Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Využití školní knihovny a dalších zdrojů

Z flipů, které prošly “kolotočem”

(Pořadí přidávání zápisů na flip v kolotoči zde označujeme čárou)

A) Jakým způsobem můžeme využít knihovny ve škole

Zadávání smysluplných otázek a úkolů – vedou děti k samostatnosti, prohlubují a vzbuzují zájem  o např. projekty apod.

Argumentace a obhajování svých vlastních názorů


Zadávat úkol, k jejichž řešení je třeba hledat sekundární literaturu (seminární práce)

Možnost volného přístupu ke knihám  “MARINOVÁNÍ V LITERATUŘE”

Třídní knihovník z řad dětí – samostatnost, zodpovědnost, komunikace


Možnost využití školní knihovny v průběhu celého vyučování (i po něm) (mohu poslat, může sám podle potřeby hledat v knihovně)

Zařazování žákovských prací do knihovny

Žáci vytvářejí zvláštní katalogy, anotace, recenze, “žebříčky”, odkazy na literaturu (např. 10 nejlepších knih o koních)

B) Jak hledat další zdroje informací – kolem školy (lidi a instituce)

Veřejná knihovna, archiv, informační centra, muzeum, ankety s veřejností, tvoření vlastních novin, vstupy do rozhlas. vysílání,


besedy s odborníky, spisovateli, osobnostmi


obyvatelé obcí – pamětníci, rodiče, tradice, zvyky, výstavy

vycházky, pozorování místní památky, obecní kronika, kronikář


Jiné školy

C) Co udělat, aby kurikulum dávalo studentům smysl?

Zařadit projekty, kterými se kola otevře světu (obci, blízkému okolí, regionu…)

Nabízet témata související s věkem žáků

Vytvořit prostor pro zařazení aktuálních problémů


Dát žákům možnost podílet se na výběru způsobu učební aktivity

Zjistit, co je pro žáky aktuální a smysluplné


Životní cíle žáků:                      Jak škola může pomoct k jejich realizaci


                                   Formulace

                                   Kroky k naplňování

Kurikulum                    Strategie k jejich dosahování

D) Jakým způsobem můžeme přenést část zodpovědnosti na studenty samotné v jejich samostatných úkolech?

Možnost volby (co, jak, kde, s kým)

Kooperace: provázanost úkolů + sociální kontrola

Nechat pocítit důsledky výsledků  své práce (kladné i záporné)

Zveřejnění vlastního programu (úkolu)


Nechť si uvědomí, čeho chce dosáhnout (-> vyšší motivace a samostatnost)

Studenti vymyslí téma d.ú. pro celou třídu nebo si každý vymyslí svůj


Sebehodnocení a hodnocení

Svázanost s praxí – se životem

Cíleným projektem o zodpovědnosti

Vyzkoušet si jiné role Þ hierarchie (např. škola)

E) Jak mohou aktuální události (televize, rozhlas, muzea…) doplnit kurikulum?

Nosit materiály do hodiny

Burza námětů ze strany dětí

Diskutovat o pořadech, výběr a třídění informací

Vytváření postojů – besedy, dramatizace, výstavy

Vytváření vlastních pořadů do TV či rozhlasu apod.  -> pestrost výuky – probouzení zájmu dětí ´přiblížení k reálnému životu + praxi


Práce s novinovým textem – čtení a diskuse

Dotvářejí témata výuky

! využít aktuální problém tím, že ho vztáhneme k aktuálně probíraným tématům

využít aktuální událost k vytváření vlastních názorů dětí – konfrontace těchto názorů, diskuse

zařadit problém manipulovatelnosti médii