Vyprávět příběh – tradice lidové slovesnosti

Václav Šneberger

„Vše co potřebuje dítě k tomu, aby se učilo, najde ve svém nejbližším okolí, v komunitě a prostředí, ve kterém vyrůstá. Příběhy, artefakty, říkadla, lidová a lidská moudrost představuje pro dítě přirozený zdroj informací o světě. Zjednodušeně řečeno, vše co dítě potřebuje k tomu, aby se naučilo číst, psát a počítat má doma ve skříni. Hrneček, ze kterého pije, javorový sirup, který má rádo, staré příbory nebo šaty. Víte jak se dělají z javorového sirupu bonbónky?”

Tyto věty zazněly v úvodu semináře romských asistentů v pilotních školách mezinárodního Speciálního program pro romské děti ve zvláštních školách, jehož cílem je jednak reintegrace do hlavního proudu vzdělávání a také řešení problematiky segregace vzdělávání Romů ve zvláštních školách. Vychází z jednoduchého principu, že zvláštní škola je jen pro děti mentálně handicapované, ne v důsledku institucionálního rasismu jen pro děti romské. Prostředkem změny je Vzdělávací program Začít spolu, který svými principy, individualizace a multikulturality odpovídá cílům Speciálního programu. Ten je realizován za podpory OSI New York v České republice, Slovensku, Bulharsku a Maďarsku. Komparativní mezinárodní výzkum po necelých dvou letech ukazuje [1] , že 40 procent dětí sledovaných v pilotních zvláštních školách (u nás Ostrava, Kladno, Brno, Ústí nad Labem a Praha) dosahuje akademických i psychologických charakteristik a výsledků běžných pro žáky základní školy. Není tedy důvod, aby zůstávaly ve zvláštních školách, které svou charakteristikou pro ně nejsou určeny a brání v dalším celoživotním vzdělávání. Těchto výsledků dosahují zejména díky práci pedagogů a asistentů, kteří pracují podle na dítě orientované metodologie programu. Proces změny je na těchto školách podporován i systematickou finanční, vzdělávací a metodickou podporou ze strany organizace Step by Step. Obecně zde platí pravidlo: Zaplať nyní méně (vzdělání), než v budoucnu více (vězení, sociální dávky).

Velkou pozornost věnujeme vzdělávání romských asistentů ve třídách, které v našem programu nazýváme rodinní koordinátoři, neboť právě oni pocházejí z komunity stejné jako jejich žáci, znají problémy, které je trápí, jsou osobním příkladem a zejména pracují v oblasti spolupráce s rodinou tam, kde běžná škola selhává. Do práce ve třídách přinášejí romskou kulturu a jazyk.

Jak na to, tedy jak přinést kulturu, ústní lidovou tradici přímo do práce asistentů a učitelů ve třídách a využít ji pro vzdělávací cíle v oblasti trivia i osobnostní výchovy na prvním stupni škol, k tomu sloužil výše zmiňovaný mezinárodní seminář s názvem Vyprávět příběh – tradice lidové slovesnosti, který se konal v maďarském vinařském městečku Kiskoros, kde se nachází i jedna z pilotních škol. Lektorka semináře, Dr. Bird Stasz, profesorka Wells College v New Yorku, během pěti dnů představila teoretická východiska i praktické využití pro využívání romské kultury pro vzdělávací a výchovné cíle.

Asistenti si během semináře vyzkoušeli na vlastní kůži mnoho praktických technik pro práci s dětmi, kde tématy byly artefakty, rituály, přísloví, písně, příběhy lidí z komunity, práce etnografů, vytváření rodinných knih [2] nebo školních projektů.

Folklór, konkrétní vzpomínky, události, lidé, hrdinské příběhy atp., podle názoru B. Stasz dávají dětem povědomí o skutečných hrdinech na skutečných místech a ve skutečné komunitě. Kladem tohoto přístupu je již zmiňované propojení s reálným světem dítěte, tedy s jeho konkrétním myšlením, s jeho „životním” prostředím. Nepočítá tedy jablka v učebnici, ale ty svoje na zahradě …

Některá možná využití pro práci ve třídách se přímo nabízejí:

Co se děti díky těmto projektům učí:

Obecně takové projekty:

Modelová hodina pro děti na základní škole [3]

Tato část je vytvořená jako vzor a způsob, jak začít používat tento materiál a tento přístup. Neznamená to, že postup musíte striktně následovat, ale spíše ho použít jako výchozího bodu pro vaše úvahy a třídní práci.

Téma: rčení o počasí

Příklady:

Červánky večer - radost pro námořníka, červánky ráno - varování pro námořníka.

Prstenec kolem měsíce, bude brzy pršet.

Pokud brambory rostou hluboko do země, přijde studené počasí.

Dovednosti, které se procvičují v rámci tohoto projektu

Čtení – rozvoj slovní zásoby a pochopení čteného textu

Porozumění mluvené řeči

Psaní – základní skladba

Třídění a analýza – hledání vzorů v daném materiálu – podobnosti a odlišnosti

Nástin a řazení do posloupnosti

Stanovení prognózy

Základy meteorologie

Logický výklad

Většina kultur a sociálních skupin má určitá krátká rčení, která se svou povahou vztahují k povětrnostní situaci. Počasí bylo vždy součástí lidských zkušeností, a to bez ohledu na to, kde žijeme. Na základě toho si většina kultur vytvořila způsob, jak zjistit, jaké by mohlo být počasí, a to pomocí využívání pranostik, které se vztahují k přírodě. Příklady zahrnují takové události jako např. jak se chovají zvířata před bouřkou. Jak vypadá měsíc, když je před deštěm. Podle nutnosti se lze tyto pranostiky snadno naučit nazpaměť. Ne každý člověk uměl číst nebo psát a většina lidí žila dlouho bez barometrů a teploměrů. A proto jsou tyto pranostiky velmi krátké. Velmi často se rýmují a jsou navržené tak, aby byly „optimální pro uživatele”. Rovněž jsou součástí každodenního života, a to i dnes v informační éře 21. století.

Rčení nebo-li pranostiky o počasí jsou vhodná pro nejmladší školní děti, které jsou v počáteční fázi výuky čtení a psaní, protože tyto pranostiky obsahují velké množství rytmických slov a jejich text je krátký. Tato rčení se snadno sbírají, protože děti se na ně mohou zeptat svých rodičů, sousedů nebo i kamarádů. Tyto pranostiky mohou vést také k zajímavé a zároveň jednoduché analýze, která je podobná „třídění.”

Toto téma je rovněž vhodné pro děti na prvním stupni základní školy, neboť ho lze modelovat jako krátký antropologický projekt. Studenti si mohou procvičit výzkumné dovednosti tak, že budou zkoumat původ těchto rčení, a to jak zeměpisný, tak i kulturní. Mohou si konstruovat svoje vlastní hypotézy, ověřovat si výsledky a zkoumat vztahy mezi folklórem a skutečností. Tento projekt poskytuje studentům všech věkových kategorií neomezené množství příležitostí ke čtení a psaní, stejně jako multikulturální diskuse a výměny.

Úvod

Existuje mnoho způsobů, jak začít tento typ projektu. Obvykle ho začínáme třídní diskusí, která studentům pomůže prozkoumat dané téma. Můžete pokládat různé otázky, jako např. „Jak lidé věděli, jaké bude počasí, dříve než začali používat rádia, televizi a noviny?”

Studenti si mohou probrat různé možnosti, na jejichž základě vzejde potom diskuse.

Dalším přístupem je položit skupině studentů řadu otázek, na základě kterých se studenti zamyslí nad způsobem, jak předpovídají povětrnostní jevy. Např. v různých částech Severní Ameriky znamená návrat kanadských hus začátek podzimu. Studenti přicházejí velmi často s různými tradičními pranostikami, které lze snadno zakomponovat do této hodiny.

Můžeme spojit tento typ hodiny se studiem méně technologicky rozvinutých období historie. Studenti zjišťují, jak důležité bylo počasí pro různé profese, které závisejí na počasí, jako např. námořní kapitáni, farmáři atd. Toto je zvláště důležité tehdy, když diskutujeme o tom, jak byly různé neobvyklé povětrnostní jevy ve středověku považovány za boží znamení.

Od těchto obecných diskusí přejdeme k procesu, který vede k zúžení a bližšímu zaměření daného tématu. V tomto okamžiku vypracujeme celkový přehled, jak by měl tento projekt vypadat a co budou studenti skutečně dělat. Velmi užitečné nejen pro učitele, ale i pro studenty je vypracovat celkový organizační plán projektu. To je pro ně rovněž vynikající příležitost, aby si procvičili organizační a plánovací dovednosti, které budou užitečné během celého jejich vzdělávání.

Sbírání informací

Sbírání informací může představovat nejzábavnější část celého projektu. Studenti mohou pracovat individuálně nebo v malých skupinách. Cílem je pro ně „vyrazit do terénu ” a shromáždit co nejvíce rčení a pranostik o počasí. Studenti mohou zahájit tento proces tím, že vyzpovídají rodinné členy, kamarády, sousedy a dokonce i „naprosto cizí lidi”. Studenti si musí vypracovat určitý postup pro toto sbírání, např. seznam otázek, na které se chtějí zeptat, nebo řadu kategorií, které chtějí zkoumat. Doporučujeme, aby si tento proces sbírání studenti vyzkoušeli dříve, než vyrazí do terénu. To je zvláště důležité tehdy, pokud nebudou používat magnetofony, ale spíše si budou dělat písemný záznam. Opět zde doporučujeme týmovou práci dvojice, kdy jedna osoba provádí rozhovor a druhá provádí písemný záznam a pozorování.

Pořizování záznamů může v této fázi představovat určitý problém. Doporučujeme, aby studenti používali kartotéční lístky 3x5 cm, které lze přehledně seřadit. Student může napsat na přední stranu kartičky frázi nebo rčení a použít zadní stranu pro různé poznámky o místě a osobě, se kterou dělali rozhovor. Studenti si rovněž mohou zaznamenávat, odkud informace pocházejí, kdo byla dotazovaná osoba, kde se dotazovaná osoba dozvěděla dané rčení, atd. Až budete přemýšlet o organizačních postupech, nezapomeňte, že tyto informace budete muset později použít pro analýzu. A proto je důležité použít flexibilní systém.

Projekt může být tak rozsáhlý, jak si to vy a vaše třída bude přát.

Analýza

Existuje zde téměř tolik způsobů, jak analyzovat tyto informace, jako je nápadů. Dále je uvedeno pouze několik možností, které můžete vyzkoušet.

Konkrétní výsledky

Domníváme se, že je velmi důležité, aby studenti z těchto typů projektů získali určitý „produkt”. To je rovněž příležitost pro komunitu stát se součástí třídy. Studenti mohou napsat příručky, uspořádat výstavky v místní knihovně nebo ve škole. Možnosti jsou neomezené.

Jedním z důležitých bodů, na který nesmíme zapomenout, je, že cokoliv uděláte na základě projektu, by mělo být výsledkem úsilí celé skupiny. Studenti musí být zvláště pečliví, aby udělali příkladnou práci, protože publikum bude větší než pouze učitel a třída.

Závěr

Krása tohoto typu projektu a přístupu spočívá v tom, že oživuje to, co normálně považujeme za akademické. Studenti, kteří se zapojují do projektů o folklóru a ústních tradicích, jako je námi nastíněný projekt, mají příležitost procvičit si prakticky všechny dovednosti nezbytné pro čtení, psaní a výzkum, které se učí na základní škole. Rovněž je to pro studenty dobrou příležitostí ke zkoumání jejich světa prostřednictvím zkoumání světa ostatních. V průběhu zkoumání projektu, shromažďování informací, kladení otázek a navazování kontaktu se členy komunity se studenti učí a vstřebávají základy vzdělávacího procesu. Učí se jak přemýšlet, řešit problémy a jak sdělovat to, co se naučili.

Vhodná další témata pro projekty

Dále je uvedený krátký seznam možných témat pro další projekty. Tato témata jsou míněna jako určité doporučení, které vám pomůže začít s prací.

Závěrem snad jen opětovné připomenutí, že publikaci Dr. Bird Stasz můžete nalézt na www.sbscr.cz, kde se v dohledné době objeví i první výstupy účastníků semináře.

PS: A jen tak mimochodem, jediná možnost, jak z javorového sirupu udělat bonbóny, je: Při jeho výrobě (během druhého vaření) postupně nechat odkapávat do sněhu.

Autor je ředitel Step by Step Česká Republika.
E-mail: vaclav.sneberger@osf.cz

Bird B. Stasz je profesorka na Wells College New York.

[1] Kompletní výzkumná zpráva bude k dispozici veřejnosti na podzim letošního roku.
[2] Konkrétní techniky i teorie je popsána v manuálu, který je zdarma ke stažení na www.sbscr.cz
[3] Text Dr. Bird Stasz je publikován s jejím laskavým svolením.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz