Diplomky a kritické myšlení?!

Využití metod kritického myšlení v diplomových pracích studentů pedagogické fakulty

Jana Skácelová

Součástí pregraduální přípravy učitelů a současně završením studia na pedagogické fakultě je diplomová práce. Protože se pohybuji vokruhu problému didaktiky občanské výchovy a společenských věd, dala jsem si za cíl, aby diplomové práce studentů byly konkrétně využitelné v pedagogickém procesu nebo byly možným rezervoárem námětů a metodických postupů, které by učitelé mohli ve své praxi využívat. Jelikož obory občanská výchova a základy společenských věd jsou velmi dynamické, stěžejní problémy sice zůstávají, ale možné aplikace vycházejí zrychlostí změn současného života (který je ovlivněn rychlostí globalizace), je takový fond potřebnou záležitostí.

Také pro studenty tím vzniká konkrétní příležitost tvořivě využít dosažené teoretické poznatky a spojit je spraktickou aplikací.

V souvislosti spoužíváním metod RWCT jsem chtěla využít tento konstuktivistický přístup jednak při vedení diplomových prací a také jako námět nebo zpracování diplomových prací svých studentů.

Posluchači, kteří prošli mými hodinami, kde jsem strategie kritického myšlení využívala, sami chtěli tyto postupy a metody ve svých diplomových pracích aplikovat, poněvadž je  považovali za více komunikativní, interaktivní a velmi dobře použitelné právě v oborech občanská výchova a základy společenských věd. Velmi záleží na tom, zda poznatky z oboru budou zakomponovány do vytváření a změny postojů studentů, a ktomu jsou prožitkové modely, které jsou součástí RWCT velice vhodné, nebo jestli se poznatky společenských věd stanou jen mrtvými snůškami zaprášených tezí nebo nudných moralit (zejména u výchovy na základní škole).

Osvědčila se mi tedy ta skutečnost, že pokud studenti sami zažijí práci skritickým myšlením, jsou ochotnější a motivovanější tímto způsobem dále pracovat a rozvíjet jej.

Chtěla bych uvést několik námětů, které diplomanti vypracovali jako součást svých diplomových prací. Učitelé mohou tyto příklady hodin přímo prakticky využít a rádi bychom se také dozvěděli jejich reakce na případné využití.

Jako příklad svého vedení diplomantů zde uvedu způsob konzultací nadiplomové práci, která se zabývá problematikou náboženství. Námět diplomové práce „Judaismus, křesanství, islám ve výuce na SŠ“  vycházel z osobního zájmu studentky po absolvování semináře didaktiky, kde jsem využívala RWCT.

Vedení – konzultace

Snažila jsem se vycházet i při konzultacích z trojfázového konstruktivistického modelu (evokace, uvědomění si významu, reflexe).

Evokace: jaká je výuka v oblasti náboženství u nás ve srovnání s jinými zeměmi a jaká je potřeba změny v přístupech učitelů? Následnou diskusí a studiem vykrystalizovaly konkrétnější cíle a úkoly diplomové práce. Vše spoužitím brainstormingu, mentálního mapování a diskusí.

Konkrétní úkoly a cíle:

  1. práce spojmy: jak v hodinách OV a ZSV pracovat s konkrétními pojmy, které se váží k problematice náboženství, jak využívat mentálního mapování
  2. práce stextem: výběr několika textů z Bible, Koránu, Talmudu a návrh hodin a metodiky práce s textem
  3. využití interdisciplinárních vztahů: ve složité oblasti náboženství využití vztahů k jiným předmětům a oblastem jako je politologie, kulturologie, geografie a návrh projektu na propojení těchto disciplín; využití uměleckých děl z oblasti výtvarného umění a hudby jako možnosti pro evokaci problematiky náboženství
  4. jak pracovat s myšlenkou náboženské tolerance.

Metodika vedení konzultací:

Konzultace jsem začínala otázkou nebo brainstormingem. Tento přístup se mi velmi osvědčil a vedl květší tvořivosti. Ve vlastním průběhu jsme využívali práci s textem, individuální rozhovory a diskusi s přizvanými kolegy z jiných oblastí. K reflexi vždy docházelo z obou stran (vyučující – student) a další zpětnou vazbou bylo prozkoušení návrhů v konkrétních hodinách na ZŠ a SŠ.

Konstruktivistický model se dá velmi dobře využít při vedení diplomových prací a přispívá květší angažovanosti studenta pro dané téma a také zajišuje vyšší využití tvořivého potenciálu posluchače. Metody dokáží omezit vlastní zvýšenou sebekritiku, která může vznikat při prvních krocích na řešení úkolů diplomové práce a může působit jako brzdící element tvořivosti.

Autorka je didaktičkou na Katedře občanské výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz