevědomé postoje, nevědomé chování a reakce blokují rozvoj a prosperitu organizace a jak se vyskytují v jejich způsobech vedení.

-          porozumí klíčovým principům vědomého lídrovství, které umožňují udržitelný rozvoj organizace a její kultury, jež obsahuje sdílené cíle, postupy, potřeby a hodnoty.

-          naučí se dovednostem autentické komunikace, konstruktivního vyjednávání, oboustranné spolupráce a emočního mistrovství, které vedou k tomu, že lidé v organizaci motivují sebe i druhé, pracují odpovědně v souladu s hodnotami organizace, s respektem k sobě i k druhým, že plně využívají svůj potenciál a slouží druhým, 
jak nejlépe to dovedou.

-          zformulují si ve vztahu ke svému lídršipu vizi nebo cíle (Kam mířím?), provedou autoevaluaci vzhledem k vizi nebo cílům (Kde jsem?) a vytvoří si rozvojový plán (Kudy dál?).

 


Elektronické přihlášení na akci

Kurz je již naplněn. Pokud máte zájem o pozici náhradníka nebo o přednostní přihlášení do kurzu v dalším možném termínu, vyplňte následující údaje. O případném přijetí do tohoto kurzu či o termínu následujícího kurzu Vás budeme informovat e-mailem.


POZOR:
Vyplňujte prosím všecky kolonky a pečlivě, jinak nebude přihláška přijata.
Pokud některý z údajů zatím nevíte, vyplňte do kolonky "nevím"

Celé jméno:
Datum narození: (ve formatu: dd.mm.rrrr)
Email:
Mobil:
Kontaktní adresa (vč. PSČ):
Adresa pracoviště (vč. PSČ):
Fakturační údaje plátce (vč. IČO):
Pracovní zařazení:
Aprobace:
Poznámka, další údaje: