Projekt VARIANTY

Tomáš Hirt

Počátkem roku 2001 rozšířila Společnost při ČT – Člověk v tísni, o. p. s. své aktivity i do oblasti vzdělávání, a sice prostřednictvím projektu Varianty, který je orientován na zavádění principů interkulturního vzdělávání do českého vzdělávacího systému. Projekt je financován z prostředků Evropské unie (program PHARE) a supervizi nad jeho plněním provádí Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR spolu s Mezirezortní komisí pro záležitosti romské komunity. Na projektu spolupracuje i Kritické myšlení, o. s.

Co je interkulturní vzdělávání

Model interkulturního (resp. multikulturního) vzdělávání se v Západní Evropě a v Severní Americe začíná rozvíjet od konce 60. let v souvislosti s konceptem multikulturalismu, který reflektuje novou společenskou situaci vzniklou v důsledku rozpadu koloniálních impérií, v důsledku stále výraznější emancipace různých sociokulturních skupin odlišných od jednotlivých národních (resp. státních) masových kultur a v důsledku problémů s integrací přistěhovalců ze zemí třetího světa. Ideálem multikulturních teorií je společnost založená na nekonfliktní a rovnoprávné koexistenci různých kulturních, etnických, náboženských nebo jiných skupin, tedy takové společenské uspořádání, v němž jsou minimalizovány projevy jakékoli diskriminace, rasismu a xenofobie. Koncept multikulturní společnosti je alternativou ke společnosti založené na monokulturním modelu národních států, politickým projektem, který upřednostňuje pestrost hodnot, norem a idejí před ideologickou či kulturní homogenitou.

Interkulturní vzdělávání je v této souvislosti vnímáno jako jeden z nástrojů k vytváření multikulturní společnosti, čili jako cesta k rozvoji pluralitní občanské společnosti založené na principu soběrovnosti a rovnoprávnosti jedinců i skupin. Vychází z přesvědčení, že mnohé z negativních stereotypů, na kterých je založeno předsudečné jednání vůči minoritním skupinám, jsou dětem a mladým lidem vtištěny v rámci vzdělávacího procesu, který je v národních státech orientován takřka výhradně na předávání majoritní (národní) kultury a jejích hodnot. Obecným cílem interkulturního vzdělávání je proto zprostředkovat žákům nejen poznání vlastního kulturního zakotvení, ale i porozumění odlišným kulturám, rozvíjet v nich smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci, vést je k chápání a respektování neustále se zvyšující sociokulturní rozmanitosti a otevírat před nimi cestu k porozumění různým způsobům života, myšlení a vnímání světa.

Interkulturní vzdělávání v ČR

Do oblasti českého školství se téma interkulturního vzdělávání dostává až v porevolučním období, a to většinou prostřednictvím různých mezinárodních či nevládních aktivit, ale i prostřednictvím zatím nedokončených systémových úprav. Důvodem je jednak požadavek EU, aby principy interkulturního vzdělávání nebyly při školské reformě opomenuty, a jednak nová společenská situace v ČR, kdy se ke slovu hlásí různé dosud marginalizované sociokulturní skupiny, narůstá zde počet cizinců a příslušníci majority vykazují zjevné rysy nepřipravenosti se s touto novou situací tolerantně vypořádat. Český vzdělávací systém se však navzdory mnoha různým projektům zaměřeným na problematiku interkulturního vzdělávání proměňuje jen pozvolna: stále zcela dominuje hledisko majoritní – české národní – kultury (předává se jediný – kulturně podmíněný – pohled na svět), v oblasti metod výuky převažuje frontální výklad či samostudium, klade se nadměrný důraz na znalosti, přičemž sféra dovedností a zejména oblast postojů, jež jsou pro schopnost nekonfliktního mezikulturního soužití klíčové, zůstávají spíše opomíjeny.

Cíle a výstupy projektu Varianty

Projekt Varianty si v tomto kontextu klade za cíl analyzovat možnosti interkulturního vzdělávání v ČR a podílet se na zavádění tohoto typu vzdělávání do studijních programů na úrovni základního, středního i vysokého školství, a to prostřednictvím:

  1. podpory systémových změn
  2. vzdělávání učitelů
  3. publikace podpůrných materiálů a
  4. poskytování informačního servisu pro učitele.

Na úrovni základního školství byla v rámci projektu Varianty v souvislosti s chystaným rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání vypracována kapitola věnovaná „průřezovému“ tématu interkulturního vzdělávání, která je k dispozici na webových stránkách projektu. V návaznosti na obsah jmenované kapitoly je uskutečňována pilotní implementace principů interkulturního vzdělávání do školních vzdělávacích programů na vybraných základních školách. Ve spolupráci s Britskou radou rovněž probíhá série konzultačních setkání s pracovníky krajských pedagogických center zodpovědnými za oblast interkulturního vzdělávání na úrovni jednotlivých krajů.

V oblasti středního školství bylo za prioritní stanoveno vytvoření souboru podpůrných materiálů k výuce na středních školách, které budou sloužit jako pomůcka při začleňování interkulturních prvků do středoškolské výuky. V současné době je proto připravován manuál interkulturního vzdělávání na středních školách, dokončuje se učebnice Kulturní a sociální antropologie pro střední školy a natáčí se série tří filmových dokumentů o menšinách v ČR. Materiály budou ověřovány v praxi a jejich zveřejnění se plánuje na červen letošního roku.

Na úrovni vysokého školství se projekt Varianty soustředí na oblast didaktiky jednotlivých studijních oborů na pedagogických fakultách. Výchozí ideou je přesvědčení, že alternativní metody výuky (kritické myšlení, dramatická výchova, kooperativní vyučování, osobnostně sociální výcvik) snáze umožňují působit na oblast dovedností a postojů, čili na oblast, která je pro interkulturní vzdělávání nezbytná. V současnosti probíhá roční cyklus tréninkově-konzultačních setkání, jehož cílem je ve spolupráci s oborovými didaktiky z různých fakult formulovat a ověřovat možnosti interkulturního vzdělávání v rámci oborové didaktiky na vysokých školách pedagogického zaměření.

Informační servis projektu Varianty

Vzhledem k tomu, že interkulturní vzdělávání je tématem, které je v oblasti českého školství doposud jen zřídka frekventované, byl v rámci projektu Varianty vytvořen internetový servis pro učitele, jehož smyslem je usnadnit základoškolským, středoškolským i vysokoškolským pedagogům orientaci v nové tematické oblasti.

Hlavní službou, která je učitelům na internetové stránce projektu Varianty poskytována, je databáze materiálů k výuce (plány lekcí, texty, články, obrázky, odkazy). Určena je učitelům na všech stupních škol jako příležitost získávat inspiraci od svých kolegů v oblasti interkulturního vzdělávání a jako možnost sdílet podklady k výuce. Materiály jsou členěny do tří kategorií podle věku vzdělávaného, podle typu materiálu a podle konkrétního tématu, k němuž se vztahuje. Vkládání i prohlížení jednotlivých materiálů v databázi je umožněno každému návštěvníkovi.

Další částí servisu pro učitele je fórum školních zkušeností, jehož cílem je formou internetové konference zprostředkovat učitelům a odborníkům v oblasti pedagogiky možnost diskutovat otázky týkající se interkulturního vzdělávání, využívání různých postupů a metod, vytváření školního vzdělávacího programu, ale i praktické záležitosti chodu školní výuky.

K dispozici je rovněž seznam základní literatury vztahující se k tématu, přehled klíčových pojmů z oblasti multikulturalismu včetně nástinu základních koncepcí a teorií vztahujících se k problematice interkulturního vzdělávání, dále informace o různých menšinách v ČR a přehled zajímavých internetových odkazů.

Bližší informace o projektu Varianty naleznete na www.varianty.cz. Uvítáme rovněž jakékoli náměty, komentáře, připomínky či návrhy případné spolupráce.

Kontakt: varianty@pinf.cz

Autor je koordinátorem projektu Equal (Člověk v tísni), učí na Fakultě humanitních studií v Plzni.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz