Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Mezinárodní standardy pro práci vynikajícího učitele RWCT

Kritické myšlení

Klima třídy

Standard A: Učitelé RWCT vytvářejí vzdělávací prostředí, v jehož centru je žák a ve kterém jsou žáci uznáváni jako individuality.

Učitelé RWCT:

 • Povzbuzují žáky, aby vyjadřovali a dokazovali své myšlenky a názory.
 • Vytvářejí příležitosti, ve kterých si žáci mohou vyzkoušet nové nápady, myšlenky a dovednosti.
 • Podněcují interakci mezi žáky i učiteli v atmosféře důvěry, tolerance a vzájemného respektování.
 • Vyměňují si se žáky názory a ukazují, jak podkládat své myšlenky promyšlenými důvody, důkazy či příklady.
 • Povzbuzují k rozmanitým výkladům mluvených i psaných  textů a rozhovorů.
 • Vytvářejí učební prostředí, ve kterém se může zapojit každý.

Standard B: Učební prostředí  ve třídě učitele RWCT je výrazem principů, učebních aktivit a metod a skupinového uspořádání vhodného pro danou lekci.

Učitelé RWCT:

 • Přizpůsobují nábytek ve třídě tak, aby vyhovoval potřebám práce v hodině a umožňoval žákům kontakty a seskupování pro účinnou spolupráci.
 • Zajišťují, aby učební prostředí a nástěnky i police vypovídaly o tom, na čem a jak žáci pracují.
 • Svěřují žákům část rozhodování o uspořádání třídy a o jejím vybavení.

Plánování výuky a výuka

Standard C: Učitelé RWCT rozvrhují svou výuku tak, aby podněcovala aktivní učení a kritické myšlení.

Učitelé RWCT:

 • Stavějí hodiny na modelu E - U – R (evokace – uvědomění si významu – reflexe).
 • Vyučují požadovanému učivu za použití aktivních výukových postupů, které povzbuzují spoluúčast žáků a kritické myšlení.
 • Využívají v hodinách kooperativních strategií a metod učení.
 • Sledují odezvu u žáků a podle ní přizpůsobují výuku.
 • Využívají řady výukových postupů RWCT, aby získali zájem žáků, podněcovali zaujímání alternativních pohledů a dosahovali výukových cílů.
 • Činí čtení a psaní žáků prostředkem k promýšlení a vyjasňování myšlenek a k jejich pochopení.
 • Zpřístupňují žákům další příručky nebo dodatečné výukové materiály, aby obohatili obsah výuky, a tak povzbuzují žáky k interpretacím.
 • Využívají řady zdrojů k plánování učebních aktivit, kterými se výuka rozšiřuje za hranice třídy a podněcuje zvídavost a trvalé zkoumání.

Standard D: Učitelé RWCT používají promyšlených otázek, aby podněcovali myšlení vyššího řádu a vedli žáky k vyjádření názoru.

Učitelé RWCT:

 • Používají otevřených otázek vyššího řádu, aby povzbudili žáky k vyjadřování rozmanitých myšlenek, mínění a reakcí.
 • Poskytují dostatečnou prodlevu pro odpovídání a dávají možnost dokončovat odpověď bez učitelova zásahu.
 • Vytvářejí klima, ve kterém žáci formulují a kladou otevřené otázky vyššího řádu.
 • Spolu se žáky se zúčastňují aktivního naslouchání.

Hodnocení

Standard E: Učitelé RWCT připravují a vedou takové způsoby hodnocení, které napomáhají jejich výuce a rozvíjejí učení u jejich žáků.

Učitelé RWCT:

 • Učitelé používají hodnoticí postupy, které jsou autentické (přímo spojené s konkrétní prací žáka), konstruktivní, spravedlivé a jasné.
 • Hodnotí jak procesy učení, tak jeho výsledky.
 • Používají mnoho různých metod, aby hodnotili pochopení, přístup a postoje, dovednosti i znalosti.
 • Povzbuzují žáky, aby prováděli sebehodnocení a vzájemné hodnocení.
 • Svou výuku upravují podle výsledků průběžného pozorování a hodnocení.
 • Stále pečují o to, aby žáci znali předem kritéria hodnocení a aby se účastnili na jejich vytváření.

Osobnostní a profesní kvality

Standard F: Učitelé RWCT jsou profesionálové využívající sebereflexi a pečující o svůj rozvoj.

Učitelé RWCT:

 • Učitelé sami umějí kriticky myslet a jsou vzorem zvídavosti pro své žáky i kolegy.
 • Používají zpětnou vazbu od žáků k tomu, aby upravili své výukové postupy a zlepšili vzdělávací klima třídy.
 • Efektivitu svého vyučování sledují pomocí sebehodnocení v psaných reflexích o svých postupech, znalostech i postojích.
 • Využívají vzájemného hodnocení tak, že pravidelně zvou své kolegy do hodin, aby se pozorovali a konzultovali o výuce.
 • Mají svůj plán osobního rozvoje profesního potenciálu a zdokonalování vyučovacích postupů.
 • Slouží svým kolegům jako rádci, podílejí se s nimi o svá pozorování a porozumění i o vzdělávací prameny.