Anotace článků o literární výchově v primární škole

Mgr. Marta Pecárová

Laskavostí jedné z kolegyň v primární škole jsme získali anotace článků o literární výchově v primární škole, které se objevily v Kritických listech, v číslech 1-27. Doporučujeme pročíst si anotace jak novým čtenářům KL, tak i veteránům - leccos si připomenete...

Zpracovala: Mgr. Marta Pecárová, rozšiřující studium učitelství pro 1. stupeň ZŠ – 3.r., 2006/2007

KL 1, 2

Hodnotící rozhovor – hlasité přemýšlení: Proč učitel chce, aby děti občas přemýšlely nahlas?

H.Košťálová

Článek je nádhernou ukázkou práce malé skupinky dětí s textem (kniha Moje cesta za svobodou: Útěk dítěte ze Severní Koreje od France Parkerové a Ginger Parkerové). Nejen pro učitele 1.stupně inspirace a příležitost přiblížit dětem takové pojmy jako je vysuzování (nferring) a předvídání (predicting) a také pochopení strategií dětí při práci s textem (kladení otázek a vysuzování). Určitě něco podobného zařaďte do svých hodin literatury.

KL 3

Referát o přečtené knize: Součást Čtenářské dílny ve 4. třídě ZŠ

Eva Kašparová

V článku je uvedeno zadání a podmínky přednesu referátu, následné diskuse a práce posluchačů (podněty k diskusi aj.). A také (co je méně obvyklé) i popis práce po hodině (domácí příprava žáků – krátká písemná charakteristika hlavní postavy s níž proběhla diskuse v hodině – slohová práce). Určeno pro práci ve vyšších ročnících 1. stupně podle čtenářské vyspělosti žáků a podle jejich zkušeností s RWCT.

Jak zavádíme prodlevu do své výuky

Ondřej Hausenblas

Přečtete si, jak je důležité používat a umět používat ve své výuce prodlevu neboli pauzu k různým žákům v různých intenzitách. Mnoha dětem konečně dáte prostor utřídit si myšlenky. Návrh jak naučit používat prodlevu i žáky, například při referátu. Neverbální komunikace mezi učitelem a žáky je přínosem nejen v hodinách literatury a nejen na 1. stupni.

KL 4

Rámcový vzdělávací program plný detailů?

Ondřej Hausenblas

Ačkoli by se z počátku mohlo zdát, že tento článek nemá s literaturou na 1. stupni mnoho společného, po přečtení už to tak nevypadá. Byl vydán v době, kdy byl RVP dá se říct s trochou nadsázky ještě v plenkách. Ale i dnes, poté co jsme v potu tváře stvořili a začali prvním rokem učit podle ŠVP, může být dobrou inspirací k přepracování nebo ujištěním, že jsme naše plány napsali dobře. A že v něm určitě najdeme nebo neopomeneme skutečnost, že je třeba naše děti vést ve škole především metodou poznávání a porozumění. Najdete v něm také rámeček pomyslného učiva a kompetencí v češtině.

Vyprávět příběh – tradice lidové slovesnosti

Václav Šneberger

Článek předkládá čtenářům možnost využití vyprávění příběhu jako tradičního přenosu – využití ústní lidové slovesnosti ve speciálních školách (romská lidová slovesnost). Nabízí nejen mnoho zajímavých témat k projektům, ale i vyhodnocuje, co se děti na těchto projektech naučí. Autor předkládá i modelový projekt na téma rčení o počasí s popisem sběru informací a jejich analýzou. Myslím, že článek je velkou inspirací i pro učitele literatury na základní škole.

KL 5

Nápady pro čtenářské deníky

Hana Šundová

Krátký inspirující článek, který jak už sám název napovídá, přináší zajímavé nápady pro učitele, kteří už na 1. stupni čtenářské deníky zavedli nebo i pro ty, kteří je zavést nechtějí. Proč to nezkusit trochu jinak?

Pár tipů ke čtenářským kroužkům

Ondřej Hausenblas

Rozhodně „pár tipů“, zajímavých tipů ke čtenářským kroužkům, ve kterých se jen nekreslí a nehrají role, ale hlavně svobodně a otevřeně konverzuje a hlavně se směřuje k cíli „stát se čtenáři ve společnosti“, protože „Knížku nečteš nikdy sám!“. Nelze nic jiného dodat než vyzkoušet a taky se dále informovat a hledat nejen na uvedených internetových stránkách, i když musíte umět anglicky.

KL 6

Aktívne počúvanie - podpora komunikácie I.

Jana Palenčárová

Autorka v článku popisuje rozfázovaný proces naslouchání i za pomocí příkladů a přibližuje typy naslouchání. Aktivní poslech (nebo možná trochu lépe přeloženo naslouchání) je nedílnou součástí komunikace mezi lidmi. Vždyť ze své zkušenosti víme, že jsou mezi námi lidé, kteří jsou vyhlášeni jakousi „vrbou“. Tito mají vrozenou nebo naučenou schopnost naslouchat. Naučme naslouchat děti už od útlého věku. Pokud budou naslouchat aktivně, budou se i lépe učit a pamatovat si. Tato I. část je teoretickým základem, proto si nezapomeňte přečíst také druhou část článku v Kritických listech č. 7 „Čo nám bráni v počúvaní?“.

Čteme si a přemýšlíme o tom nahlas - strategické myšlení a přemýšlivý čtenář (Inspirace knihou Strategies that Work podruhé)

Hana Košťálová

Tento článek volně navazuje na článek z 1. čísla KL „Hodnotící rozhovor“ od stejné autorky. Ta se nechává inspirovat americkou knihou, která v českém překladu ještě nevyšla, ale snad se dočkáme. Předkládá popis postupů čtení, které učitelé trénují se svými žáky a při kterých si děti postupně osvojují účinné nástroje porozumívání textu. Přičemž uvádí, že čtení s porozuměním je považováno za klíčovou životní dovednost, na které se nevyplatí šetřit časem. Toto mohou učitelé 1. stupně určitě využít.

KL 7

Čo nám brání v počúvaní? – Diel II.

Jana Palenčárová

Článek je pokračováním z KL č.6. Tentokrát již ne tolik teorie, ale příklady z praxe zaujmou všechny, kteří mají chuť zkoušet něco nového. Autorka popisuje situace, které nám brání v poslouchání  a uvádí opravdu velmi pěkné aktivity na podporu naslouchání i s příklady používaných textů. Vyzkoušejte. Myslím, že je klidně můžete zkusit s dětmi na 1. stupni, některé už i v první třídě.

Jak přivést děti ke čtenářství

Blanka Staňková

Autorka nám z vlastní zkušenosti dává podněty, jak přivést děti ke čtenářství a myslím, že dobrou radu, že se musí začít už od první třídy. Neodpustím si poznámku: „Kéž by všechny děti v prvních třídách měly stejně osvícené pedagogy.“ Dává návod k vytvoření Čtenářské dílny, zavedení „podvojného deníku“ a dává podněty k rozhovorům o knihách. Ale nejen o jejich obsahu, ale o chování postav, jejich vlastnostech, ztotožnění se s hrdiny knihy a podobně. Jestli učíte v 1. třídě, tak prosím čtěte.

KL 9

Helemese, já to dokážu! Pomáháme žákům stát se autory

Nina Parish

Autorka v článku popisuje tři aktivity tzv. Dílny psaní, které převzala z modelů jiné autorky a jak je uplatnila ve své třídě, podporujíc v dětech jejich autorské dovednosti a to nejen v oblasti umělecké, ale i „běžné“, při psaní poezie i textů. Všechny aktivity jsou s ukázkami dětské tvorby – např. psaní vzpomínek a deníčků nebo tvorba obrázkové knížky. Myslím, že podobné aktivity můžeme použít až ve vyšších ročnících 1. stupně podle vyspělosti žáků.

Portfolio ve třetím ročníku základní školy

Anna Tomková, Vladimíra Strculová

V tomto článku naleznete mnoho dobrých rad jak s dětmi dělat portfolia a jak je používat. Podle mého názoru to chce vyzkoušet a objevit pro sebe i pro děti velké výhody portfolií při práci, hodnocení i sebehodnocení. Určitě je třeba začít co nejdříve.

KL 11

Dárek

Květa Kohoutová

Těžištěm článku je příprava na hodinu literární výchovy ve 3. třídě, ve které děti pracovaly s básní Paula van Ostaijena Krabička s překvapením. Navíc je zde podrobný popis evokace (s použitím skupinového brainstormingu a aktivitou volného psaní), uvědomění a reflexe realizace hodiny (použití Pětilístku). Závěr doplňuje reflexe studentů i pedagoga PedF UK přítomných ve vyučovací hodině. Nic jiného než doporučení vyzkoušet podobnou hodinu mě nenapadá.

Červená karkulka

Kateřina Rohážová

Také tento článek je pouze přípravou na hodinu literární výchovy, tentokrát v 1. třídě bez reflexe vyučovací hodiny. Cílem žáků bylo charakterizovat literární postavu, kterou si vyberou z pohádky o Červené karkulce. Při použití různých metod (např. metoda rybí kosti), v různých aktivitách (např. vytváření živých obrazů) se mají děti dovědět o postavě co nejvíc a následně ji popsat do literárního deníku. Také bych doporučila vyzkoušet je a případně se nechat inspirovat k mnoha podobným hodinám. Myslím, že je to realizovatelné ve všech třídách.

KL 14

Reforma běží… Kdo koho doběhne? O Rámcovém vzdělávacím programu s Blankou Staňkovou

(rozhovor vedla Nina Rutová)

V rozhovoru o RVP s paní učitelkou Blankou Staňkovou mimo její názory na školskou reformu najdete ukázku rozpracované kompetence pro 1.–5. třídu v českém jazyce, literatuře. Určitě se nechte inspirovat.

KL 15

Klub učitelů RWCT v Příbrami

Eva Kašparová

Vzpomínka na dílny, které proběhly v letech 2003 – 2004, reflexe setkání Klubu učitelů RWCT a jedna inspirující příprava s komentářem hodiny literární výchovy – práce s textem Oddaný přítel, O. Wilde z knihy Šťastný princ a jiné pohádky. Nechte se inspirovat.

KL 16

Aktivity před setkáním s básní a při četbě

Ondřej Hausenblas

Co vše bychom měli udělat, než předložíme dětem báseň (text), abychom dosáhli co nejlepšího efektu učení, poznání, obohacení a dalších efektů při práci s ním. V podstatě je zde předkládána modelová hodina literatury práce s básní. Výborná inspirace, určitě vyzkoušejte!

Až až

Květa Krüger

Opět jedna výborná inspirace (příprava na hodinu) pro učitele literatury – práce s poezií (báseň Až, až od Pavla Šruta), i s použitím brainstormingové metody pětilístek. Autorka pracovala s žáky 5. ročníku a já si také myslím, že ji lze na 1. stupni použít, ovšem ne bez předchozích méně náročných setkání s básní.

KL 24

Záznamy o četbě, které se osvědčily

Kateřina Šafránková

V článku je popsáno několik metod záznamů o četbě, které se autorce osvědčily (jak uvádí hned v názvu) při výuce na šestiletém gymnáziu. Neumím úplně přesně odhadnout, jestli můžeme použít všechny na 1. stupni, ale rozhodně stojí za to některé vyzkoušet.

Velké myšlenky ve výuce literatury na ZŠ a SŠ

Ondřej Hausenblas

V tomto poměrně rozsáhlém článku se autor zamýšlí nad tím, o čem nebo proč děti čtou, co mohou prožít při četbě. Velký prostor věnuje cílům hodin literatury, především práci s „velkými myšlenkami“ v knihách a rozvoji čtenářských dovedností. Rozhodně bych tyto cíle začlenila i do hodin literatury na prvním stupni.

Básnění na zahradě aneb Poezie v domácím vzdělávání

Michaela Němcová

Opět jeden článek s nápady na činnosti v literární výchově na prvním stupni, tentokrát zaměřené na poezii - seznámení s novou básní. Na příkladech čtyřech různých básních (Báseň o zahradě, Jan Skácel – Modrá dědina, K. V. Rais – Cestička k domovu, J. Vodňanský – Hrnec pana Papina) autorka ukazuje práci s textem a jiné činnosti.  Zajímavé a realizovatelné.

KL 27

Čtení v Otevřené škole, čtení v projektech*

Anna Tomková, Hana Košťálová

Čtení v tzv. „Otevřené škole“ (podle pedagogiky belgického lékaře a pedagoga Ovida Decrolyho) má mnoho cílů, kterých bychom chtěli dosáhnout ve školách i u nás. Článek přináší i konkrétní příklady projektů a příklady pohledů na čtenářské dovednosti, i konkrétní dovednosti, které by měly zvládat děti ve věku 10 – 12 let. Náměty učitelům na výstupy v českém jazyce.

*Nepřiřazené k číslu KL (staženo z webu KČL PdF UK)

Jak hodnotit práci, pokrok a produkty dětí v literární výchově na 1. stupni?

(Podle knížky Reading Response Logs od Mary Kooy a Jana Wellse zpracoval výhradně pro kursy učitelství O.Hausenblas.)

Už z nadpisu článku je víc než zřejmé, o čem budete číst. A nejen jak, ale proč hodnotit a čím se při hodnocení řídit respektujíc individualitu žáka. Jako výborná pomůcka i inspirace k činnostem s žáky vám bude sloužit tabulka tří úrovní žáka – čtenáře. Známka je v tuto chvíli až na posledním místě. Prosím přečtěte si tento článek všichni, nejen učitelé z 1. stupně a nejen učitelé českého jazyka a nejlépe kdyby jste jej vyvěsili (třeba i tajně) ve sborovně, vytištěný tlustými písmeny.

Devět hledisek pro hodnocení čtenářského rozvoje žáků - ve třech úrovních zvládání.

Ondřej Hausenblas

Tento článek navazuje na článek „Jak hodnotit práci, pokrok a produkty dětí v literární výchově na 1. stupni?“. Tři úrovně žáka – čtenáře, jeho zvládání práce s literárním textem atd. je předložena z devíti hledisek (např. míra porozumění, předvídání textu, vyjadřování, vztahování). Myslím, že asi nebudete moct žáky na 1. stupni hodnotit úplně podle všech hledisek.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2342 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz