Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Jak vypadají osnovy (kurikulum) angličtiny

jako jazyka mateřského na Novém Zélandě od první do třinácté třídy

podle dokumentu 1994:16  The New Zealand English Curriculum Document: Yr. 1-13

“Studenti se mají učit myslet kriticky o používání jazyka a o významu toho, co vnímají, když poslouchají, čtou, pozorují nebo když reagují na sdělení, a měli by rozvíjet svou dovednost kritického vnímání literatury.

Studenti by měli chápat, že každý text vyjadřuje určité stanovisko a určitý soubor hodnot, které byly utvářeny sociálními nebo historickými okolnostmi.

Měli by si být vědomi toho, že text jim své stanovisko podává tak, aby i svou formou ovlivnil, jak porozumějí věci, o níž se jedná. Myslet kriticky znamená, že student nachází souvislosti mezi texty, porovnává jejich pohled na svět se svým vlastním pohledem.”

Tento názor osnov však obsahuje jen některé složky Kritického myšlení a soustřeďuje se hlavně na kritické myšlení při vnímání literatury. Ale to není totéž co kritické myšlení obecně.

Kriticky myslet - CÍLE K DOSAHOVÁNÍ

Druh sdělování:

ÚSTNÍ

PÍSEMNÉ

VIZUÁLNÍ

Dovednostní úrovně v roč. 1-13:

Myslet kriticky

při dosahování cílů porozumění a vyjadřování v mluveném jazyku by studenti měli:

ÚROVNĚ

1 & 2

• identifikovat, objasnit a zkoumat význam v mluvených textech, vycházejících z osobních okolností, vědomostí a zkušeností.

•  identifikovat, objasnit a zkoumat význam v psaných textech, vycházejících z osobních okolností, vědomostí a zkušeností.

•    prokázat vědomí o tom, jak se slova a zobrazení mohou kombinovat k vyjádření významu.

ÚROVNĚ

3 & 4

•  v diskusi probírat a interpretovat mluvené texty s přihlédnutím k relevantní osobní zkušenosti a dalším hlediskům.

•  v diskusi probírat a pak předávat významy psaných textů, a zkoumat přitom relevantní zkušenosti a další hlediska.

•    rozpoznávat a prodiskutovat způsoby, jak se slovesné a vizuální prostředky dají kombinovat k určitému účelu a pro určité

ÚROVNĚ

5 & 6

•  v diskusi probírat,  interpretovat a analyzovat mluvené texty a přitom rozpoznávat některé postoje nebo názory, a posuzovat je v souvislosti s vlastními zkušenostmi a znalostí jiných textů.

•  interpretovat, analyzovat, a vytvářet psané texty, přitom rozpoznávat a diskutovat jejich literární kvality, a vyhledávat a rozpoznávat postoje a různé názory z hlediska vlastních zkušeností a znalosti dalších textů.

•    identifikovat a analyzovat účinky, které přinášejí rozmanité způsoby  kombinování slovesných a vizuálních prostředků k různým účelům a pro různé adresáty.

ÚROVNĚ

7 & 8

•  diskutovat, interpretovat a hodnotit mluvené texty z hlediska jejich výstavby a jejich sociálního, kulturního, politického nebo historického kontextu.

•  interpretovat, hodnotit a vytvářet psané texty, rozpoznávat jejich jazykové a literární vlastnosti a diskutovat o nich v souvislosti s jejich vztahem k osobnímu, sociálnímu, kulturnímu, politickému nebo historickému kontextu.

•    identifikovat, analyzovat a hodnotit účinky toho, jakým způsobem jsou kombinovány prostředky vizuální a slovesné, a přihlížet k tomu, jak souvisí výběr jazykových a vizuálních prostředků s daným účelem a adresátem sdělení.