Rozvoj čtení a čtenářství v ČR a Společnost CzechRA

Radka Wildová

Čtenářství vyjadřuje aktivní vztah k četbě a literatuře vůbec. Je vnímáno jako důležitý faktor kultivace a socializace jedince, a proto se dá předpokládat, že jeho úroveň do jisté míry ovlivňuje i celkovou vzdělanost národa. Empirická šetření provedená v posledních letech naznačují, že rozvoj čtenářství (ale i čtenářské gramotnosti) vyžaduje výraznější podporu. (Viz výsledky mezinárodních výzkumů čtenářství 1994, 2001.) Tato podpora by kromě podstatné proměny výuky čtení a způsobu jeho využití ve škole měla zahrnovat spolupráci širší zainteresované veřejnosti – rodičů, knihovníků, nakladatelů, ale i médií atd.

Aktivitami na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti se dlouhodobě a systematicky zabývá, vedle iniciativ zanícených učitelů, např. Klub dětských knihoven, Sukova knihovna, o. s. Kritické myšlení, Česká sekce IBBY a v neposlední řadě také Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA), která právě v posledním období podstatně proměňuje svou koncepci a činnost a kterou bychom proto rádi, prostřednictvím tohoto článku, představili.

Společnost pro podporu a rozvoj čtenářství (CzechRA – Czech Reading Association) vznikla v roce 1993. Jejím cílem je podporovat rozvoj čtení a čtenářství na všech úrovních prostřednictvím zapojení co nejširší veřejnosti. V roce 2000 byl ustanoven nový výbor, který ihned zahájil spolupráci s Českou sekcí IBBY, se Společností Dyslexie, Klubem dětských knihoven a s některými pedagogickými fakultami a pedagogickými centry pro další vzdělávání učitelů v praxi.

CzechRA, společně se svými partnery, organizuje aktivity, které směřují k naplnění jejího poslání a zahrnují co nejširší spektrum cílových skupin – budoucí učitele a učitele v praxi, rodičovskou veřejnost, knihovníky a odborné pracovníky, kteří se problematikou čtení a čtenářství zabývají. Mezi její nejvýznamnější aktivity patřil evropský kongres o čtení pořádaný v Praze v roce 1996, kterého se zúčastnilo téměř 1000 odborníků z třiceti zemí světa.

V současné době program aktivit obsahuje přednáškovou činnost, odborné semináře, přípravu odborných publikací, spolupráci na výzkumné činnosti a osvětovou činnost pro rodiče a širší veřejnost. Z již realizovaných aktivit můžeme jmenovat např. pravidelné odborné semináře o rozvoji čtení ve školách (společně se Společností Dyslexie), konferenci „Dětské čtenářství a funkce dětské literatury“ (společně s Českou sekcí IBBY), přednášky pro studenty a učitele v praxi konané na UK PedF a PedF JČU České Budějovice, spolupráci na pilotním šetření mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti – PIRLS (spolupráce s ÚIV), přípravu článků pro odbornou veřejnost (Učitelské listy, Učitelské noviny) atd.

V letošním roce CzechRA připravila program, jehož stěžejní aktivitou je účast na veletrhu Svět knihy 9.5.2002 v Praze, kde seznámí se svou činností na podporu čtenářství odbornou veřejnost a zároveň představí své partnery a formy spolupráce s nimi. Součástí účasti na veletrhu je i příprava „kulatého stolu“ s jednotlivými partnerskými organizacemi a s dalšími cílovými skupinami (nakladatelé, média, zástupci škol a rodičů atd.), jehož cílem bude otevření problematiky nezbytnosti cílené podpory rozvoje čtenářství pro co nejširší veřejnost.

V letošním roce by členové Výboru CzechRA rádi dokončili proces přijetí této společnosti do Mezinárodní organizace podporující rozvoj čtení (IRA). Po úspěšném dokončení by měla vzniknout členská základna, zahrnující co nejširší, v této problematice zainteresovanou veřejnost. Členové Výboru srdečně vítají zájemce o problematiku čtení a čtenářství na jednotlivých akcích, zároveň jsou otevřeni efektivní spolupráci ve smyslu stanoveného cíle této společnosti.

Program 2002

9. květen 2002 – CzechRA na veletrhu „Svět knihy“ (prezentace CzechRA a jejích partnerů, kulatý stůl zaměřený na nezbytnost podpory rozvoje čtenářství v ČR) garance: dr. R. Wildová, CSc.

květen 2002 – přednáška na UK PedF – „Výsledky mezinárodního výzkumu čtenářské gramotnosti desetiletých žáků – PIRLS“ garance: dr. R. Wildová, CSc.

červen 2002 – přednáška „Rozvoj čtení na 1. st. ZŠ“ – Pedagogické centrum – Cheb (akce pro učitelskou a rodičovskou veřejnost) garance: dr. R. Wildová, CSc.

září 2002 – celostátní setkání didaktiků prvopočátečního čtení a psaní na PedF MU Brno (příp. UK PedF Praha) garance: dr. R. Wildová, CSc.

říjen 2002 – Rodinné čtení na ZŠ (akce pro žáky a rodiče) – ZŠ Korunovační- Praha 7, ZŠ Choceň garance: Bobina Blažková

listopad 2002 – Rodinné čtení na MŠ (akce pro děti a rodiče) – Praha garance: doc. dr. E. Opravilová, CSc.

prosinec 2002 – Aktivní metody při rozvoji čtení a čtenářství v 1. roč. ZŠ (dílna pro studenty ped. fakult a učitele v praxi) – Hradec Králové garance: Mgr. J. Doležalová

Kontakt: www.czechra.czweb.org

Autorka je předsedkyní CzechRA, učitelkou na PedF UK v Praze.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz