Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Úvodník

Kateřina Šafránková


Milí čtenáři,

jedním z důležitých poslání Kritických listů je informovat vás o tom, jakými problémy a otázkami z oblasti vzdělávání a rozvoje čtenářství se zabývají učitelé a také akademici v zahraničí. Proto uveřejňujeme překlady textů ze zahraniční odborné literatury, které pocházejí zejména ze dvou amerických časopisů věnujících se rozvoji čtenářství ve školách: Journal of Adolescent and Adult Literacy a The Reading Teacher. V tomto čísle přinášíme na straně 4 překlad textu od Liny Bellové-Soaresové a Karen Woodové s názvem Vyučování humanitních předmětů z hlediska kritické gramotnosti.
      Termín kritická gramotnost popisuje pedagogický přístup ke čtení, který se zaměřuje na politické, sociokulturní, historické a ekonomické síly, které formují životy žáků. Čtenáři se učí být si vědomi své vlastní hodnoty pro společnost a své vlastní zodpovědnosti. Jedním z cílů kritické gramotnosti je zvýšit odpovědnost žáků za sociální problémy v jejich okolí a nabádat je k tomu, aby se ptali, proč a z jakého důvodu jsou věci tak, jak jsou, kdo z toho má největší prospěch. Učitelé kritické gramotnosti zdůrazňují ve výuce to, že texty můžeme interpretovat různým způsobem a že při interpretaci je třeba brát v úvahu různé perspektivy. Žáci v textu hledají tzv. dominantní a umlčené hlasy – tedy hlasy těch, jimž text „fandí“, a hlasy těch, kteří jsou v textu ignorováni. Jedním z příkladů mohou být knihy o holocaustu, které zamlčují, že někteří němečtí občané se odmítli přímo – či nepřímo – podílet na omezování lidských práv židů či na jejich likvidaci a přes hrozbu smrti jim pomáhali.
      Pro naše vzdělávací prostředí může být inspirativní, jak učitelé kritické gramotnosti hledají souvislosti mezi tím, co se stalo v minulosti, a tím, co se děje dnes, neustále mají na zřeteli každodenní realitu žáků a snaží se zapojit je do obecně prospěšné činnosti. Žáci se stávají demokratickými občany při službě veřejnosti, při kritickém zkoumání textů a záměrů autora, při diskusích o palčivých sociálních problémech dnešního světa v lokálním i globálním měřítku. Jedná se o rozvoj gramotnosti, která je podstatou většiny „našich“ průřezových témat. Tak, jak nám čtenářská gramotnost poskytuje nezbytné základy pro „stavbu“ našeho vzdělání, tak kritická gramotnost může naše vzdělání zastřešit.

Kateřina Šafránková