Rámec pre vyučovanie a učenie - EUR očami učiteľov

Alica Petrasová

V priebehu dvoch rokov (september 2000 - jún 2002) prebiehalo na Metodickom centre v Prešove v spolupráci so Združením Orava pre demokraciu vo vzdelávaní špecializačné inovačné štúdium učiteľov 1. stupňa základných škôl prešovského a košického kraja pod názvom: „Inovačné stratégie podporujúce myslenie a učenie“. Na zabezpečenie vysokej úrovne bola počas celého priebehu zabezpečená lektorská činnosť prizvaných odborníkov s teoretickými a praktickými skúsenosťami v prezentovanom obsahu učiva (vysokoškolskí učitelia, pracovníci MC v Prešove a ďalší lektori Združenia Orava, ktorí sú držiteľmi osvedčení o absolvovaní prípra vy na vedenie seminárov).

Metodologický postup a popis vzorky

Na zistenie efektívnosti Rámca pre vyučovanie a učenie (EUR) vo výučbe žiakov na 1. stupni ZŠ sme sa rozhodli uskutočniť dotazníkový prieskum.

Použili sme upravený diagnostický dotazník Viery O nderčovej (2001). Zo siedmich položiek dotazníka 2 tvorili otvorené otázky a 5 otázok vyžadovalo od respondentov škálovanú odpoveď. Dotazník sme realizovali so skupinou učiteľov špecializačného inovačného štúdia 1. stupňa základných škôl prešovského a košického kraja pod názvom: „Inovačné stratégie podporujúce myslenie a učenie“. Pokúsili sme sa zistiť pozitíva a prípadné negatíva edukačnej stratégie EUR, ktorú frekventanti aplikovali do výučby dvoma meraniami – vstupným (september 2000) a výstupným (jún 2002).

Celkový počet respondentov tvorilo 24 žien. Všetci respondenti mali potrebnú kvalifikáciu – Učite stvo pre 1. stupeň ZŠ, keďže išlo o špecializačné invovačné štúdium, kde je tento predpoklad podmienkou štúdia.

Hypotézy:

  1. Predpokladali sme, že eduka čnú stratégiu EUR budú učitelia hodnotiť ako viac realizovateľnú v praxi na konci vzdelávania oproti začiatočnému očakávaniu.
  2. Predpokladali sme, že hodnotenia učiteľov týkajúcich sa rozvíjania žiackych zručností budú viac pozitívnejšie na konci vzdelávania, ako na jeho začiatku.

Analýza výsledkov a ich interpretácia

Tabuľka 1 ukazuje na optimistické vyjadrenia respondentov k možnosti aplikácie Rámca pre učenie a vyučovanie v praxi tak pri vstupných, ako aj výstupných meraniach. Je potešiteľné, že ani jeden z učiteľov pri obidvoch meraniach neuviedol, že EUR sa v praxi nedá využiť. Výpovede respondentov sú potvrdením našej prvej hypotézy, ktorou sme vyjadrili očakávania pozitívnejšieho prijatia a úspešnej realizácie Rámca pre učenie a vyučovanie (EUR) učiteľmi vo výstupných meraniach. Až 41,7 % účastníkov pri výstupných meraniach uviedlo, že túto edukačnú stratégiu môže vo svojej praxi využiť často, oproti 16,6 %, ktoré sme získali na začiatku meraní.

Na otázku, v čom učitelia vidia výhody tohto spôsobu edukácie pri výučbe ich žiakov, odpovedali respondenti pri výstupných meraniach nasledovne:

Tabuľka 1

Porovnanie využitia Rámca pre učenie a vyučovanie (EUR) v praxi Edukačnú stratégiu EUR môžem vo svojej praxi využiť:

vždy
často
niekedy
zriedkakedy
nikdy
Vs/Vý
Vs/Vý
Vs/Vý
Vs/Vý
Vs/Vý
P
0/0
4/10
18/14
2/0
0/0
%
0/0
16,6/41,7
75,0/58,3
8,3/0
0/0

Poznámky:
P – počet učiteľov
% - percentuálny priemer
Vs – vstupné merania
Vý – výst upné merania

Na základe týchto odpovedí môžeme konštatovať, že sa nám opäť potvrdila tá skutočnosť, že učitelia pozitívne prijali stratégiu EUR.

Okrem výhod uplatnenia edukačnej stratégie EUR v praxi nás zaujímali aj jej nevýhody, prípadne obmedzenia. V jednej z otvorených otázok sa mali učitelia vyjadriť práve k tomuto problému. Z ich odpovedí pri výstupných meraniach uvádzame:

Základným problémom zavádzania nových metód do práce je učiteľova časová tieseň pri príprave na vyučovaciu hodinu. Väčšina učiteľov sa zhodla na tom, že môžu učiť efektívnejšie a zaujímavejšie, ale na to potrebujú viacej času, väčšiu a náročnejšiu prípravu.

Tabuľka 2

Porovnanie náročnosti Rámca pre učenie a vyučovanie v etape prípravy učiteľa na vyučovanie

Edukačná stratégia si vyžaduje od učite a v etape prípravy:

 
veľa námahy
primeranú námahu
menej námahy
žiadnu námahu
 
Vs/Vý
Vs/Vý
Vs/Vý
Vs/Vý
P
12/6
12/16
0/0
0/0
%
50,0/25,0
50/66,7
0/0
0/0

Poznámky:
P – počet učiteľov
% - percentuálny priemer
Vs – vstupné merania
Vý – výstupné merania

Ako ukazujú výsledky, táto stratégia je pomerne náročná na prácu učiteľa. Až 50,0 % učiteľov bolo při vstupných meraniach presvedčená, že si vyžaduje od učiteľa v etape prípravy veľa námahy. Je potešiteľné zistenie, že po dvoch rokoch aplikácie si to myslela už iba polovica, teda 25,0 % účastníkov.

Tabuľka 3

Porovnanie pozície učiteľa v etape realizácie Rámca pre učenie a vyučovanie na vyučovaní

Pozícia učiteľa v etape realizácie je:

pasívna
zdanlivo pasívna
aktívna
zdanlivo aktívna
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
P
16 0
17 21
6 3
0 0
%
4,2 0
70,8 87,5
25,0 12,5
0 0

Poznámky:
P – počet učiteľov
% - percentuálny priemer
Vs – vstupné merania
Vý – výstupné merania

Tabuľka 4

Porovnanie pozície žiaka v etape realizácie Rámca pre učenie a vyučovanie na vyučovaní

Pozícia žiaka v etape realizácie je:

celý čas aktívna
občas aktívna
občas pasívna
celý čas pasívna
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
P
22 24
2 0
0 0
0 0
%
91,7 100
8,3 0
0 0
0 0

Poznámky:
P – počet učiteľov
% - percentuálny priemer
Vs – vstupné merania
Vý – výstupné merania

Učitelia v obidvoch časových intervaloch zhodne konštatovali (pozri Tabuľku 4), že pozícia žiaka v etape realizácie Rámca pre učenie a vyučovanie je prevažne celý čas aktívna. Pri vstupných meraniech o tom bolo presvedčených 91,7 % učiteľov, při výstupných meraniach až 100 % respondentov. Nasledujúce zistenie vyznieva pre edukačnú stratégiu EUR veľmi pozitívne.

Tabuľka 5

Porovnanie názorov učiteľov o získavaní zručností žiakov pri aplikácii Rámca pre učenie a vyučovanie (EUR)

Žiak sa okrem učiva pri takomto vyučovaní naučí:

slabo
dostatočne
dobře
veľmi dobře
výborne
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
Vs Vý
K (P)
0 0
2 0
13 7
7 12
2 5
(%)
0 0
8,3 0
54,2 29,2
29,2 50,0
8,3 20,8
Prem. (P)
0 0
0 0
6 2
13 16
5 6
(%)
0 0
0 0
25,0 8,3
54,2 66,7
20,8 25,0
S (P)
0 0
0 0
6 2
13 12
5 10
(%)
0 0
0 0
25,0 8,3
54,2 50,0
20,8 41,7
Pres. (P)
0 0
2 0
16 8
4 11
2 5
(%)
0 0
8,3 0
66,7 33,4
16,7 45,8
8,3 20,8
V seba (P)
0 0
1 0
4 3
16 16
3 5
(%)
0 0
4,2 0
16,7 12,5
66,7 66,7
12,5 20,8
V druhých (P)
0 0
1 0
10 9
11 12
2 3
(%)
0 0
4,2 0
41,7 37,5
45,8 50,0
8,3 12,5
Poč. (P)
0 0
0 0
6 4
12 14
6 6
(%)
0 0
0 0
25,0 16,7
50,0 58,3
25,0 25,0
U (P)
0 0
2 0
15,0 3
6 10
1 11
(%)
0 0
8,3 0
62,5 12,5
25,0 41,7
4,2 45,8

Poznámky:
K – komunikovať
Prem. – premýšľať
S – spolupracovať
Pres. – presadzovať sa
V seba – vážiť si seba samého
V druhých – vážiť si druhých
Poč. – počúvať
U – učiť sa učiť
P – počet učiteľov
% - percentuálny priemer
Vs – vstupné merania
Vý – výstupné merania

Zvýraznené časti Tabuľky 5 poukazujú na posun v názoroch respondentov pri porovnávaní vstupných a výstupných meraní hlavne pri rozvíjaní takých zručností žiakov ako sú komunikácia, vzájomná spolupráca, presadzovanie sa a učenie sa ako sa učiť (metakognitívne učenie).

Záver

Výsledky prieskumu ukazujú, že edukačnú stratégiu EUR je možné úspešne aplikovať v triedach v rámci bežne organizovaného vyučovacieho dňa. Ukazuje sa, že zmeny zasahujú nielen vyučovací proces po stránke didaktickej, ale taktiež významnou mierou vplývajú na zmeny sociálne, ktoré vedú k novým postojom, novému chovaniu a novej rovnováhe vo vzťahoch v triede.

Odpovede respondentov nás presviedčajú, že učitelia prejavujú dostatok záujmu a odvahy uplatňovať nové edukačné postupy vo výučbe. Pritom si však oveľa vážnejšie ako kedykoľvek predtým uvedomujeme, že stojíme pred strmým kopcom. Naša práca nebude ľahká a nemáme zaručené, že budeme úspešní. Je preto veľmi dôležité, čo škola poskytne novej generácii v budúcnosti a aký to bude mať pre nich zmysel. Pri neformálnych stretnutiach s učiteľmi zisťujeme, že ešte na mnohých školách stále prevažujú vyučovacie metódy a postupy, ktorých prvoradým cieľom je zabezpečenie disciplíny, prevláda frontálne vyučovanie a memorovanie.

Veríme, že s trpezlivosťou a úsilím je možné postupne premieňať školu, kde všetky deti budú mať možnosť uplatniť sa, zažiť skutočný úspech a vykonávať užitočné veci, rozmýšľať nad zmysluplnými témami. To všetko ich môže priviesť k poznaniu, že škola je miestom, kde sa každý deň môžu naučiť niečo nové a zaujímavé.

Literatúra:

Onderčová, V.: Učiteľ a rozvoj kritického myslenia žiakov. In: Pedagogická profesia v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. FHPV, Prešov 2001

Autorka je vysokoškolská učitelka, e–mail: petrasov@unipo.sk

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz