Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Další publikace

Čítanka pro přemýšlivé učitelky a učitele


Publikace přináší texty, které mohou být inspirací pro přemýšlivé učitele. V textech je možné najít myšlenky a poznatky, které stály u zrodu nových pedagogických směrů a konstruktivismu. Některé texty jsou zcela zásadní pro pochopení kořenů programu RWCT a obtížně se dohledávají v jiných zdrojích.
Materiály, které jsme do čítanky vybrali, jsou rozděleny podle tématu do několika kapitol. Některé se věnují obecně pedagogickým tématům a jejich autoři jsou dnes respektováni jako zakladatelé moderní pedagogiky. V jiných někteří naši současníci pátrají po tom, co odlišuje kritické myšlení od jiných způsobů pohledu na svět a přemýšlení o něm. Dva texty se také zabývají čtením a rozvojem čtenářství. Do poslední skupiny jsme zařadili články, které přinášejí svým čtenářům kromě určité intelektuální námahy i pocit úžasu a moment překvapení. Jejich autoři vidí věci kolem sebe v souvislostech a dokážou nám o nich přesvědčivě referovat.
Ukázka z obsahu:
J. Dewey: Moje pedagogické krédo
P. Freire: Pedagogika utlačených
D. Klooster: Co je kritické myšlení?
Ch. Temple: Kritické myšlení a kritická gramotnost
J. Nováčková: Přednosti a rizika různých forem hodnocení žákaPříručky programu RWCT (Čtením a psaním ke kritickému myšlení)


Autoři: J. L. Steelová, K. S. Meredith, Ch. Temple, S. Walter
Příručky je možné si objednat na e-mailu: kritickemysleni@ecn.cz.
Příručky si mohou zakoupit pouze současní či bývalí účastníci kurzů RWCT.


Témata zpracovaná v příručkách1. Úvod do kritického myšlení
Vstupní část projektu se stručně dotýká teoretického zázemí kritického myšlení a interaktivního učení, předvádí a objasňuje tzv. model evokace – uvědomění si významu – reflexe. Účastníci se aktivně seznámí s úvodním blokem metod, na kterých si názorně ujasní východiska a cíle projektu.


2. Rozvíjíme kritické myšlení
Rozbor postupů při formulování a kladení otázek různým adresátům, definování a modelování rozličných druhů a úrovní otázek a debatních strategií, kterými lze rozvinout diskusi jak nad textem uměleckým, tak nad textem naučným. Bloomova-Sandersova taxonomie otázek.


3. Čtení, psaní a diskuse ve všech předmětech
Třetí část kurzu zdůrazňuje vzájemnou propojenost jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvený projev a naslouchání) a jejich význam pro učení obecně. Zaměřuje pozornost účastníků na techniky použitelné ve všech předmětech.


4. Další strategie k rozvíjení kritického myšlení
Znovu se bude hovořit o modelu evokace – uvědomění si významu informací – reflexe, nyní podrobněji. Tato část kurzu nabízí další metody použitelné ve všech třech fázích modelu.


5. Kooperativní učení
Žáci pracují ve dvojicích i ve skupinách, učí se diskutovat mezi sebou, ne jen s učitelem.


6. Plánování výuky a učení a hodnocení
Se změnou postupů přichází i změna cílů, nebo naopak. Pokud změníme cíle vzdělávání, musíme přemýšlet i o jiných formách hodnocení.


7. Dílna čtení: Vychováváme přemýšlivé čtenáře
Čtenářská dílna chce ukázat účastníkům metody, kterými budou moci formovat schopnosti studentů orientovat se v množství dostupných textů a zároveň podněcovat studenty k hluboké reflexi, k přemýšlení o smyslu přečteného. Cílem učitelova snažení je vychovat dychtivé čtenáře, kteří čtou, protože cítí vnitřní potřebu a hledají odpovědi na své vlastní otázky. V této části kurzu se účastníci naučí vést čtenářské „minidílny“.


8. Dílna psaní: Od sebevyjádření k písemné argumentaci
V tomto pokračování se účastníci seznámí s metodami, které pomohou studentům psát texty přehledně a jasně strukturované, vyjadřující srozumitelně a přesvědčivě pisatelovo stanovisko, ať racionální, nebo citové.