Konference Učitelské studium a učitelská praxe

Ondřej Hausenblas

Čeho jsme dosáhli konferencí 
"Učitelské studium a učitelská praxe" v Brně na FF MU ve dnech 15.2-16.2.2001 ?

Program konference je patrný z přiloženého rozvrhu dílen. Bylo velmi povzbuzující, že se dílen ujali vysokoškolští (i jiní) lektoři z rozmanitých vědních oborů – tedy nejen odborníci-pedagogové (matematičky, češtinářky, zeměpiskyně a zeměpisec, anglistky, občankářky...). Svědčí o to o tom, že se kritické myšlení a konstruktivismus postupně začíná uplatňovat na některých katedrách.

Dlouho jsme neměli upřesněn počet účastníků (mnozí se přihlásili v termínu, ale dodatečné přihlášky byly vzhledem k tomu, že nás není celkově mnoho, přijímány také). Proto se o délce a podobě prezentací nakonec rozhodovalo s poměrně malým předstihem, a některé prezentace, které by si vyžadovaly spíše aspoň hodinku na workshop, neuspokojily ani svého lektora, ani účastníky. Nekamenujme však obětavého organizátora Petra Novotného, dělal opravdu vše, co bylo v jeho silách a v možnostech fakulty. Myslím, že napoprvé byly snad pro nás cennější informace o tom, jak rozmanitě a kde všude se postupy RWCT na fakultách uplatňují nebo kde se k nim nebo k něčemu podobně účinnému dobří učitelé nezávisle dobírají.

Konference byla pozoruhodná například tím, že se jí zúčastnili převážně mladší učitelé fakult. Je pochopitelné, že oni - podobně jako mladí učitelé v základních nebo středních školách – si právě v první půli své univerzitní dráhy hledají a vytvářejí svůj vlastní přístup k výuce. Je ovšem milé, že se zde sešlo dost právě takových, kteří neřeší svá učitelská dilemata tím, že by bezděčně kopírovali “zaručené” autoritativní vzory z mládí nebo z okolí.  

Nad lístky se závěrečnou evaluací a s doporučeními pro zlepšení učitelské přípravy ovšem bylo patrné, že ti z účastníků, kteří prošli  kursy kritického myšlení, mají o něco přesnější představu, jakými konkrétními způsoby by chtěli dosahovat zlepšení vysokoškolské výuky nebo jak by chtěli, aby konference probíhala. Ale přítomnost učitelů s jiným pohledem na učení nebo s jinou zkušeností byla stejně obohacující.  Vícekrát se například ozývalo upozornění, že na VŠ se musíme zabývat i teoriemi, ne jen průpravou učitelů v jednání s učícími se žáky nebo v přípravě kurikula a lekce. O to obtížnější ovšem práce na učitelské fakultě je: přemostit propast mezi praxí a teorií neznamená jenom najít výukové aktivity, ani “hříčky”, ani algoritmy sloužící pro přesunutí teoretických pojmů do hlav studentů, nýbrž znamená to právě, že VŠ učitel musí  vědět nebo hledat, čím jsou teoretické pojmy a operace s nimi v jeho vědě důležité pro samo poznávání, pro učení a jak dalece souvisejí vědecké kontexty (popisy, analýzy, výzkumy, konstrukty) s tím, jakými způsoby člověk jako učící se bytost dosahuje svého pochopení světa. Že “studovat nebo dělat vědu” opravdu ještě neznamená automaticky “pochopit” ani “ovládnout”, to snad dosavadní problémy s přípravou učitelů na univerzitách dokázaly dost jasně.

Člověka se zkušeností z kursů RWCT možná už ani nepadne ocenit, jací otevření, vzájemně laskaví a chápaví jsou účastníci kursů. Proto mě maličko překvapilo, že si tyhle kvality někteří účastníci konference v závěrečné evaluaci dosud pochvalují. Ale je to pochopitelné: kdo pochází z katedry, na níž se učitelé nebaví mezi sebou o svých seminářích nebo o společně kladeném břemeni požadavků na studenty,  ten skutečně mohl být oprávněně potěšen vstřícností, která v sezeních konference převládala.

Prezentace, jejichž vedoucí přinesli s sebou na ukázku portfolia svých studentů, nebo jiné výtvory, např. své výukové materiály atp., byly velmi vděčně přijímány, a každý si rozdávané materiály vyžadoval. Určitě si navzájem pomůžeme, když na webové stránce (například www.kritickemysleni.cz) budeme takovou nabídku vyzkoušených materiálů vyvěšovat.

Pro zdárný průběh práce bylo také důležité, že Filozofická fakulta a Masarykova univerzita poskytly konferenci nejen místnosti, ale také služby výživné: můžeme jen závidět vyučujícím a studentům FF roztomilý Domeček, v němž jsme snídali. Patrně všichni jsme ocenili také večerní pohostinnost kralopolského zařízení Valaška, včetně domácího destilátu.

Konference samozřejmě nemohla přinést odpovědi na některé naléhavé otázky: např." Máme představu a k ní také sílu, abychom efektivní způsoby výuky a učení skutečně prosadili na učitelských fakultách?"

Na odpověď nás bylo na konferenci málo, a chybělo tu více osobností s vlivem na chod fakult. Měli jsme radost, že zahájení se zúčastnil proděkan fakulty, a je vzácným štěstím, že vedení Ústavu pedagogických věd, zejména pan doc. Milan Pol, naši konferenci podporovalo.  Musí nám však být jasné, že takový významný vliv na fakulty, jaký by byl potřeba k prosazení efektivních přístupu v přípravě budoucích učitelů na fakultách, se pouhými konferencemi nevytváří.  Proto jsme se na závěr konference pokusili narýsovat, jakou máme představu o možných krocích ke zlepšení. 

O tom, jak by se myšlenky RWCT v přípravě učitelů mohly účinně dostat do pracoven a koncepcí děkanů a na stůl a do rukou vedoucích kateder a ústavů, se teprve bude jednat. Mezinárodní společenství programu RWCT se tímto plánem zabývalo v lednu v Litvě, a brzy se dozvíme, jaké nástroje a postupy pro šíření kritického myšlení na univerzitách by bylo možné si pro svou fakultu a republiku vybírat.

Organizátoři:

Petr Novotný 
Ústav pedagogických věd
FF MU
Arne Nováka 1
660 88,  Brno

Hana Košťálová, Ondřej Hausenblas, Kateřina Kubešová
Kritické myšlení, o. s.
viz. adresa v záhlaví stránek

Základní informace:

Okruhy jednání:

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz