Environmentální (ekologická) výchova a školská reforma

Júlia Sokolovičová, Lenka Daňková, Jiří Kulich

Následující text se zabývá otázkou, jak se vyrovnat s paralelní existencí dvou důležitých dokumentů vztahujících se k environmentální výchově ve školách. Je to jednak Metodický pokyn MŠMT k environmentální výchově a osvětě (z roku 2001) a Rámcový vzdělávací program pro ZV s průřezovým tématem Environmentální výchova (z roku 2005). Jak spolu souvisejí zpracování průřezového tématu Environmentální výchova v rámci ŠVP a Dlouhodobý a krátkodobý školní program EVVO, zpracované na základě Metodického pokynu?

Environmentální (ekologická) výchova (EV) má mezi průřezovými tématy Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) svým způsobem výsadní postavení. Ve školách začala být systematicky prováděna dlouho před schválením RVP ZV. Důležitý byl Metodický pokyn MŠMT k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO), který vstoupil v platnost koncem roku 2001. Díky němu zavedl velký počet škol environmentální nebo ekologickou výchovu do svého tehdejšího školního programu – od jednorázových projektů až po ucelené zpracování environmentální výchovy ve výuce i provozu školy formou dlouhodobého školního programu EVVO a jeho krátkodobého realizačního plánu.

Budou po vzniku školního programu ve škole existovat paralelně dva různé dokumenty zabývající se environmentální výchovou? Bude mít škola zvlášť ŠVP s průřezovým tématem EV a zvlášť školní program EVVO?

Pokud ano, jak budou provázány? Jakým způsobem propojit požadavky kladené RVP ZV na formální zpracování i na obsah průřezového tématu environmentální výchova v ŠVP s dlouhodobým školním programem EVVO a jeho krátkodobým realizačním plánem sestaveným na základě požadavků Metodického pokynu MŠMT k EVVO? Co doporučit školním koordinátorům EVVO, aby efektivně využili to, co již vytvořili, a aby EV ve škole fungovala?

K těmto a dalším souvisejícím otázkám, které v širším fóru doposud nikdo neřešil, dospěla pracovní skupina projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO1, který v současné době realizuje Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV Pavučina). Jeho cílem je připravit podmínky pro kvalitní a systematické vzdělávání školních koordinátorů EVVO v České republice a uskutečnit pro ně pět pilotních běhů specializačního studia, každý v rozsahu 250 vyučovacích hodin. K řešení vzniklé situace si SSEV Pavučina přizvalo zástupce dalších institucí zabývajících se vzděláváním pedagogických pracovníků v oblasti EV/EVVO (zástupce Sdružení Tereza, Lipky – školského zařízení pro environmentální vzdělávání, Střediska ekologické výchovy SEVER, Stálé konference asociací ve vzdělávání, Národního institutu pro další vzdělávání, Kritického myšlení, o. s., AISIS, o. s., zástupce ZŠ a MŠ Podomí, pilotní ZŠ Vrané nad Vltavou, zástupce vysokých škol a odborníky na problematiku ŠVP).

Porovnali jsme oba dokumenty a dospěli jsme k následujícím zjištěním:

A. Závaznost: Zatímco Metodický pokyn má doporučující charakter a vytvoření školního programu EVVO není vymahatelné, tak zpracovat školní vzdělávací program včetně průřezového tématu EV a plnit jej je pro školu závazné.

B. Konkrétnost: Metodický pokyn poskytuje poměrně názorný a konkrétní návod, jakým způsobem realizovat EV ve škole (celoškolní aktivity, spolupráce s rodinou, obcí, podniky, nevládní sférou a středisky ekologické výchovy, integrovaný přístup k výuce) a jak tuto realizaci ošetřit školním dokumentem. Oddíl o průřezovém tématu EV v RVP ZV obsahuje stručný souhrn znalostí, které je škola povinna žákovi v této oblasti zprostředkovat, ale postoje a dovednosti jsou formulovány spíše nekonkrétně. Rámcový vzdělávací program sice zdůrazňuje význam průřezových témat a popisuje jejich obsah, ale „technologii“ jejich praktické aplikace řeší v souladu se svým názvem jen velmi rámcově – vymezuje, že každé průřezové téma je třeba zpracovat na úrovni učebního plánu a učebních osnov, neurčuje však způsob či míru podrobnosti jejich zpracování.

C. Aktuálnost: Metodický pokyn je platný od roku 2001, RVP ZV byl schválen až počátkem roku 2005. Oba dokumenty nyní platí zároveň, a přestože se zabývají v podstatě stejným tématem, liší se přístupem k problematice EV i použitou terminologií.

Z diskuse vyplynuly následují závěry: Žádoucí způsob a podrobnost zpracování průřezových témat, i když je explicitně RVP ZV nestanovuje, lze odvodit z toho, jak se tvoří ŠVP a jak asi má vypadat hotový dokument, podle něhož bude možné dobře vyučovat. Naplánování konkrétního pojetí a obsahu průřezových témat je klíčovým vstupním podkladem pro stanovení, jaké předměty budeme ve škole vlastně vyučovat, a pro tvorbu učebních osnov jednotlivých předmětů. Zároveň je zřejmé, že nestačí zpracování formálního přehledu stylem „pro multikulturní výchovu vyplníme okénko u výtvarné výchovy, hudební výchovy, dějepisu a občanské výchovy, protože tam stejně něco takového určitě děláme“, ale žádoucí je ucelené promyšlení a popsání, jak bude konkrétní průřezové téma, v našem případě EV, ve škole probíhat. EV se sice díky své „průřezovosti“ stane dílčí součástí některých kapitol ŠVP (charakteristika školy, charakteristika předmětů, profil žáka nebo osnovy předmětů a jejich očekávané výstupy), ale průřezové téma EV (stejně jako ostatní průřezová témata) je vhodné v rámci ŠVP zpracovat také uceleně a dostatečně obsáhle (nedostačující je např. prostá „vykazovací tabulka“) jako souhrn podmínek, dlouhodobých (alespoň několikaletých) cílů a strategií školy v této oblasti, které považuje za relativně neměnné a dostatečně důležité na to, aby byly závazné. Tato část bude odpovídat dlouhodobému školnímu programu EVVO dle Metodického pokynu neboli dlouhodobé strategii EV na škole. Výhodou může být právě to, že značná část škol získala již určitou zkušenost s tvorbou dlouhodobých školních programů EVVO (tuto zkušenost lze přenést i na další průřezová témata).

ŠVP je především kurikulárním dokumentem – určuje cíle, obsah i průběh vzdělávání ve škole a nahrazuje stávající učební osnovy, ale zdaleka ne všechny školské dokumenty. Kromě ŠVP ve škole budou existovat další dokumenty, které jej doplňují a směřují k jeho naplňování. Jedním z nich může být právě školní program EVVO. Dlouhodobý školní program bude v optimálním případě součástí ŠVP (viz výše), krátkodobý (roční) realizační plán této dlouhodobé strategie EV popsané v ŠVP nebude přímo součástí ŠVP, ale může být zařazen jako příloha ŠVP nebo může být zveřejněn jako samostatný dokument. Bude tedy pružnějším dokumentem, který se může upravovat a přizpůsobovat okolnostem nejen každý školní rok, ale i v průběhu školního roku. Může proto zahrnovat konkrétní vyučovací metody, přesný časový harmonogram aktivit, jejich personální zabezpečení apod., ale také konkrétní kroky v ekologizaci provozu školy nebo ve spolupráci s obcí, nevládními organizacemi, středisky ekologické výchovy, rodiči a konkrétní způsoby vyhodnocování plnění dílčích cílů dlouhodobé strategie EV.

Vlastnímu zpracování dokumentů by mělo v každém případě předcházet promyšlení a vyhodnocení již stávající podoby EV ve škole. Pro školního koordinátora EVVO to znamená především provést vyhodnocení (analýzu) stávajícího stavu a podmínek, definovat si spolu s kolegy jasně a srozumitelně cíle EV, kterých chtějí dosáhnout, vhodně volit a správně používat prostředky k jejich dosažení.

Specializační studium, které pro školní koordinátory EVVO připravilo SSEV Pavučina, by mělo vést k tomu, aby účastníci byli po jeho absolvování schopni dlouhodobou strategii „šitou na míru“ své škole v rámci ŠVP vytvořit, stejně tak i roční školní program EVVO. Jednotlivé běhy specializačního studia budou probíhat na pěti místech České republiky od začátku července 2006. Těm, kteří nemají možnost se tohoto studia zúčastnit, nabízíme pomoc prostřednictvím příručky pro školní koordinátor, která v současné době v rámci projektu Vzdělávání školních koordinátorů EVVO vzniká (přepracováním již existující příručky Škola pro život).

Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina
Senovážné nám. 24, 116 47 Praha 1
IČ: 65667131, DIČ: CZ65667131
tel./fax: +420 234 621 386, mobil: +420 721 133 108
e-mail: info@pavucina-sev.cz, web: www.pavucina-sev.cz
Registrace u MV: II/s-OS/1-29876/96-R dne 3. 10. 1996.

Poznámka:
1 Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz