Čo nám brání v počúvaní? – Diel II.

Jana Palenčárová

Přinášíme druhý díl článku Jany Palenčárové o aktivním naslouchání:

V pracovnej dielni pod názvom „Aktívne počúvanie – podpora komunikácie“ sme uvažovali o tom, čo nám bráni a čo nám pomáha pri počúvaní. K akým záverom sme dospeli?

Počúvanie zapnuté – vypnuté:

Ľudia rýchlejšie myslia, ako rozprávajú. Znamená to, že keď niekoho počúvame, máme veľa času na rozmýšľanie. Často tento čas využívame na rozmýšľanie o tom, čo si ja myslím o danej téme, uvažujem o svojej reakcii („čo bude od nás chcieť?“), o tom, aké mám ja skúsenosti s danou témou, o niečom úplne inom (o osobných problémoch, o tom, ako prebehol včerajší deň, o tom, čo ma dnes ešte čaká), o tom, kto hovorí (ako vyzerá, čo má oblečené) … namiesto toho, aby sme uvažovali o tom, čo nám druhý hovorí.

Počúvanie s predsudkami:

Pri každej verbálnej komunikačnej interakcii existujú slová alebo slovné spojenia, pri ktorých ľudia prestávajú počúvať. Slová ako „ja“, parazitujúci, vyučovací proces, stratégia, konštruktívny režim, integrácia, plán, odborníci, povinnosť, často sa opakujúce výrazy – teda, vlastne, ehm, že (nepočúvam, sčítavam ich), vulgarizmy a cudzie výrazy… zaručujú „nepočúvanie“. Začneme plánovať „obranu alebo protiútok“, resp. ignorovať hovoriaceho. A čo deti? Čo myslíte, pri ktorých slovách prestávajú počúvať? Musíš…, ticho, dávaj pozor, počúvaj ma, je tvojou povinnosťou…, je to v školskom poriadku, opakujem ti…, vieš, že…, iní sú takí, a ty…, o chvíľu končíme…, pri všetkých rozkazoch, pokynoch a kritike.

Počúvanie so zavretou mysľou:

Niekedy rýchlo usúdime, že nebudem to potrebovať, to sa ma netýka, viem, čo bude ďalej, nič prekvapujúce, je to veľmi náročné, nechápem to, nesúhlasím, klame, téma je nudná, hovoriaci ma nezaujíma. Vtedy prestávame počúvať.

Vyrušované počúvanie:

Zvuky z vonkajšieho prostredia, teplota v miestnosti, únava, stres, psychická a fyzická nepohoda, vedľa mňa sa bavia, prílišná gestikulácia, rýchle tempo reči, vedľa mňa sedí niekto oveľa zaujímavejší ako hovoriaci, počasie… to všetko nám môže brániť vypočuť si, čo nám druhí chcú povedať.

Čo nám pomáha počúvať?

Počúvame telom: uvoľnená pozícia tela, „otvorený“ postoj – čelom k hovoriacemu, kontakt očami, prikyvovanie, ruka pod bradou, mierne naklonenie tela k partnerovi, fyzická pohoda – nie sme hladní, smädní, unavení…

Počúvame mysľou: všímame si neverbálne prejavy, obzvlášť tón hlasu (city, humor), absolútne zameriame svoju pozornosť na rozprávača, usilujeme sa zapojiť všetky zmysly, získavané informácie konkretizujeme do predstáv a pretvárame ich do svojich konceptov.

Počúvame, ČO sa hovorí: usilujeme sa zachytiť hlavnú tému, dôležité fakty – selektujeme informácie, uvažujeme o téme a pripravujeme si doplňujúce otázky či odpovede, máme „otvorenú myseľ“ – myslíme trochu dopredu, analyzujeme, hodnotíme.

Počúvanie je dôležité, pretože: získavame informácie, doplňujeme si informácie, uisťujeme sa, porovnávame, upravujeme či meníme svoje názory, obohacujeme si svoju slovnú zásobu, aktívne počúvanie nás posúva vpred, pomáha nám riešiť problémové situácie, lepšie chápať druhého, aktívne počúvanie „otvára ľudí“ – povzbudzuje ich k spontánnemu a úprimnému vyjadrovaniu názorov, postojov, myšlienok…, pozorným počúvaním ukazujeme iným, že si ich vážime, že oceňujeme ich vedomosti a skúsenosti, bez počúvania by nebolo komunikácie.

Aktivity na podporu počúvania

Aktivita č. 1

Téma: Cestovanie zvukom

Cieľ: Rozvíjať a zlepšiť komunikačnú zručnosť počúvať.
Identifikovať a pomenovať zvuky v prostredí alebo
špecifické miesta charakterizované týmito zvukmi.

Pomôcky: Nahrávka príbehu s rôznymi zvukmi, magnetofón, obrázky charakterizujúce konkrétne zvuky v príbehu.

Forma práce: Kooperatívne vyučovanie – centrá počúvania.

Postup: Učiteľ nahrá na pásku akýkoľvek príbeh. Na mieste, kde je špecifický zvuk, použije zvukový efekt miesto slova, ktoré ho vystihuje. Za týmto efektom urobí krátku prestávku, aby žiaci mali možnosť zvuk identifikovať. Nerozptyľujú sa zapisovaním, koncentrujú sa na počúvanie a zapamätanie si čo najväčšieho počtu zvukov. Po vypočutí príbehu deti v skupinách (počúvacích centrách) diskutujú o tom, ktoré zvuky v príbehu počuli. Po práci v skupinách všetci spoločne rozoberajú počuté: zvuky adekvátne pomenúvajú a priraďujú k nim vhodné obrázky. Pri tejto aktivite nezáleží na poradí zachytených zvukov, dôležité je čo najviac z nich rozoznať a správne ich pomenovať.

Príklad textu: „Vraciaš sa s rodičmi z výletu a v mysli si premietaš celý dnešný deň. Nezačal sa veľmi príjemne, lebo ráno ťa prebralo (zvonenie budíka). Dolu si začul (vrčanie motora). Odkiaľsi z chodby sa ozvalo (štekanie psa). Všetci už vstali, aj tvoji malí súrodenci, pretože celý byt napĺňal (detský smiech), (hudba z rádia) a (búchanie dverí). Rýchlo si vstal, obliekol sa a po raňajkách ste vyrazili. Spomínaš si, že cesty boli preplnené. Zastavili ste na červenú. Zrazu sa z vedľajšej cesty vyrútilo (nákladné auto). Počul si (škrípanie bŕzd) a (rinčanie skla). Stala sa nehoda. Zakrátko sa v diaľke ozvalo (húkanie sirény). Policajné autá boli o pár minút na mieste…

Aktivita č.2

Téma: Záhada unesenej chemičky

Cieľ: Rozvíjať a zlepšiť komunikačnú zručnosť počúvať.
Dokázať zachytiť poradie jednotlivých zvukov v príbehu.

Pomôcky: Nahrávka príbehu so zvukmi, magnetofón, „zvuková“ automapa, obálky, fixy, šatky na oči.

Forma práce: Kooperatívne vyučovanie – centrá počúvania.

Postup: Úvod tejto aktivity je podobný ako v aktivite č. 1. Rozdiel je v tom, že deti počúvajú so zaviazanými očami, aby sa dokázali vcítiť do roly hlavnej hrdinky príbehu a aby sa tak umocnil sluchový vnem zvukových efektov. V tejto aktivite je dôležité zachytiť poradie zvukov, preto je vhodné dať deťom možnosť vypočuť si ukážku dvakrát. Po jej odznení nasleduje diskusia v skupinách a vyznačenie trasy únosu vo „zvukovej“ automape. Tú dostane každá skupina zapečatenú v obálke pred začatím aktivity.

Text: „Simona je chemička, ktorá prišla na to, ako urobiť človeka neviditeľným. Skupina zločincov sa rozhodla získať záhadný vzorec, preto ju uniesli do tajného laboratória. Zakryli jej oči šatkou, posadili ju do auta a vyrazili. Oči mala síce zakryté, ale uši nie! Preto sa rozhodla po celú cestu pozorne počúvať všetky zvuky. Tie by neskôr mohli pomôcť polícii objaviť úkryt jej únoscov. Auto štartuje. Prvý zvuk, ktorý počuje, je (kostolný zvon). Auto spomaľuje a zatáča doprava. Simona v diaľke zachytí (hlasy zvierat v ZOO). Odrazu k nej doľahne zvuk (hodiny na veži). Odbíjajú osem. Po krátkej chvíli tesne nad ňou zarachotí (zvuk lietadla). Potom dlho nepočuje nič. Je zúfalá. Náhle však začuje (detský krik a smiech). Žeby detské ihrisko? Alebo škola? Z myšlienok ju vytrhne zvuk (motorová píla) a (kukanie kukučky). Asi o desať minút auto zastavuje. Čo sa deje? (zvuk prechádzajúceho vlaku). Znova sa pohýnajú. Po chvíli však znova stoja a Simonu odrazu ťahajú z auta von. Posledné, čo počuje, kým vkročí do budovy, je (erdžanie koní).“

Poznámka: Dokázať zachytiť poradie, napr. sled udalostí v príbehu, je cieľom podobnej aktivity. Deti si vypočujú príbeh, ktorý má aj komiksovú podobu. Ich úlohou je zoradiť v správnom slede jednotlivé obrázky komiksu, ktorý učiteľ vopred rozstrihá. Obtiažnosť, ale aj atraktívnosť uvedenej aktivity sa môže zvýšiť úlohou doplniť text do prázdnych bublín.

Aktivita č. 3

Téma: Rozprávkové hádanky

Cieľ: Rozvíjať a zlepšiť komunikačnú zručnosť počúvať.
Spoznať rozprávkové postavy podľa opisu. Rozoznať detaily podporujúce identifikáciu postavy a detaily, ktoré do príbehu nepatria.

Pomôcky: Úryvky z rozprávok opisujúce známe rozprávkové postavy.

Forma práce: Kooperatívne vyučovanie – počúvacie centrá.

Postup: Učiteľ prečíta žiakom úryvok z rozprávky, v ktorom je dostatok detailov na identifikáciu známej rozprávkovej postavy. Úlohou žiakov je pozorne počúvať, aby na základe počutého dokázali spoznať, o ktorú postavu ide. V diskusii potom obhajujú dôvody svojej identifikácie.

V nasledujúcom úryvku je úloha o niečo ťažšia. Žiaci majú nielen spoznať postavu a detaily podporujúce jej identifikáciu, ale navyše nájsť vety, ktoré do danej rozprávky určite nepatria a prečo. Po práci v skupinách nasleduje spoločná diskusia.

Príklady textov:

„Jedného dňa ma mamička poslala za starou mamou, ktorá bola chorá, aby som jej odniesla koláč a iné dobroty. Stará mama býva ďaleko v lese, takže som mala pred sebou dosť dlhú cestu. Keď som vošla do lesa, stretla som vlka. Spýtal sa ma, kam idem a čo nesiem v košíku. Potom som sa zastavila na lúke, aby som nazbierala kvety. Konečne som dorazila k domčeku starej mamy. Prekvapilo ma, že sú dvere otvorené. Starká ležala v posteli. Keď som sa jej spýtala, prečo má také veľké uši, povedala, že aby ma lepšie počula. Verte mi, ten deň bol ešte veľmi zaujímavý… Kto som?“

(Červená čiapočka)

„Keď som bola malé dievčatko, bola som veľmi šťastná, až kým mi nezomrela mamička a ocko sa znova neoženil. Moja macocha bola taká žiarlivá, že ma poslala do hlbokého lesa s poľovníkom, ktorému prikázala zabiť ma. Ale on to neurobil. Blúdila som lesom, kým som nenašla veľký zámok s mnohými miestnosťami. V strede stál stôl so siedmimi taniermi a sedem postieľok pripravených na noc. Mala som šťastie, lebo sedem mužíkov mi dovolilo u nich bývať. Macocha sa veľmi nahnevala, keď zistila, že žijem. Zakliala ma a premenila na jablko. Viete, kto som a ako končí moja rozprávka?“

(Snehulienka)

Poznámka: Ešte zaujímavejšou sa stáva táto aktivita, keď deti v skupinách požiadame, aby vytvorili podobné úryvky ako hádanky pre svojich spolužiakov.

Autorka je učitelkou na Katedře slovenského jazyka Pedagogické fakulty Prešovské univerzity.
Email: palip@ke.telecom.sk

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz