Ekoškola

Filip Hotový, Daniela Virágová

V tomto článku bychom vám chtěli představit, jak konkrétně lze využít projektové vyučování při začleňování průřezového tématu Environmentální výchova nejen do vyučování, ale do celkového života školy. Jako příklad použijeme jeden z projektů Sdružení TEREZA1, projekt Ekoškola, a jeho konkrétní realizaci v ZŠ Generála Janouška v Praze 9.

Co je to vlastně projektové vyučování

Projektové vyučování je jedna z komplexních výukových metod. Vyznačuje se často tím, že studenti spolu s učiteli a dalšími zaangažovanými osobami (rodiče, odborníci, sponzoři apod.) spolupracují na řešení nějakého konkrétního tématu nebo problému, který se jich aktuálně týká (např.vysázení stromků, vyčištění potoka, budování naučné stezky, příprava sborníku o historii obce). Učení skrze projekty vždy překračuje hranice školy a uvádí široké spektrum poznatků do souvislostí s životní praxí. Metoda projektového vyučování tak zajišťuje nejen vyvážený rozvoj dovedností, vědomostí a znalostí, ale také umožňuje studentům, aby chápali a uplatňovali tyto poznatky v širších a mezioborových souvislostech.

Ekoškola = environmentální výchova = průřezové téma RVP

Projekt Ekoškola pomáhá školám realizovat environmentální výchovu a zároveň „ekologizovat“ školní provoz, nabízí jednoduchý metodický postup, jak zapojit žáky do života školy a společně s nimi pracovat na zlepšení nejenom v oblasti ekologie. Ekoškola je projekt pro každou základní a střední školu. Je určen jak školám začínajícím s ekologickou výchovou, tak školám, které s ní již mají značné zkušenosti. Začátečníci ocení zvláště metodickou pomoc a pracovní materiály, s jejichž pomocí snadno začlení ekologickou výchovu do nejrůznějších vzdělávacích oblastí a oborů (jednotlivých předmětů), pokročilí zase množství tipů a inspirací, jaké vlastní ekologicky zaměřené projekty a aktivity by ještě mohli ve škole realizovat.

Školy splňující stanovená kritéria získávají od roku 2005 mezinárodně platný titul Ekoškola a mohou užívat mezinárodně jednotné logo a vlajku Ekoškol. Původně celonárodní projekt, který Sdružení TEREZA vytvořilo a koordinovalo od roku 2000, se totiž v roce 2005 stal součástí mezinárodní sítě Eco-Schools, projektu FEE.2

Realizace

Vlastní provedení probíhá v každé škole pomocí sedmi kroků: založení pracovního týmu Ekoškoly, analýza ekologického stavu školy, akční plán, monitorování a vyhodnocování, environmentální výchova (EV) ve výuce, informování a spolupráce, Ekokodex.

Při realizaci zmíněných sedmi kroků se škola věnuje čtyřem základním tématům: Odpady, Energie, Voda a Prostředí školy (vnější i vnitřní).

ZŠ Generála Janouška a projekt Ekoškola3

ZŠ Generála Janouška je škola, na níž bylo vyučování zahájeno v roce 1990. Jedná se o školu sídlištního typu v lokalitě Černý Most II. Zřizovatelem je Místní úřad městské části Praha 14. Žáci školy se (do přechodu školy na vlastní školní vzdělávací program) vzdělávají podle studijního programu Základní škola. Škola má 40 tříd a celkovou kapacitu 1200 žáků.

Škola vstoupila ještě do národní verze projektu Ekoškola, který se sice v několika konkrétních metodických postupech lišil od výše popsané verze mezinárodní, ale jeho zaměření a hlavní metodické postupy jsou takřka shodné. Poprvé škola v projektu pracovala ve školním roce 2003/2004 a ke konci roku získala titul Ekoškola (viz rámeček). Toto ocenění udělalo pomyslnou tečku za prací v uplynulém školním roce a zároveň se pro žáky i učitele stalo závazkem a výzvou k další činnosti.

Ve školním roce 2004/2005 škola v projektu pokračovala a titul opět obhájila. Realizace projektu směřovala k tomu, aby se děti postupně naučily vnímat své okolí, aby se upevňoval jejich vztah k prostředí, ve kterém žijí, a aby své úsilí směřovaly k jeho zlepšení. Během tohoto školního roku byly prvky ekologické výchovy uplatňovány na 1. i 2. stupni v téměř všech povinných i volitelných předmětech a byla vyhlášena témata školních projektů, která byla orientována na problematiku životního prostředí Prahy 14.

Jak konkrétně práce v projektu ve školním roce 2004/2005 probíhala a jak jej škola využila pro realizaci průřezového tématu Environmentální výchova.

Pro práci v projektu si učitelé a děti stanovili hesla

Kroky, které škola připravila a realizovala pro obhájení titulu Ekoškola

Škola musela v národní verzi projektu splnit pět daných kritérií, jejichž dosažení bylo předpokladem k obhájení titulu. Kritéria se zaměřují na provázanost environmentální výchovy s osnovami, na aktivní zapojení žáků do života školy, na ekologizaci provozu školy, na účast ve školních projektech, soutěžích, výzkumech, a na to, aby škola byla aktivní součástí života ve své lokalitě a spolupracovala s rodiči, veřejností, institucemi.

Projekt se stal součástí rámcového plánu EVVO

Ekologická výchova a otázka udržitelnosti se stala pevnou součástí učebních osnov v prvouce a přírodovědě na 1. stupni a na 2. stupni v přírodopise, fyzice, chemii, matematice, informační a výpočetní technice, českém jazyce, anglickém a německém jazyce, občanské a rodinné výchově, výtvarné výchově, pracovních činnostech a seminářích a praktikách z přírodopisu a fyziky. Projekt Ekoškola, jeho doprovodná metodika i sady pracovních listů byly využity pro realizaci lokálních projektů, které škola sama připravila pro tematické okruhy: Voda, Odpady, Energie, Doprava, Ovzduší, Zeleň, Ochrana přírody, Zdravý životní styl. Projekt Ekoškola se rovněž stal nedílnou součástí připravovaného ŠVP od 1. do 9. ročníku v rámci realizace průřezového tématu Environmentální výchova.

Mnohé aktivity, které škola zapojila do realizace projektu, vzešly z iniciativy žákovské samosprávy

Žákovská samospráva ve škole již tradičně pracuje na úrovni 1. i 2. stupně. Zástupci tříd se pravidelně scházejí a předkládají své návrhy k činnosti školy, snaží se řešit nedostatky z pohledu dětí. Zástupci vedení se pravidelně účastnili zasedání žákovské samosprávy a vytvářeli podmínky k realizaci námětů a doporučení. Děti své náměty a připomínky pravidelně zveřejňovaly ve školním měsíčníku Tucvaj.

Učitelé a děti ekologizovali provoz školy

V rámci dlouhodobého projektu Odpady děti vytvořily názorné tabule, které jsou součástí školní výzdoby a zároveň s nimi učitelé dále pracují ve výuce. Děti v rámci exkurzí navštívily skládku v Ďáblicích a spalovnu v Malešicích. Ve škole probíhá organizované třídění odpadů a od září 2005 byly umístěny sběrné nádoby na tříděný odpad ve všech třídách na 1. stupni a ve školní družině. Na 2. stupni si děti nádoby na tříděný odpad začaly vyrábět v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností. Ve výtvarné výchově se odpadní materiál používá k dalšímu výtvarnému zpracování. Ve škole také probíhala tradiční soutěž ve sběru papíru, sběru baterií, začala se organizovaně sbírat i víčka od PET-lahví a do budoucna se plánuje sběr hliníku.

Učitelé i žáci sami připravili několik zajímavých projektů, soutěží a tradic

Skoro celý školní rok probíhal projekt Voda – kolébka života, jehož zpracování se stalo součástí hodin českého jazyka, přírodopisu, výtvarné, občanské a rodinné výchovy, chemie a fyziky. Zpracování tohoto tématu bylo završeno vernisáží fotografií, která se konala v předvečer Dne Země.

Jako podzimní obdobu Dne Země uspořádala škola Slavnost padajícího listí. Jednalo se o komplex pořadů a soutěží, jejichž stěžejním tématem byl les a jeho živočichové. Každá třída 1. stupně dostala svůj strom, který v průběhu roku pozorovala. Děti sledovaly změny související s ročním obdobím a s živočichy, kteří na stromě a v jeho blízkosti žijí.

Tento strom pak byl pomyslně přenesen do prostředí školy a děti na něj lepily listy se svými přáními a osobními závazky vůči přírodě. Stromy se staly součástí výzdoby školního pavilonu, v němž je trvalá expozice přírodnin a panelů s ukázkami školních projektů. Tento pavilon slouží k výuce přírodopisu na 2. stupni a přírodovědy na 1. stupni.

Ze slibů a závazků, které děti formulovaly a vyvěsily na stromy, bylo v jednotlivých třídách vytvořeno desatero správného chování v přírodě, jež slouží jako podklad pro tvorbu školního Ekokodexu (v rámci projektu Ekoškola).

K zpestření projektu učitelé a děti vytvořili film sestavený z fotografií pořízených během roku při výletech a exkurzích do blízkého lesa, na kterém byly záběry negativních zásahů člověka do „ekosystému“.

Pod heslem Chceme-li něco změnit k lepšímu, musíme začít sami u sebe probíhal již druhým rokem projekt garantovaný žákovskou samosprávou. Jeho součástí byla i soutěž mezi jednotlivými třídami o nejlepší úpravu tříd a chodeb, květinovou výzdobu, soutěž ve sběru odpadových surovin a akce spojené s ozeleněním školy a jejího okolí.

Z iniciativy žákovské samosprávy byla uspořádána finanční sbírka pro oblasti postižené vlnou tsunami a adopce dvou dětí z rozvojových zemí. Škola rovněž na podnět žáků rozšířila svou adoptivní rodinu zvířat v pražské ZOO o štětkouna afrického a kombu ušatou a začala sponzorovat první gorilu, která se v pražské ZOO narodila.

Žákovská samospráva se podílela na založení tradiční akce Alej žáků, při níž žáci 9. tříd spolu s prvňáčky poprvé zasadili první stromy aleje. V rámci Dne Země také ostatní žáci spolu s učiteli vysadili nové stromy a keře na místo, kde chce škola vybudovat přírodní učebnu a naučnou stezku.

Mezi zásadní a dlouhodobé projekty školy přibyl projekt Učebna pod širým nebem, jejž vymyslely opět samy děti a který postupně nabýval na důležitosti a získal maximální podporu ze strany vedení školy. Stal se mimo jiné průřezovým projektem v rámci projektu Ekoškola a nosnou částí dlouhodobého plánu environmentální výchovy do roku 2008. Nejdříve se jednalo jen o nápad dětí doprovázený jednoduchými nákresy, z něhož se zrodil projekt, pro který se jim postupně daří získávat i širší veřejnost. První učebna pod širým nebem má být vybudována do konce června 2006, druhá do konce roku 2008. Nápad inspiroval vedení školy k novému řešení celkové koncepce školní zahrady. Přiléhající školní pozemek by měl být postupně přebudován v místo volnočasových aktivit dětí. Celý areál by měl být rozčleněn na několik částí: sportovně-relaxační, pěstitelskou, oddychovou a výukovou. Realizace projektu byla ve školním roce rozdělena do pěti fází. V první fázi děti vymýšlely a zakreslovaly své návrhy (září–listopad 2004), ve druhé fázi předložily svůj záměr vedení školy (leden 2005), ve třetí části (únor–březen 2005) byl tento nápad zakomponován do celkové koncepce rozvoje školy a projektu celkové obnovy školní zahrady. Čtvrtá realizační fáze byla zahájena 22. dubna 2005 na Den Země a 2. května se díky podpoře školy mohla uskutečnit první výuková hodina pod širým nebem (k tomuto účelu zakoupilo vedení školy mobilní podložky). Do konce školního roku byly v první části venkovního areálu zbudovány lavičky určené k výuce i odpočinku. Tato čtvrtá fáze bude pokračovat ještě v příštích školních letech až do zahájení samotné výuky, která je naplánována na rok 2008.

Škole se podařilo i to, že další nepedagogičtí zaměstnanci školy se postupně zapojili do aktivit směřovaných na celkové zlepšení prostředí školy a jejího okolí. Velkou roli v jejich zapojení hraje i to, že hlavními „mozky“ a organizátory těchto aktivit jsou samotné děti.

Škola se stala aktivní součástí života ve své lokalitě

Součástí projektu Ekoškola byl také zábavně soutěžní pořad Odpady, odpadky, odpadečky, který měli na starosti žáci 7. ročníků a jehož obsah je určen dětem okolních mateřských škol a žákům 1.–5. třídy. Starší děti každoročně ukazují mladším kamarádům, jaký je stav třídění odpadků na sídlišti, v okolí školy a v blízkém okolí (les, rybník a pole, místa, kam děti chodí na vycházky) a upozorňují na problém černých skládek.

V další části pořadu ukazují žáci formou hraných scének, jaký je systém třídění odpadu, tj. jaké druhy barevných popelnic se používají, za jak dlouho se v přírodě různé druhy odpadů rozloží, jak lze odpad dále využívat a co se z něj vyrábí. Závěrem vyhlásí soutěž v třídění odpadu.

Pro účely projektu žáci vytvořili vlastní film vyrobený z fotografií a videoklipů pořízených v průběhu roku ve škole a v jejím okolí.

Škola aktivně spolupracuje s Klubem ekologické výchovy, s Komunitním centrem Motýlek – sdružením pro pomoc dětem s handicapy a se Sdružením TEREZA (např. i tím, že spolupořádaly celostátní seminář k projektu Ekoškola).

Díky projektu Učebna pod širým nebem škola posílila svou spolupráci s rodiči a veřejností. Zapojení této vize do dlouhodobého plánu rozvoje školy a realizace prvních konkrétních kroků byly prezentovány na stránkách regionálního časopisu Listy Praha 14 a v rádiu City. Učitelé a vedení začali plánovat budování Střediska ekologické výchovy v rámci regionu.

Titul Ekoškola

O titul Ekoškola může škola zažádat po dosažení určitých výsledků při realizaci akčního plánu v projektu (viz jeden ze sedmi kroků). Žádost posoudí hodnotitelé a školu navštíví „auditor“ z TEREZY, který posoudí výsledky přímo ve škole. V případě úspěchu získává škola mezinárodně platný titul Ekoškola, může užívat mezinárodně jednotné logo a dostává vlajku, kterou se honosí Ekoškoly na celém světě. Titul Ekoškola platí dva roky, nejpozději do této doby musí škola znovu požádat o jeho udělení na základě realizace akčního plánu pro další období.

Projekt podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Provident Financial, s. r. o. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Autor je viceadmirál GEMINI a lektor Sdružení TEREZA.

Autorka je asistentka projektu Ekoškola.

1 Více informací o Sdružení TEREZA naleznete na: www.terezanet.cz.

2 Eco-Schools je projekt mezinárodní organizace FEE (Federation for Environmental Education), probíhá v asi 30 zemích světa (především evropských), účastní se ho přes 14 000 škol a jeho popularita stále rapidně roste.

3 Text o škole byl sestaven na základě závěrečné zprávy ZŠ Generála Janouška, zpracované Mgr. Evou Jiříkovou, CSc.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2301 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz