Co je Step by Step ČR?

Jana Kargerová

Mezinárodní program Step by Step ČR byl vytvořen v roce 1994 v rámci sítě Sorosových nadací a Children‘s Resource International (Washington, D.C.). Jeho hlavním posláním je budování občanské a otevřené společnosti v nově vzniklých demokraciích a v současné době se tohoto programu účastní 28 zemí střední a východní Evropy, střední Asie a Jižní Afriky.

V České republice byl tento program přizpůsoben specifickým podmínkám našeho vzdělávacího systému a pod názvem Začít spolu (ZaS) byl nabídnut jako vzdělávací alternativa školám, které o jeho realizaci projevily zájem. V souladu s filozofií nadace Open Sociaty Fund podporuje zejména aplikaci moderních poznatků o vyučování a učení v běžné pedagogické praxi a přizpůsobuje organizaci vyučování a učební styl tak, aby nebylo rozhodující Jak, Co a Kdy, ale PROČ, KOMU SLOUŽÍ a JAK UŽITEČNĚ. Prioritou programu je zaměření na individuální potřeby dítěte a možnost volby.

Program Začít spolu (ZaS) má v současné době 61 mateřských škol, 44 základních škol a 25 tréninkových center (TC) MŠ a ZŠ, která nabízejí a poskytují další vzdělávání učitelů, vedou replikační školy, spolupracují se SŠ a VŠ, umožňují praxi studentům ve svých třídách, mají i širokou lektorskou základnu (68 proškolených lektorů) a akreditovanou nabídku vzdělávacích modulů ZaS . Tyto moduly tvoří ucelený komplex na sebe navazujících dílen, které nabízejí metodiku a vzdělávání pro učitele v těchto oblastech:

Co nového v Začít spolu?

V současné době máme k dispozici výsledky z dosavadních studií longitudinálního výzkumu, který sleduje vývoj dětí v programu Začít spolu v průběhu jejich docházky do mateřské a následně do základní školy. Cílem výzkumu je zjistit dopad programu Začít spolu na sociální a psychický vývoj dětí. Dlouhodobý výzkum byl připraven pro mateřské školy a první třídy základních škol. Tým PhDr. Havlínové, CSc. jej zahájil v roce 1997 s celkovým počtem 800 dětí - přibližně 400 z MŠ s programem ZaS a 400 z MŠ, které s tímto programem nepracují.

Výsledky ukazují, že jsou naplňovány cíle, které si program Začít spolu klade především ve schopnosti dětí samostatně kriticky myslet a kreativně řešit problémy. Děti v programu ZaS jsou podle tohoto výzkumu také samostatnější, neobávají se selhání, neřídí se na prvním místě tím, co se společensky uznává, ale konají více za sebe. Tento výzkum bude ukončen v září tohoto roku a výsledky budou zveřejněné v pedagogickém tisku. 

Pro ZaS zpracovala Věra Krejčová

Naší současnou prioritou je propojit jednotlivá TC v regionech a aktivizovat vznik Regionálních tréninkových center, která budou nabízet vzdělávací akce, jimiž se v současné době zabývají již tréninková centra:

Souběžně s procesem vytváření regionálních tréninkových center připravujeme také vydání kurikula vzdělávacího programu Začít spolu, které si klade za cíl seznámit pedagogickou veřejnost jak s teoretickými a filozofickými východisky, tak i s podmínkami pro jeho realizaci v České republice, jakož i velmi konkrétními náměty pro vyučování podle připravovaného rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ. Na přípravě se podílí učitelé a lektoři programu Začít spolu, kteří mají s programem dlouhodobé zkušenosti, v úzké spolupráci s pedagogy z pedagogických fakult v Hradci Králové, Plzni a Ostravě, kteří tento program začleňují do své výuky na VŠ.

Ve spolupráci s PedF OU a PedF v Hradci Králové připravujeme také návrh na specializační kurs pro učitele, pedagogické pracovníky, inspektory a odborné pracovníky státní správy ve školství, který by umožňoval účastníkům získat teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné k uplatňování principů deklarovaných v Bílé knize. Tento navrhovaný kurs napomáhá řešení jedné ze čtyř zásadních otázek resortu školství – a to oblasti profesní činnosti pedagogických pracovníků jako hlavních nositelů proměn ve vzdělávání. Z praxe víme, že pouze dosažení akademického vzdělání pro vykonávání náročné profese učitele zdaleka nestačí. Další vzdělání a sebevzdělávání pedagogických pracovníků je tak nejen nutností, ale i jejich právem. Cílem tohoto připravovaného specializačního kursu je přispět do navrhované „společné podpůrné infrastruktury” dalšího vzdělávání, jak ji předkládá Bílá kniha.

V poslední době se také prohloubila spolupráce s programem Kritického myšlení nejen ve smyslu společných prezentací a vzájemných návštěv vzdělávacích akcí, ale také plánovaným projektem, jímž by měl být „Nápadník”. Ústředními tématy této knihy jsou otázky a problémy, které trápí učitele na 2. stupni ZŠ. Možné způsoby řešení nabídnou učitelé ZŠ ve spolupráci s učiteli VŠ.

Vzhledem k velmi dobré kompatibilitě těchto dvou programů probíhá, proběhlo nebo proběhne vzdělávání učitelů ve školách Začít spolu v metodách kritického myšlení. Obracíme se proto na Vás - učitele RWCT s nabídkou základního semináře programu Začít spolu, který se bude konat 3. - 8.října 2001. Tento kurs je určen pro učitele 1. stupně.

Lze si objednat videokazetu „Kurikulum pro 21. století”, která si klade za cíl konkrétně doložit, co nového přináší program Začít spolu do tříd na 1. stupni ZŠ v ČR.

V případě zájmu o kurs, letní školu a další informace se můžete informovat na adrese:

SbS Česká republika,
Prokopova 9, 130 00  Praha 3,
tel.: 02/22 78 19 53 nebo 02/627 94 64, www.sbscr.cz

Autorka je lektorka a koordinátorka VŠ a ZŠ SbS.
E-mail: jana.kargerova@osf.cz

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz