Zhlukovanie (myšlenkové mapy)

Eva Palenčárová

Ak sa chceme zrozumitežne vyjadriť na akúkožvek tému, je dôležité, aby sme sa nad ňou zamysleli, uvedomili si, čo o nej vieme, a aby sme svoje myšlienky dokázali postupne zhromaždiť a usporiadať. Účinným a pritom vežmi jednoduchým spojením myslenia a písomného vyjadrovania je zhlukovanie (angl. clustering).

Metódu zhlukovania poznáme tiež pod názvom slovné pole alebo pojmové mapovanie. Ide o stratégiu, ktorá aktivizuje myslenie žiakov a povzbudzuje ich k vožnému a tvorivému premýšžaniu o istej téme.

PRIEBEH:

  1. Do stredu papiera sa napíše objekt premýšžania (kžúčové slovo).
  2. Počas vyhradeného času sa okolo kžúčového výrazu zapisujú všetky asociácie.
  3. Medzi myšlienkami, ktoré spolu súvisia, sa vyznačujú spojenia.

Aby sme žiakov neobmedzovali v premýšžaní, nehodnotíme jazykovú správnosť zhlukov a nekomentujeme ich myšlienky.

FÁZA: všetky – evokácia, uvedomenie si významu, reflexia.

FORMA: zhlukovanie je flexibilná metóda, ktorá sa môže uskutočňovať individuálne, vo dvojiciach, v skupinách alebo kolektívne.

POUŽITIE:

Predstavíme tri ukážky využitia tejto vyučovacej metódy:

a) Zhlukovanie sme použili pri opakovaní učiva o gramatických kategóriách podstatných mien vo štvrtom ročníku:

b) Metódu zhlukovania sme použili vo štvrtom ročníku na vyučovacej hodine s témou interview. Zostavili sme si zoznam toho, čo sa pri interview má a čo nie.

c) Zhlukovanie je vežmi vďačnou metódou pri obohacovaní slovnej zásoby na danú tému. V tomto prípade si štvrtáci vybavovali frazeologické jednotky charakterizujúce človeka podža zvieracích vlastností:

To, že zhlukovanie je vhodné použiť v rámci invenčnej prípravy slohových prác, pretože umožňuje žiakom „sebaodhalenie“ (čo viem alebo si myslím) a usporiadanie myšlienok k danej téme, teda pozitívne motivuje žiakov pri písomnom vyjadrovaní, dokumentuje nasledujúca ukážka.

Téma:  Kamarát je ten, čo o mne všetko vie, a predsa ma má  rád
Ročník: 3

Môj kamarát

Môj kamarát sedí so mnou v jednej lavici. Poznáme sa už dávno. Chodili sme spolu aj do škôlky. Vždy si pomáhame, radíme a navštevujeme sa aj doma. Vôbec na seba nežalujeme. Môj kamarát je aj môj ocko. Vždy mi poradí, chodíme spolu na výlety, hráme sa a rozprávame sa spolu. Mám ho vežmi rád. Mamka je tiež moja kamarátka, lebo sa o mňa stará. Ona nemá veža času nahranie, ale veža sa spolu rozprávame. Niekedy mi číta. Občas čítam aj ja jej. Dobrá kamarátka je aj naša pani učitežka. Je milá a stále sa usmieva. Je najlepšia na škole. Mám veža dobrých kamarátov, ale to by mi nevystačil papier..

Marek Grumel

Autorka učila dlouhou dobu na ZŠ, v současné době vyučuje didaktiku SJ a slohu pro 1. st. ZŠ na Katedře slovenského jazyka Pedagogické fakulty Prešovské univerzity. palip@ke.telecom.sk

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz