Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Kritické listy

Všechno, co jsem se naučil(a) v hodinách češtiny

H. Šundová

Na konci osmého ročníku dostali žáci paní učitelky H.Šundové (po pouhých osmi měsících její výuky českého jazyka a literatury v jejich třídě) příležitost vyjádřit se o tom, jak užitečné pro život jim připadají různé složky předmětu český jazyk a různé požadavky, které na ně výuka klade.

Zadání vyplynulo z práce na sebehodnocení. Všichni žáci (ve všech předmětech) se ptají často: „A k čemu mi to bude?“ Paní učitelka si tedy chtěla udělat jasno v tom, jak děti cítí smysluplnost předmětu pro praktický život.

Žáci psali svá vyjádření na lístečky, k mluvnici, slohu a literatuře, a na konci hodiny své lístečky nalepili na společný plakát.

Vznikl tak pro ně samotné i pro jejich učitelku krásný přehled o tom, jaké dojmy ve třídě výuka zanechala, jaké hodnoty různí žáci v učení nalezli a jak čemu porozuměli. Pro učitelku je to užitečná zpětná vazba: protože každého jednotlivého žáka zná, dovede posoudit, co jeho výrok doopravdy znamená. Přesto se dozví i věci nové nebo překvapivé. Ale velmi důležité je, že žáci mohou vidět a porovnat i své postoje navzájem  - není na světě předmět ten, jenž by se zalíbil žákům všem…

Na Letní školu RWCT paní učitelka přivezla poster s nalepenými lístečky (ovšem jen od těch dětí, které se zveřejněním souhlasily.

My jako čtenáři zpovzdálí bychom ovšem měli držet na uzdě své příliš rychlé odsudky a závěry, zejména pokud ve třídě nepracujeme metodami jako brainstorming nebo volné psaní, a pokud jsme ve svých žácích nebudovali skutečnou důvěru v to, že svobodné vyjádření jejich třeba sebenaivnějšího a nespravedlivého názoru jim nezpůsobí žádnou újmu z naší strany.

Je určitě užitečné si povšimnout nejen toho, co si žáci pochvalují a co považují za zbytečné, ale i to, jak pojmenovali své oblíbené i odporné činnosti, jak vyjádřili své názory. Posuzovat to, jak souhlasí nebo nesouhlasí pravopisná nebo gramatická kvalita jejich zápisu s tím, co vyznávají, by však bylo ošemetné, zejména pokud bychom nevěděli, že zápisy na lístečcích neměli žáci za úkol po sobě ani zkontrolovat a opravit, protože byly vytvořeny metodou brainstormingu, při níž se dbá, aby ohledy na formu nezabraňovaly volnému vzniku myšlenek.

Hana Šundová charakterizuje svou třídu takto: „Třídu jsem měla pouze 8 měsíců, převzala jsem ji po kolegyni, která odešla z naší ZŠ. Byli tedy už od počátku vystaveni metodám RWCT. Nemohli zaznamenat můj posun jako ty třídy, které učím déle. Přijali mě velice rozpačitě. Nechápali chvílemi, k čemu je jim ta volnost v rozhodování. Dokonce měli dojem, že se jim naskýtá ten správný prostor pro nicnedělání. Asi dva měsíce jim trvalo, než pochopili, že nesplněný domácí úkol je jejich a zodpovědnost a vědomosti také. Ve srovnání s jinými třídami se adaptovali velmi rychle. Přičítám to z velké čísti sešlosti „psavců a filozofů“.

O tom, jak RWCT poznamenalo paní učitelku samotnou, píše toto: „Jsem intuitivní učitelka, těžiště mé práce jsem vždy směřovala směrem k dětem. RWCT mi dává systém metod práce s dětmi, teoretické zázemí i potřebnou jistotu v konání. Vím, že mi bude trvat ještě dosti dlouho, než si sama vytvořím svůj systém práce s metodami RWCT. To chce čas a tvrdou práci.“

Jak učitelka prezentuje význam svého předmětu a jeho složek (slohu, literatury, gramatiky a pravopisu)? „Mám stejně ráda všechny části předmětu. (…) Při klasifikaci je však činím rovnocennými. Děti vědí, že dobrými výsledky ve slohu či literatuře vyrovnají neúspěchy v mluvnici. Tolik kritizované větné rozbory jsou mým oblíbeným tématem a děti to vědí, dokonce to i respektují. Zdůrazňuji jim,jak moc rozvíjejí logické myšlení. Na důležitosti gramatiky se shodneme.“ Snažím se, aby pochopili (a to říkám velmi často nahlas), že nechci nesmyslně marnit jejich čas. Sloha literaturu jim předkládám jako možnost poznat sebe sama a „ventilovat“ své přetlaky, pochopit svět kolem sebe a dobu, kdy žili autoři, ve vztahu k době, když žijeme my. O životě autorů jim vyprávět příběhy, činím to jakoby mimochodem. Vždy zdůrazním, za co si autora vážím či nevážím já.“

O složení třídy: Je tu jen jeden slabší žák (nikoli propadlík), je tu více než jinde žáků ochotných v psaní jít s kůží na trh: jeden žák píše na pokračování, jedna dívka píše krásné básně, vznikají tu kratší prózy na slušné úrovni, nadprůměrná je větší část třídy. Jen jediného žáka sloh nebaví a pouze několik se snaží jen průměrně - ale snaží se. „Pravopisce zde mám také. Velmi dobří, nikoli však fenomenální, jsou asi čtyři.“

Jak se ve třídě pracuje? „Protože jsem se v kursech RWCT naučila volné psaní a brainstorming, vyjadřují myšlenky bez obav i ti gramaticky nezdatní. Na slohové práce mají vždy dost času, mohou si hrubé verze vzít domů opravit, mají volný přístup k Pravidlům, nebojí se mě zeptat. Dovoluji jim práce přepracovat, připomínkuji je otázkami, nepoužívám červenou propisku (a její agresivitu), chválím a chválím.

O výrocích svých žáků na lístečcích na posteru: „Jsou upřímné. Všimněte si, jak špatně dopadly mnou hýčkané větné rozbory! Povedlo se mi změnit jejich postoj v hodinách slohu a literatury. Osobní záznamy a podvojné deníky slaví v této třídě úspěch. baví je srovnávat vzájemně své poznámky k textu . Autorská čtení byla pouze dvě či tři. bylo to však super!

Hodně práce mě čeká v hodinách mluvnice. Tam si tato třída ještě neumí „hrát“. Sedmé třídy, kde učím už tři roky, si umějí připravovat samy i program do hodin mluvnice. Nepíší ovšem romány.

Velký posun učinili pod vlivem RWCT v postoji k hodnocení své práce. Naučili se chválit se navzájem. Zavedli jsme letos (ve všech třídách) sebehodnocení. Povedlo se mi…, zlepšit bych měl(a)… Jsou objektivní.Učila jsem asi 110 dětí češtinu. Na prstech jedné ruky bych spočítala případy, kdy jsem se neshodli na hodnocení. Snad i s pomocí RWCT dosáhnu toho, že se hodiny mateřského jazyka nerovnají protrpěné nudě. To je můj záměr č. 1.“

H. Šundová se chystá stejný poster s výroky vytvořit v této třídě na konci 9. ročníku a porovnat posun postojů.

Možná by bylo prospěšné, aby na konci příštího roku vznikly i ve třídách jiných učitelů a v jiných předmětech takovéto plakáty - mohli bychom si je otisknout a porovnávat. Ne kvůli tomu, kdo je populárnější učitel, ale možná kvůli tomu, abychom viděli, v co z naší výuky děti věří a co odmítají, abychom se mohli paní učitelky zeptat, jak toho dosáhla, že její žáci tak milují psaní nebo třeba oxidačně-redukční reakce…

Možná máte už dnes podobné sady žákovských výroků, nebo i jednotlivá zajímavá vyjádření. Pošlete je do redakce Kritických listů! (Nejlépe opsaná na disketě ve formátu rtf, html, Word6)

Mluvnice:

Pro život potřebné

 • psát, číst poslouchat, gramatiku, správně psát
 • číst psát, poslouchat, držet při tom hubu
 • psát (spisovně a bez chyb = pravopis, číst)
 • číst, psát vyjadřovat se
 • říprava na přijímací zkoušky
 • pravopis, ten je pro život dost potřebný. Když člověk píše třeba dopis, nebo tak něco.
 • pravopis
 • číst, psát, vyjadřovat se
 • čtení, psaní, určování i/y (=pravopis)
 • Umět psát dopisy bez chyb, ať kamarádovi nebo na úřad (Vůbec umět spisovně mluvit, i psát)
 • číst, psát, vyjmenovaná slova, trochu mluvit spisovně
 • Naučila jsem se, že mluvnice není něco, z čeho by jsem měla mít strach. Naučila jsem se hodně věcí potřebných k mému budoucímu studiu a povolání. (psaní, čtení)

Nepoužitelé

 • rozbor vět, větné členy atd., nudit se
 • rozbor vět, větné členy
 • rozbory vět, slovní druhy, určování podstatných jmen, sloves atd., tvarosloví
 • druhy vět, větné členy, rozbor vět, tvarosloví
 • grafy souvětí (větné členy atd.), Tvarosloví
 • rozbor vět,
 • rozbory vět, slovní druhy
 • věty vedlejší, rozbor věty, větné členy, tvarosloví, slovní druhy
 • rozbor vět, určování pod. jmen
 • grafy vět, větné členy atd.
 • určování vět, větný rozbor, slovní druhy, vyjmenovaná slova - odříkání)
 • rozbor vět

Sloh:

Pro život potřebné

 • napsat své pocity a myšlenky na papír
 • že se člověk musí umět  vyjadřovat, nejen ústně, ale i písemně
 • Ve slohu má každý člověk možnost vyjádřit se. „Tedy aspoň já, tak to dělám“! baví mě to! třeba napíšete to co je vám ve spomínkách bolestivé a pak, jako by ten Papír měl na bedrech to, co jste dosud měli vy. Chtěla bych vědět, jak to berte ten papír. Nebo ještě vymyslíte to, co by vás v životě vůbec nenapadlo.
 • přenést myšlenky na papír
 • mluvit o svých citech,myšlenkách, psát o všem a nebát se
 • rozvíjení fantazie, přestala jsem se bát, předvést svou práci před třídou lidí. Nestidět se prosazovat svůj názor.
 • jak psát např. dopis - využití odstavců, psát citem, výtah
 • ujasnit své pocity a myšlenky.
 • vyjadřovat své myšlenky, projevení se.
 • Naučila jsem se vyjadřovat svoje pocity pomocí tužky a papíru (slohových prací.)
 • Naučila jsem se projevovat svůj vlastní názor. přišla jsem na to, že sloh je určitý ventil mých pocitů.
 • přenést myšlenky na papír, psát žádost o….
 • umět psát text
 • umění vyjádřit to, co chci

Nepoužitelné

 • popis obrazu
 • nic, zbytečné věci se neučím (pokud nemusím)
 • nic! Líbí se mi sloh se vším všudy. Osnova (někdy!)
 • celý sloh mi připadá zbytečný, protože mě nebaví a nejde mi
 • Osnova
 • popis
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • určovat druhy slohů (úvaha…), psaní osnov u slohů, úprava textu
 • nic

Literatura:

Pro život potřebné

 • umění zpracovat  text, projevení se
 • nejvýznamnější autoři a jejich díla
 • Vědět, co napsali velmi známý lidé a přečíst si jejich živ. díla.
 • vybrat si z knihy to podstatné a krásné (myšlenky), něco o autorech
 • Autoři a jejich díla, pochopit, co tím ten autor chtěl říct.
 • znalosti o spisovatelýích
 • nejvýznamější autoři a jejich díla
 • hledání myšlenek
 • Naučila jsem se, že knížky nejsou něco, co by mě mělo vždy nudit. Knížky mi dávají i slovní zásobu.
 • To, že existovali různí lidé, co napsali různé knihy, a ty je potřeba obdivovat
 • číst i to, do čeho se mi nejdřív nechce
 • kdo co napsal
 • porozumět autorům a pochopit o čem psali, číst knížky a zamyslet se o čem to vlastně bylo
 • Brát autory podle děl a ne podle datumu úmrtí a narození

Nepoužitelné

 • Různé století - spisovatelů,datumy
 • od kdy dokdy autoři žil a čím se zabývali dříve
 • znalosti o spisovatelýích
 • letopočty! I když je ostuda, že nebudeme vědět, kdy žil ňáky významný člověk !(Mácha)
 • roky narození, roky úmrtí
 • jejich životopis
 • jejich životopis
 • znát roky různých spisovatelů
 • letopočty. I když jste je po nás nikdy nechtěla (za to vám děkuju)
 • spisovatelé, letopočty, díla
 • kdy jaký spisovatel žil (přesně)