Projekt Staré pověsti české pro 2. třídu ZŠ

Jana Dvořáková

Ve své absolventské práci na vyšší pedagogické škole jsem se rozhodla zpracovat projekt pro druhou třídu základní školy na téma Staré pověsti české. Jelikož se zabývám možností využití kritického myšlení v praxi, zaměřila jsem projekt tak, aby každá lekce obsahovala třífázový model učení, ale aby byla zároveň srozumitelná chápání dětí ve druhé třídě.

Projekt jsem sestavila pro konkrétní třídu na FZŠ Chlupova, kam jsem po dva roky chodila na souvislé praxe. Všechny děti ve třídě jsem tedy dobře znala, věděla jsem, jakým způsobem jsou zvyklé pracovat, znala jsem jejich schopnosti, dovednosti a věděla jsem také, které děti jsou v práci pomalejší, nebo které naopak pracují systematicky a smysluplně. Jelikož třídní učitelka Vlaďka Strculová prošla kursy kritického myšlení, pracovala tímto způsobem s dětmi již od první třídy.

Do projektu jsem zahrnula pět pověstí: O praotci Čechovi, O Krokovi a jeho dcerách, O kněžně Libuši, O Křesomyslovi a Horymírovi a O Bruncvíkovi. Protože jsem neměla možnost vyzkoušet všechny tyto pověsti v praxi, dvě z pověstí učila paní učitelka Vlaďka podle svého plánu.

Na konec jsem zařadila závěrečnou lekci, ve které jsme všichni společně shrnuli pověsti a jejich odlišnost od pohádek a zopakovali jsme hlavní dějové linie všech pověstí, s kterými jsme pracovali. Hlavním cílem této závěrečné lekce bylo společné vytvoření Knihy pověstí, která bude viset na nástěnce ve třídě a kdokoliv si v ní může listovat a číst. Na závěr jsem děti rozdělila do skupin (podle vlastního uvážení tak, aby v každé skupině byly vyrovnané síly). Děti sestavily pravidla, co všechno by měla obsahovat kniha, kterou někdo píše – nadpis, jméno autora(ů), jméno ilustráora(ů), vlastní text, obrázek. Potom si každá skupina vylosovala kapitolu knihy, kterou bude zpracovávat.

Kapitoly byly:

Děti ve skupinách si rozdělily role (ilustrátoři, spisovatel, rádce, atd.) a společně vytvářely na velké čtvrtky jednotlivé listy ke knize. Po dokončení každá skupina představila svoji práci, a potom jsme knihu svázali a pověsili na nástěnku ve třídě.

Žáky téma Starých pověstí zaujalo, bylo atraktivní, zajímavé a tajemné. V jednotlivých lekcích jsem užila metody kritického myšlení, a to myšlenkové mapy, brainstorming, volné psaní, pětilístek, řízené čtení, řízený poslech audiokazety, klíčová slova (spojila jsem je s obrázkem), čtení s předvídáním, práce ve skupině.

Podle mého názoru si díky strategiím kritického myšlení děti osvojily znalosti a všechny potřebné informace k tomuto tématu, rozvíjely své dovednosti, a to přirozenou cestou.

Jako ukázku přikládám zpracovanou pověst O Bruncvíkovi.

Pověst o Bruncvíkovi

Cíle: rozvoj fantazie, schopnosti vyjadřovat se, spolupráce, znalost pověsti O Bruncvíkovi

Časová dotace: 90 minut

Pomůcky: obrázky s klíčovými slovy, text pověsti O Bruncvíkovi

Soc. org. forma: v lavicích

Zastoupené metody: klíčová slova, řízené čtení, zaujalo mě x není mi jasné, pětilístek

I. Příprava

Fáze evokace

1) Klíčová slova

Dětem zadám na tabuli několik (v tomto případě 5 ) klíčových slov, která se přímo vážou k příběhu. Jelikož jsou děti malé, spojila jsem klíčová slova s obrázkem.

Klíčová slova byla tato: kníže Bruncvík, kouzelná hora, pták Noh, lev, kouzelný meč

2) Děti vymýšlejí ve dvojicích svůj vlastní příběh. Zamýšlejí se nad tím, jak by se příběh mohl podle slov rozvíjet, jaká tam bude zápletka, co se stane. Pro děti je důležité, aby se zaměřily na spolupráci, na schopnost domluvit se ve dvojici.

3) Prezentace vlastních příběhů, které dvojice vymyslely.

Fáze uvědomění si významu

4) Řízené čtení příběhu o Bruncvíkovi. Čtení příběhu se v napínavé části přeruší a učitel

 klade dětem otázky, co se z této části dozvěděly, jak se děj bude vyvíjet dál, atd.

 Potom učitel pokračuje ve čtení dalšího odstavce.

Reflexe

5) Na tabuli vytvoříme dva sloupce. Jeden s nadpisem ”zaujalo mě” a druhý ”není mi jasné”. Děti se hlásí a říkají své příspěvky do některého ze sloupců. Zapisujeme na tabuli.

6) Zápis pověsti do čtenářského deníku. Děti nemusí pověst zapisovat celou, ale třeba jenom tu část, která se jim nejvíce líbila, nebo je nějakým způsobem zaujala.

Děti pod svůj zápis nakreslí obrázek.

7) Pětilístek na téma BRUNCVÍK.

II. hodina realizovaná v praxi

Ad1) V tomto případě jsem, vzhledem k věku dětí, spojila klíčová slova s obrázkem. Všech pět obrázků i se slovy jsem připevnila na tabuli. Podle mého názoru se děti lépe dostaly do děje a do atmosféry příběhu.

Ad 2) Při vymýšlení vlastního příběhu ve dvojicích děti dobře spolupracovaly, rozdělit se do dvojic pro ně nebyl problém. Zadala jsem jim, aby si své příběhy promyslely a že je možné zaznamenávat si některé záchytné body na smazávací tabulku. Dětem však více vyhovovalo, když si příběh psaly na tabulku celý.

Děti vymyslely tyto příběhy:

Kníže řekl ptákovi že půjdou na horu. Když bili na hoře viděli že lev spí na kouzelném meči, že kousek meče vikukuje z pod lva. Tak Bruncvík řekl ptákovi abi tam letěl a sebral meč. Pták to tak udělal. Lev se naštěstí neprobudil a Brunclík se s ptákem spokojeně vrátil domů.

Kníže vyšel na Kouzelnou horu a našel tam ptáka noha a lva. Ty ho dovedli až k Kouzelnému meči. A ten meč uměl všelijake vjeci napříklat: zemřít i nezemřít. Jednou se vidal do jižní ameriky. Kníže jel eště jednou na horu až hora ho sežrala.

níže jel na kouzelnou horu. A tam našel kouzelný meč a ten mu vikouzlil Lva a ptáka noha.

Kníže Bruncvík se svým kouzelným mečem jel svou lodí. Dojel na kouzelnou horu. Tam uviděl ptáka noha a najednou se z křoví vyhnal lev. A kníže zabil lva svým mečem. Pták se stal jeho věrným přítelem.

Ad 4) Pověst O Bruncvíkovi jsem přepsala ze Starých pověstí do jazyka, který je dětem srozumitelný. Z pověsti jsem vybrala to nejdůležitější, aby děti příběh pochopily a zapamatovaly si ho. Po přečtení celého příběhu děti samy navrhly, abychom vyhodnotili, kdo se skutečnému příběhu nejvíce přiblížil. Na konci jsem zmínila tu zajímavost, že kouzelný meč je podle legendy zazděn v Karlově mostě pod sochou Bruncvíka.

Ad 5)

Společně jsme vytvořili na tabuli tuto tabulku:

ZAUJALO MĚ NENÍ MI JASNÉ
 • Kouzelný meč
 • Že lev byl hodný
 • Pták jak Bruncvíkovi zachránil život
 • Meč zazděný v Karlově mostě
 • Magnetická síla hory
 • Statečný kníže
 • Jak daroval Bruncvík své ženě prsten
 • Proč se pták jmenoval ”Noh” a lev neměl jméno?
 • Existuje ještě jantarová hora?
 • Proč ”kouzelná hora”?
 • Proč odjel právě na 7 let?
 • Existuje ještě prsten, který daroval své ženě?
 • Proč dal své ženě zrovna prsten?

Ad 6) Při zápisu do čtenářského deníku je dobré dětem ještě jednou celou pověst přečíst, aby se jim lépe psalo.

Ad 7) Na konec děti vytvořily pětilístek (zmíněno dříve) s názvem BRUNCVÍK.

Ukázky prací dětí:

statečný          bojovný

plavil se          jezdil          po světě

jak          bojoval          s drakem

odvážný

statečný          sličný

plul          bojoval          putoval

že měl sluhu, sluha se nechal zabít vůli pánovi

láska

statečný          moudrý

cestoval          bojoval          vyhrával

našel meč          vrátil se lvem          hora          zabyl draka

král jak má být

U pětilístku mám stále u většiny dětí pocit, že ho pořádně a do podstaty nepochopily. Největší problém jim dělá čtvrtý řádek. Myslím, že je to otázka času, kdy jim i čtvrtý řádek půjde.

Vlastní hodnocení:

Podle mého názoru se mi tato hodina povedla, děti pověst moc zaujala, hodně z nich pracovalo a myslím, že všechny děti to bavilo. Bylo to vidět i na jejich čtenářských denících.

Následující text je můj vlastní. Při jeho vzniku jsem čerpala z knihy Aloise Jiráska Staré pověsti české. Jiráskův text psaný v archaickém jazyce jsem přepracovala do jazyka dětem srozumitelného. Snažila jsem se, abych z příběhu nic podstatného nevypustila, aby text měl kontinuitu děje. Odstavce jsem konstruovala tak, aby pauza na otázky byla v zajímavém a napínavém bodě.

POVĚST O BRUNCVÍKOVI

Za doby, kdy se odehrává náš příběh, vládl po smrti svého otce nad Českou zemí kníže Bruncvík. Byl to panovník dobrý, šlechetný a ke všem spravedlivý. Ve třetím roce svého panování se rozhodl, že pojede do světa. Jeho mladá žena byla velice smutná a přemlouvala ho, aby nejezdil. Bruncvík si však nedal říct a své paní odvětil: ”Můj otec si dobyl do znaku orla, já si chci do znaku dobýt lva.” A aby se jeho manželce tolik nestýskalo, dal jí na památku svůj drahý prsten a řekl jí: ” Nikomu nevěř, pokud sama neuvidíš tento prsten. Když ho neuvidíš do sedmi let, bude to znamení, že jsem zemřel.” Potom dal osedlat koně a vydal se na cestu.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      pauza     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kníže Bruncvík projel různé země, až jednou dojel k pobřeží moře. Opatřil si koráb a dlouhý čas cestoval se svojí družinou na moři. Když už se plavili čtvrt roku, dostali se do veliké bouře a vítr si lehoučce pohrával s jejich lodí. Všichni se báli o své životy. Ale snad nejhorší bylo, že vítr celou loď hnal k začarované jantarové hoře, z které se nikdy nikdo nevrátil zpět. A tak se stalo, že se Bruncvík s celou lodí ocitl na začarovaném ostrově. Ostrov měl tu vlastnost, že všechno v okolí padesáti mílí k sobě přitahoval a už nechtěl pustit. Družina i námořníci pomalu umírali hlady. Jako poslední živí lidé na ostrově zůstali jenom Bruncvík a jeho starý věrný sluha Balád.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      pauza     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sluha Balád byl starý a moudrý muž a svého pána měl velmi rád. Moc si přál, aby se jeho pán Bruncvík zachránil a v pořádku se vrátil domů k jeho krásné paní. A proto poradil knížeti jednu chytrou věc. Balád si totiž všiml, že jednou za čas přilétá na ostrov veliký pták Noh. Zašil Bruncvíka do staré kůže a donesl ho na vrchol jantarové hory. Zanedlouho přiletěl veliký pták Noh a Bruncvíka odnesl z ostrova pryč.

Pták donesl knížete do svého hnízda jako potravu mláďatům. Bruncvík byl ale statečný, mláďata pobil a dostal se z hnízda ven do úplně neznámé krajiny. Jak tak procházel krajem, uviděl lva, jak bojuje se saní. Bruncvík se do obludy pustil a společně se lvem zvítězili. Od té doby se lev stal Bruncvíkovým věrným přítelem a všude ho doprovázel.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      pauza     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tak putovali a putovali, až došli do zvláštního zámku, kde žili zlí a velmi podivní lidé. Ti Bruncvíka uvěznili a nechtěli ho za žádnou cenu pustit. Bruncvíkovi bylo na hradě smutno a tak ve volných chvílích procházel komnatami. Jednou našel velmi zvláštní starou místnost, ve které byl nádherný meč. Bruncvíkovi se zalíbil, vzal si ho a na jeho místo položil meč svůj. Až později se dozvěděl, že tento meč je kouzelný. Měl tu vlastnost, že když mu majitel řekl: ”Všechny hlavy dolů”, meč sám porážel nepřítele.

Bruncvíkovi věznitelé knížeti řekli, že pokud svede boj se zlým drakem Baziliškem, propustí ho. A tak Bruncvík bojoval a i když to nebyl lehký úkol, nakonec nad drakem vyhrál, protože měl dva dobré přátele, kteří mu v boji pomáhali – lev a kouzelný meč.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -      pauza     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 Pak se Bruncvík vydal se lvem na cestu do vlasti. Doma už od té doby uplynulo sedm let a všichni si mysleli, že kníže zahynul. Proto chtěli jeho ženu znovu provdat. Bruncvík měl ale od své ženy na památku také prsten, který jí vhodil do číše s vínem, a tím prokázal, že je naživu, a za veliké slávy se vrátil i se lvem na hrad. Do svého erbu si potom kníže Bruncvík nechal vsadit lva, to na památku svého zvířecího přítele.

Autorka je čerstvou absolventkou Vyšší odborné školy pedagogické ve Sv. Janu pod Skalou

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz