Abstraktní umění pod mikroskopem

Barbora Škaloudová, Olga Vršková

Vyučovací předměty: Biologie a výtvarná výchova

Cílová skupina: Studenti 5. ročníku osmiletého gymnázia

Cíl projektu: Studenti si uvědomí souvislosti mezi mikrosvětem živé přírody a abstraktním uměním. Pochopí vzájemnou propojenost vývoje výtvarného umění a přírodovědného poznání. Naučí se nalézat, uplatňovat a re. ektovat vlastní kreativní činnost v konfrontaci s tvořivostí v umění i přírodě.

Místo realizace: Národní galerie v Praze – Veletržní palác a Gymnázium Opatov

Již dlouhou dobu se snažím, aby naše výukové programy v galerii vycházely co nejvíce z platných školních vzdělávacích programů. Ideální je, když učitel propojuje galerijní program se svou školní výukou a vytváří mosty do jiných oborů a oblastí. Moc mě těší, když se setkám s učitelem, který vyučuje např. biologii či fyziku a uvědomí si, že návštěva našeho programu je pro jeho předmět přínosná. Jsem ráda za setkání s Olgou Vrškovou, vyučující biologii a výtvarnou výchovu na Gymnáziu Opatov, která byla velmi otevřená spolupráci postavené na propojení našeho programu Zrození abstrakce s její výukou.

B. Š.

Rády bychom vám představily ukázku možného propojení galerijního programu Zrození abstrakce s výukou ve škole. Představíme vám nástin koncepce, zatím bez zpětné re. exe, protože samotný projekt právě probíhá. Studenti zde budou konfrontovat své znalosti z oborů obecné biologie (zejména buněčné) a botaniky (histologie) v souvislosti s uměleckými díly.

Pokusily jsme se ve vzájemné spolupráci (muzejní pedagožka a učitelka) pojmenovat, jaký význam může mít propojování výuky biologie a galerijních animací. Dospěly jsme k názoru, že provázáním dvou zdánlivě oddělených světů – biologie a umění – otvíráme pro studenty zajímavou a poučnou cestu k lepšímu pochopení a nazírání obou z nich. Pro náš program jsme zvolily obrazy průkopníka abstraktního umění Františka Kupky, který byl objevy současných biologů fascinován a jehož obrazy jsou často interpretovány skrze tuto inspiraci. Kupka sám navštěvoval laboratorní cvičení a přednášky na Sorbonně a doporučoval svým kolegům-výtvarníkům, ať pozorují pod drobnohledem všechny „ty divy lidského těla a orgánů“.

Výuka ve škole (biologie)

Obsah a cíle učiva

Studenti:

Program v galerii

„Vydejte se s námi na jednu z cest, která vede k abstraktnímu umění. Vstupte do světelné laboratoře a inspirujte se – stejně jako F. Kupka – mikrosvětem živých organismů. Abstrakce se díky této konfrontaci stane fascinující.“

Učivo:

Scénář aktivit

Studenti si do galerie přinesou své doplněné výstřižky a prohlédnou si je navzájem. Každý představí své pojetí, pojmenuje, z čeho vycházel a kam svůj detail rozvedl. Poté se přesuneme k obrazu F. Kupky Kosmické jaro II , kde budeme společně re. ektovat a konfrontovat naše představy s originálem Kupkova obrazu.
– Studenti si uvědomují osobní zdroje tvorby. Učí se porovnávat a konfrontovat vizuálně obrazná vyjádření.

Laboratoř (ateliér) – vizuální projekce cytologie a histologie. ( obr. 2, 3 ).
Cílem této projekce je uvědomit si a porovnat vizuální souvislosti mikrosvěta rostlin a obrazu F. Kupky.

Laboratoř (ateliér) – každý student obdrží jedno slovo ze čtyř možných – změna, růst, vznik, tvoření . Jeho význam se pokusí vyjádřit různými prostředky do diarámečku (papíry, provázky, igelity, barevné folie, nůžky, řezáky…). Poté se rozdělí do čtyř skupin (jedna skupina stejné slovo). Následuje vizuální projekce ( diaprojektor ) slov a porovnání vyjádření.
– Studenti samostatně experimentují s různými prostředky, nalézají a vybírají vhodné prostředky k vyjádření.

Ve skupinkách projdou expozicí, kde jsou vystavena díla F. Kupky. Studenti mají za úkol najít obraz, který nejvíce vyjadřuje jejich slovo. Následuje společná re. exe, skupiny si navzájem představí a pojmenují důvody svého výběru.
– Studenti charakterizují obsahové souvislosti vlastních vyjádření s konkrétními díly. Učí se obhajovat své postoje a komunikovat ve skupině.

Nakonec se uskuteční krátký interaktivní výklad o Kupkově díle a osobnosti.
– Studenti si utváří ucelený obraz o F. Kupkovi. Hledají otázky a odpovědi na to, co je zajímá.

REFLEXE – s čím jsem přišel (doplněný výstřižek), co si odnáším.
– Studenti se učí re. ektovat své dojmy, rekapitulují a zhodnocují, co se naučili a na co přišli.

Výuka ve škole (výtvarná výchova)

Učivo:

– uplatnění vizuálně obrazného vyjádření v úrovni smyslové, subjektivní a komunikační

Aktivity

Laboratorní záznam nálad – studenti volnou technikou vytvoří záznam své momentální nálady. Záznam bude napodobovat laboratorní protokol. Zviditelněný nález studenti doplní o popisky. Nakonec bude následovat prezentace a re. exe.

Hledání souvislostí ve výtvarném umění a biologii 20. století – např. V. Preissig a J. Reischig. Projekt bude ve školním prostředí uzavřen setkáním zúčastněných a společnou prezentací výstupů z projektu. Studenti vytvoří tuto přehlídku samostatně.

Závěrem…

Domníváme se, že svět výtvarného umění a biologie k sobě mají blíže, než by člověk na první pohled odhadoval. Vybudování logických vazeb mezi danými oblastmi lidského zájmu nabízí svébytný pohled na problematiku obou zúčastněných předmětů a může být velmi obohacující pro jejich výuku. Doufáme, že objevování světa za skly mikroskopu i galerijními dveřmi se prostřednictvím našeho projektu stane pro studenty přitažlivou cestou za vědeckým poznáním a zároveň i dobrodružnou výpravou do lidského myšlení.

Barbora Škaloudová je lektorka Sbírky moderního a současného umění NG v Praze. Olga Vršková je učitelka biologie a výtvarné výchovy v Gymnáziu Opatov.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz