RWCT a Nové horizonty výchovy k občanství

Nikola Křístek

Při změně politického režimu se samozřejmě musí změnit i systém školský. V Občanské výchově bylo vytvořeno hned několik schémat, jak nově chápat občanství a výchovu k občanství, diskuse o jejich smysluplnosti a funkčnosti však zdaleka neutichla. S tvorbou Rámcových vzdělávacích programů dokonce znovu nabývá na intenzitě.

V tomto článku si dovolím čtenářům přiblížit projekt, který má do českého rybníčku výchovy k občanství přinést nový vítr. Sympatické je, že program Čtením a psaním ke kritickému myšlení je podstatnou součástí celého obsahu představovaného projektu. Ten nese název Nové horizonty výchovy k občanství a sbíhají se v něm siločáry mnoha různých vzdělávacích aktivit.

Profesní asociací, která je zaměřena na Výchovu k občanství, je SVOD (Sdružení pro výchovu k občanství a demokracii). SVOD již delší dobu úzce spolupracuje s USIS - kulturním centrem Velvyslanectví USA. Z grantů USIS se od května 2000 realizuje projekt Nové horizonty výchovy k občanství (NHVO).

Projekt je zaměřen na podporu občanských postojů a dovedností studentů vysokých škol v rozsahu jednoho semestru. Pro realizaci bylo vytvořeno schéma rozrůstání dosahu NHVO:

  1. příprava kurzu
  2. ověření na zkušebních skupinách (účastníci kurzů SVOD),
  3. posluchači OV pedagogických fakult,
  4. posluchači pedagogických fakult,
  5. posluchači všech fakult českých vysokých škol.

V průběhu rozšiřování dosahu NHVO by mělo dojít k dvěma důležitým efektům:

Jako výchozí prostředí byly adaptovány programy, které jsou zaměřeny na podporu občanských postojů a dovedností a které již prošly ověřením v praxi středních a základních škol. Cíle výuky jsou v třetí etapě rozřazeny do dvou kvalit. Budoucí učitelé budou vyzváni k osvojení si některých občanských kompetencí, a zároveň budou seznamováni s cíly a metodami programů, které napomáhají vytváření občanské společnosti svým vzdělávacím obsahem.

Jedním z podstatných rysů dobrého občana je schopnost kritického myšlení. RWCT svými metodami napomáhá v již od první etapy realizace NHVO. Čtením a psaním můžeme dojít ke kritickému myšlení při různorodých obsazích výuky, bez nich však ne. Během práce na přípravě pracovní verzi kurikula NHVO pro posluchače oboru Občanská výchova pedagogických fakult vyšlo najevo, že RWCT může výrazně obohatit i oblast výchovy k občanství.

I) Roli občana může úspěšně zvládnout pouze ten, kdo dokáže číst (ústavu i reklamační řád prodejny potravin), psát (články do novin i značku u jména kandidáta na volebním lístku) a diskutovat. Tyto dovednosti jsou samy o sobě obsahem výchovy k občanství. Zdánlivě jednoduchá myšlenka dlouho unikala pozornosti - RWCT je program jako ušitý na míru základním rovinám předmětu Občanská výchova. Díky NHVO by se mohl tento přístup rozšířit mezi mnohé učitele OV.

II) Předností programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení je také propojování úkonů pravé a levé hemisféry. Občan není pouze ten, kdo platí daně a poslouchá zákony, ale i ten, kdo chce rozhodovat o sobě, o druhých, kdo dokáže vedle svých práv dostát i svým povinnostem. Jinými slovy, občan musí vědět, co chce, na co má právo, musí si o to umět říct a zároveň chápat a předjímat důsledky svých činů. Ujasňování si, formulování, prezentace, plánování atd. jsou procesy, které jsou předpokladem pro každé občanské konání. Tyto úkony nebyly v ostatních programech, z nichž NHVO vychází, zdaleka tak dobře zpracovány jako v “kritickém myšlení.”

III) Dalším pozitivem, které RWCT do popisovaného kurikula přináší, je množství aktivizujících metod, které mohou vyzvat studenty ke spontánním prezentacím jejich postojů. Úcta, zodpovědnost, poctivost, angažovanost a podobné hodnoty se těžko mohou vtloukat do hlavy studentů frontálním přednesem. Je možné, že aktivizující metody výuky budou v seminářích dnešních pedagogických fakult působit poněkud bizardně. Jejich použití se může s velkou pravděpodobností setkat s kritikou z řad studentů i učitelských pracovníků. Proto je zapotřebí používat tisíckrát ověřených postupů, kterými disponuje RWCT v daleko větší míře než ostatní programy. Autoři se tak snaží vyvarovat nebezpečí, aby NHVO nakonec neprokázaly inovačním směrům výuky medvědí službu.

IV) Poslední zmíněnou zvláštností postavení RWCT v kurikulu Nových horizontů výchovy k občanství budiž jeho univerzálnost. Například Projekt Občan je program, který se nesnadno redukuje na čtyři výukové hodiny. Pomocí INSERTu, pětilístku a dalších technik RWCT mohou studenti spolupracovat při vytváření a přetváření svých postojů, aniž by nutně museli jeden každý konzultovat svůj případný posun s vyučujícím. Ačkoliv se s metodami RWCT v Projektu Občan určeném žákům základních a středních škol původně nepracuje, v rámci NVHO usnadní vyučujícímu výuku a je pravděpodobné, že studenti budou mít chuť vyzkoušet RWCT ve své budoucí kantorské praxi.

K “novým horizontů” si dovolím ještě několik poznámek. Jde o sympatický projekt, který je zaměřen především na podporu kvalitní přípravy budoucích učitelů. “Koho chleba jíš, toho chleba zpívej” říká lidová moudrost, ne však školská realita. Učitelé pobírají státní plat často bez vědomí sounáležitosti ke státu a jeho správnímu systému. Vyjasněním tohoto vztahu mohou učitelé udělat další krok ke své profesionalitě. NVHO začínají pracovat s občanským vědomím studentů ještě předtím, než se setkají s nakažlivou skepsí některých svých vyhořelých kolegů.

Kurikulum sestavuje v první etapě tým didaktiků a oborových pracovníků z brněnské, olomoucké, ostravské a pražské univerzity. Součástí týmu byli i vysokoškolští studenti, kteří dostali příležitost cítit se jako rovnocenní partneři. Setkání, kde byl vymezen obsah kurikula a definován akční plán, řídily zkušené lektorky Elizabeth Barron Chorak a Norma D. Wright.

Pro všechny přítomné byl jejich výkon ukázkou manažerských dovedností, které si v našem školství teprve razí cestu. Fascinující byla jejich zběhlost v plánování, formulování cílů a řízení práce ve skupinách. Jejich praktický pohled na výchovu k občanství jako na obor s vyhraněným obsahem a definovanými výstupními kompetencemi působil v zemi, kde se v hodinách OV vymalovávají velikonoční vajíčka, jako zjevení z nového světa.

Na tento projekt nedostal SVOD žádné prostředky ze státních zdrojů. Realizace však vyžaduje nemalé částky, které zajistili manažeři projektu Jitka Požárová (SVOD) a Jitka Vildová (ambasáda USA), které dokázali zajistit finanční krytí. Kritické myšlení, o. s. poskytlo propagační materiály a pracovníci provedli oponenturu částí týkajících se RWCT.

V zimním semestru 2001 by se měly Nové horizonty výchovy k občanství zkušebně zařadit do vzdělávacích programů kateder Občanské výchovy, po vyhodnocení by mělo dojít k rozšíření dosahu NHVO na pedagogické fakulty a výhledově by se měla modifikace NHVO objevit v univerzitních základech dalších fakult. Pokud bude celý plán realizován, program Čtením a psaním ke kritickému myšlení by zprostředkovaně oslovil značnou část budoucích elit. Při pohledu na úroveň kritického myšlení naší populace by šlo o nezanedbatelný přínos.

Autor je studentem občanské výchovy a dějepisu na Pedagogické fakultě v Praze, člen týmu Nové horizonty výchovy k občanství (NVHO). Nikola.Kristek@centrum.cz

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz