Zpráva o průběhu experimentu

Zpráva o průběhu experimentu - Speciální program pro reintegraci žáků zvláštních škol

Václav Šneberger

Speciální program pro romské děti ve zvláštních školách byl připravován od ledna roku 1999 a zahájen v březnu téhož roku. Je připraven na 3 roky a realizován ve čtyřech zemích východní Evropy - České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Bulharsku. Česká republika přistoupila do tohoto programu v červnu 1999. 

Obecné cíle programu:

Na pilotní skupině žáků ověřit procento dětí, které ve zvláštní škole dosahují výsledků srovnatelných ze základní školou a k tomu přispět i implementací vzdělávacího programu Začít spolu (ZaS).

Zajistit hladký přechod těchto dětí do hlavního proudu vzdělávání.

Program svým obsahem přispívá k řešení problematiky školní docházky a školní úspěšnosti romských dětí. Je orientován na žáky speciálních či zvláštních škol pro děti se sníženou schopností učit se, ve kterých je zařazeno vysoké procento Romů. Vychází z předpokladu, že část těchto dětí má malou školní úspěšnost vlivem sociálního prostředí, nízké motivovanosti, jazykových potíží, a ve skutečnosti nejde o děti s postižením. Jejich zařazení do zvláštní školy pak problém neřeší, naopak ještě více prohlubuje.

V tomto experimentálním programu se zaměřujeme na změnu metodologie výuky v prvních třech ročnících zvláštních škol z klasického programu Zvláštní škola na program orientovaný na dítě (ZaS). Vychází z pětileté dobré zkušenosti s implementací této metodologie v základních a mateřských školách a z výsledků dětí, které jsou podle tohoto programu vzdělávány.

Celý proces je provázen pedagogicko psychologickým výzkumem, který porovnává výsledky růstu osobnosti a školní výsledky jednotlivých dětí, které jsou ve zvláštní škole vyučovány podle programu ZaS a kontrolní skupiny, tedy dětí vzdělávaných podle klasického kurikula pro zvláštní školy. Zároveň s výše zmíněnými kritérii je sledován subjektivní přístup dětí ke škole a jeho vývoj a vývoj poměru školní docházky a absence. Součástí jsou i akademické testy, které ověřují úroveň znalostí dětí v programu.

V ČR je do programu zapojeno pět pilotních a pět kontrolních škol (Ústí nad Labem, Kladno, Praha, Brno, Ostrava).

Co jsme realizovali v druhém roce experimentu

Byly vytipovány tranzitní základní školy (Brno, Kladno, Ústí), kam by děti, které dosahují výsledků srovnatelných se základní školou, byly zařazeny v následujícím školním roce. Pilotní a tranzitní školy společně vytvořily tranzitní plán, jak výše uvedené hladce a pro děti a rodiče bezproblémově uskutečnit.

Podpořili jsme vnitřní transformaci dvou pilotních škol (Praha, Ostrava), kde díky MŠMT (prostupnost vzdělávání) je možno uskutečnit tranzitní proces uvnitř školy.

Učitelé a asistenti se dále vzdělávali v metodologii a byli naší organizací metodicky vedeni. Specifika programu se zejména odrazila v rozšíření vzděláváni asistentů.

Pokračovala další vlna nezávislého výzkumu ve všech výše uvedených kategoriích.

Výsledky

Absence v jednotlivých třídách pilotních škole se dále snižuje a ve většině  tříd chodí děti velmi rády do školy. Vzhledem k tomu, že tyto třídy navštěvují převážně děti romské, považujeme snižování absence za velmi dobrý výsledek.

Učitelé ve třídách využívají metodologii programu zaměřeného na dítě, využívají tzv. činnostní pedagogiku, žáci mají větší možnost individuálního rozvoje v jednotlivých oblastech podle svých dispozic. Výsledky výzkumu budou známy koncem září, výsledky akademických testů jsou shrnuty v následující tabulce:

Výsledky akademických testů [1]

1 = nedosahuje úrovně znalostí ZŠ
2 = dosahuje úrovně znalostí ZŠ s velkou podporou
3 = dosahuje úrovně znalostí ZŠ bez podpory

Česká republika, počet respondentů 36

Úroveň

Český jazyk #

Český jazyk %

Matematika #

Matematika %

Suma #

Suma %

1

16

46%

10

28%

13

36%

2

6

17%

11

31%

11

31%

3

13

37%

15

42%

12

33%

2 + 3

19

54%

26

73%

23

64%

Z výsledků je patrné, že více než třetina dětí dosahuje úrovně srovnatelné s vrstevníky ze základních škol, není důvod, aby byly vzdělávány ve zvláštních školách. O dalších výsledcích budeme MŠMT a partnerské organizace pravidelně informovat.

Podpořit tranzitní proces a zároveň přizvat stát a potažmo MŠMT ke spolupráci na řešení problémů s reintegrací spojených by měla i mezinárodní konference o vzdělávání v Budapešti, 3. - 4. 12. 2001, za účasti státních představitelů zemí, ve kterých program probíhá.

Odkazy

  1. Autor: Linda E.Lee, Proactive Information Service, 2001. ZVŠ Ústí není zahrnuto v mezinárodním výzkumu, situace je zde však podobná.

Autor je ředitelem SbS Česká republika.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz