Odborný růst v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení

Hana Košťálová

V programu existují čtyři typy „titulů“, které jako jeho účastníci můžete získat. Upozorňuji, že nejsou úplně hierarchické.

1. Absolvent základního kursu

Získá „Osvědčení o absolvování základního kursu RWCT - KM“.

Tento doklad nemá nic společného s Mezinárodním standardem RWCT - KM. Získá ho každý, kdo absolvuje základní kurs s akreditací MŠMT a splní podmínky, které jsou rámcově stanoveny, ale na začátku kursu je ještě lektor upřesní (docházka alespoň 80%, dodržování základních pravidel, odevzdání určitého počtu příprav na hodiny, popř. předložení portfolia). Toto osvědčení se vydává hlavně proto, abyste měli nějaký doklad, že jste absolvovali kurs s akreditací MŠMT. To pro případ, že by se jednou ministerstvo rozhoupalo a skutečně vytvořilo nějaký profesní řád, v němž by byla šance získat ocenění za absolvované další vzdělávání.

Krom toho je takový papír dokladem o tom, že peníze na další vzdělávání, které na vás škola vynaložila, byly použity pro úhradu akreditované vzdělávací akce.

2. Certifikovaný učitel RWCT – KM

Získá „Certifikát učitele RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT“ (dále MS).

Certifikovaným učitelem RWCT - KM se může stát každý, kdo sám nebo s pomocí některého z mezinárodně certifikovaných lektorů vyhodnotí svou práci podle MS (visí na www.kritickemysleni.cz nebo je dispozici v kanceláři KM, viz. adresa v záhlaví stránek) a usoudí, že splňuje kritéria kvality práce požadovaná od učitele RWCT - KM.

Dohodne se s certifikujícím lektorem a zároveň s kanceláří KM na spolupráci a projde procesem certifikace. (Procedura je popsaná v MS.) Pokud adept splní požadavky MS, doporučí ho certifikující lektor kanceláři KM k certifikaci učitele RWCT - KM.

Pokud lektor shledá v adeptově práci nějaké rozpory s požadavky MS, upozorní ho na ně a navrhne, co by se dalo dělat, aby adept nedostatky odstranil.

V dalším období lektor s adeptem spolupracují na tom, aby adept při dalším pokusu o získání certifikátu uspěl.

3. Certifikovaný lektor RWCT – KM

Získá „Certifikát lektora RWCT - KM podle Mezinárodního standardu RWCT“. Tento certifikát postupně nahradí dosavadní certifikáty, které byly vydány některým lektorům RWCT - KM podle domácích pravidel v době, kdy ještě neexistovaly Mezinárodní standardy.Ti lektoři, kteří mají dosud platný certifikát, mohou vyučovat nadále v akreditovaných kursech RWCT - KM po zbývající dobu platnosti certifikátu.

Nemohou ovšem doporučovat učitele k certifikaci dle MS.

Lektoři, kteří dosud žádný certifikát nezískali nebo jimž uplynula doba platnosti certifikátu, by měli uvažovat o tom, že získají certifikát lektora RWCT - KM podle MS. Všichni, kdo budou chtít pracovat jako lektoři s programem RWCT - KM, budou muset mít tento doklad svědčící o tom, že jejich práce má požadovanou kvalitu a je přínosem jak pro účastníky kursů, tak pro program. Všichni poskytovatelé dalšího vzdělávání učitelům, tedy pedagogická centra, služby škole apod. budou upozorněni na to, že program RWCT - KM smějí vést jen certifikovaní lektoři, a v pravidelných intervalech budou tito poskytovatelé obesíláni aktuálním seznamem certifikovaných lektorů. Vzhledem k tomu, že nositelem autorských a distribučních práv k programu RWCT - KM v ČR je o.s. KM, bude nezákonné využívat bez jeho svolení (tedy bez certifikátu) know-how programu včetně názvu či příruček.

O lektorskou certifikaci žádá uchazeč opět na základě vlastního rozhodnutí, popř. po předchozí konzultaci s certifikátorem (či americkým dobrovolníkem).

Podle původního mezinárodního návrhu se lektorský certifikát uděluje na neomezenou dobu; Česká republika naopak žádá, aby certifikát byl po určité době obnovován (např. po pěti letech) jednoduchým způsobem, aby bylo zaručeno, že všichni nositele certifikátu opravdu v programu pravidelně pracují a program i své lektorské dovednosti rozvíjejí.

Lektora, který získal certifikát, někdy označujeme jako „certifikovaného lektora“ - to když chceme říci, že získal certifikát. Jindy mu říkáme „certifikující lektor“ - to když chceme zdůraznit, že ve spolupráci s adeptem učitelské certifikace působí jako ten, kdo zájemce vede a na konci celé procedury doporučuje k certifikaci.

4. Certifikátor RWCT - KM Certifikátor je osoba, která

  1. doporučuje uchazeče o lektorský certifikát, s nímž spolupracovala na jeho přípravě k certifikaci a později s ním prošla certifikační procedurou, k získání certifikátu nebo k odložení certifikace do doby, než se uchazeči podaří doladit výkon tak, aby odpovídal MS;
  2. společně se dvěma dalšími certifikátory rozhoduje o přijetí nového certifikátora do národní skupiny certifikátorů programu RWCT.

Finanční nároky na certifikaci

Certifikující lektor či certifikátor stráví poměrně dost času s adeptem certifikace, ať lektorské nebo učitelské. Bude muset často dojet poměrně daleko, bude pozorovat uchazečovu práci, stráví čas rozhovory před a po pozorování, bude se probírat uchazečovým učitelským či lektorským portfoliem, bude sepisovat doporučení. Tím vším se sám nesmírně obohatí, pro jeho práci to bude mít jistě obrovský význam. Přeci jen by ale bylo dobré, aby za dobře odvedenou práci dostal zaplaceno.

Bude proto potřeba, aby uchazeči hradili náklady spojené s certifikací.

Certifikovaní lektoři mají reálnou šanci, aby takto vynaložené prostředky považovali za dobrou investici, neboť mohou lektorskou činností částku získat zpět ve formě lektorského honoráře.

Pro učitele je taková vyhlídka přeci jen vzdálenější - než začnou ze své certifikace také mít finanční přínos, nejen odborný profit či pocit seberealizace, může trvat dost dlouho.Tím myslím, že než se stanou z certifikovaných učitelů certifikovanými lektory, kteří mohou své služby nabízet organizátorům (poskytovatelům) dalšího vzdělávání, může uplynout mnoho času.

Přesto neexistuje jiná možnost, než že budeme do sebe investovat i tímto způsobem. Ohlížíme se, kde by se dal pořídit nějaký grant, pod který by se taková snaha jako udržet kvalitu programu vešla, ale zatím jsme nepadli na žádného dost perspektivního dárce.

Milí učitelé, milí lektoři, zkoumejte svou práci ve světle mezinárodního standardu RWCT, hledejte cesty k sebezlepšení, veďte si učitelské či lektorské deníky, a hlaste se jako adepti získání certifikátu!!!

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz