Metody kritického myšlení na hradecké univerzitě

Stručná zpráva o obsažné, podnětné, dlouhodobé, barvité a příjemné akci.

Jana Doležalová

V období od ledna do května 2001 byl na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové v Hradci Králové uskutečněn pro pracovníky ve školství kurz s názvem „Metody kritického myšlení ve školní praxi“. Jeho jádro tvořily metody a formy práce, které vedou k aktivnímu učení žáků. Při koncipování tohoto kurzu jsme se řídily filozofií i prostředky pedagogického projektu RWCT, ale zařadily jsme do něho i naše vlastní prvky, které jsme považovaly za potřebné. O co jsme se při realizaci snažily a v čem byl náš kurz dle našeho názoru trochu jiný než ostatní kurzy RWCT?

Způsob organizace, materiálové zabezpečení:

Jako první bych chtěla uvést, že kurz probíhal za podpory MŠMT a hradecké univerzity. Návrh kurzu byl přijat v rámci inovativních projektů dalšího vzdělávání učitelů, které byly ministerstvem dotovány. Byli jsme tudíž materiálově zabezpečeni a účastníci si navíc nemuseli hradit kurzovné. Naše škola zase poskytla nové, moderní prostory. Také vedoucí katedry pedagogiky a psychologie doc. K. Janiš věnoval tomuto kurzu pozornost jako účastník i jako hostitel. Všichni jsme ocenili, že se při své nepřítomnosti na závěr celé akce rozloučil s účastníky kurzu prostřednictvím videozáznamu. S písemnou agendou vypomohla sekretářka katedry slečna K. Klapková. Těšil nás také zájem kolegů z různých kateder pedagogické fakulty. (Pro příští období budou tyto kurzy na naší škole probíhat v rámci dalšího vzdělávání učitelů, které organizuje nově vzniklé oddělení katedry pedagogiky a psychologie. Nabídky už byly rozeslány na školy.)

Obsah kurzu:

Jak již bylo řečeno, účastníci se seznámili s vybranými prostředky základního kurzu RWCT. Jednotlivá témata setkání se řídila především myšlenkou aktivního učení žáků. Zároveň jsme my lektorky dbaly na metodické hledisko postupného zvyšování náročnosti. Máme zkušenost, že usnadní průběh lekcí i aplikaci metod, organizačních forem aj. prostředků do praxe. Zaváděly jsme např. stále složitější varianty tabulek nebo jsme postupovaly od jednodušších metod z hlediska času a činností k metodám komplexnějšího charakteru, tzn. od metody I.N.S.E.R.T. k projektové metodě aj.). Výběr témat, námětů k činnosti i samotných textů byl samozřejmě poznamenán rukopisem osobností lektorek, jejich profesí (Jana Doležalová - didaktička, Božena Blažková - školní knihovnice, Marie Havlíková - učitelka literatury), jejich zájmy a zkušenostmi.

Zakončení kurzu:

Každý účastník obdržel na závěr kurzu certifikát. Bylo to však podmíněno nejen účastí na společných setkáních, ale také vypracováním několika úkolů. Jednak zpracovat a ověřit v praxi projekt výuky se začleněním prostředků aktivního  učení žáků – to vše opatřené poznámkami ke své i žákovské činnosti (alespoň tři hodiny) a jednak vyplnit evaluační dotazník. Máme pocit, že chvíli, kdy byl certifikát předávám, prožívali všichni přítomní jako slavnostní. (Tento okamžik, jakož i některé lekce, máme zachyceny na videozáznamu.)

Účastníci kurzu:

Tuto část si nechávám vědomě až na závěr článku, protože, jak se říká - „To nejlepší na konec.“ Účastníků bylo celkem 27. Podařilo se nám seskupit učitele všech stupňů a typů škol, zástupce vzdělávacích center i školních psychologů. Všichni byli skvělí. Nevím, zda-li se i v jiných kurzech objevují tak vstřícní, otevření, dychtiví, tvořiví, obětaví, vnímaví, ale i vtipní a vděční účastníci. Obohacovali jsme se navzájem. Svá setkání jsme si prodloužili o setkání „navíc“, ale přesto se pořád nějak nemůžeme rozloučit. Chtěli bychom pokračovat, ale podporu od ministerstva jsme už pro letošní rok nedostali. Uvidíme tedy, jak vše dopadne.

Atmosféra byla vždy velmi příjemná a podnětná. Účastníci prokazovali tvořivost nejen na setkáních, ale i v aplikacích metod, které dále rozvíjeli – snad budou některé z nich i publikovány. Na posledním setkání mnozí vedli dílnu sami.

Těšila nás rovněž návštěva Kateřiny Kubešové, která přispěla nejen ke zpestření náplně posledního setkání (některé výsledky naší činnosti viz poslední číslo Kritických listů), ale dodala i na významnosti chvíle při předávání certifikátů.

Nás lektorky těší, že vyhodnocení závěrečného evaluačního dotazníku vyšlo pro nás lektorky tak příznivě. Poskytl nám ale i náměty pro zkvalitňování řízení i náplně dalších kurzů, za což jsme rovněž velmi vděčné. Velmi příznivá je podle účastníků i odezva u žáků a studentů na školách, kde byly nové metody aplikovány. Sami se prý diví, jak jsou zaujatí, co toho dokáží, jak začali číst (i dyslektici.). Není to povzbudivé?

Autorka je učitelkou na PdF UHK v Hradci Králové a lektorkou KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz