Fyzika očima žáků základních a středních škol

Jitka Kmentová

Příspěvek Fyzika očima žáků základních a středních škol přednesený na konferenci Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice v září 2005 přináší závěry z dotazníkového šetření zaměřeného na stav výuky fyziky v českých základních a středních školách, které organizovala katedra fyziky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni ve spolupráci s JČMF a Českou školní inspekcí ve školním roce 2003/2004. Analýzy získaných výsledků provedl řešitelský tým pod vedením RNDr. Gerharda Höfera (prof. PhDr. Z. Helus, prof. RNDr. Z. Půlpán a RNDr. E. Svoboda). Dotazníkového šetření se účastnilo celkem 5408 žáků základních a středních škol.

Pro čtenáře Kritických listů vybíráme pouze ta zjištění, která se vztahují k oblíbenosti a obtížnosti fyziky jako vyučovacího předmětu a k některým didaktickým otázkám, a slouží jako ilustrace k názorům, jež přináší toto číslo KL.

Šetření ukázalo, že v našich základních školách jsou přírodovědné předměty statisticky významně oblíbenější než předměty humanitní a jazykové. Fyzika je mezi přírodovědnými předměty nejméně oblíbená. Řešitelé výzkumného úkolu proto doporučují zařazovat do fyziky biologická, biochemická a zeměpisná témata, především pak považují za přínosné propojení fyziky a výpočetní techniky. Celkově se umístila fyzika na všech typech škol v pořadí oblíbenosti jednotlivých předmětů na jednom z posledních míst.

S uvedenou skutečností souvisí i zjištění, že se na hodiny fyziky většina žáků netěší.

Při hodnocení částí vyučovací hodiny žáci upřednostňují zejména části vztahující se k praxi a praktickým aplikacím fyziky (video, pokusy, práce s internetem), z popisu skutečnosti však vyplynul závěr, že nejvíce času v hodinách zabírá výklad, opakování a řešení úloh.

Bez zajímavosti není ani zjištěný názor žáků, že fyzika není pro reálný život potřebná, směrem k vyšším ročníkům je tento názor posílen.

Závěrečné konstatování nechť je nám učitelům podnětem k zamyšlení. Na otázku, zda žáci sami provádějí doma nebo v přírodě fyzikální pozorování či pokusy, odpovědělo 80–90 % respondentů negativně.

Höfer, Gerhard – Svoboda, Emanuel: Fyzika očima žáků základních a středních škol. (Sborník z konference Projekty v teorii a praxi vyučování fyzice, Telč 15. a 16. září 2005, str. 27–36.)

Autorka je ředitelka Gymnázia Na Zatlance, lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz