Učím s radostí

Markéta Dvořáková

Představovat knihu Učím s radostí na stránkách Kritických listů je nošením dříví do lesa. Vždyť z knihy se na nás usmívají stejné tváře jako ze stránek časopisu, tedy koordinátoři, lektoři, učitelé a příznivci RWCT . Zcela organicky se k nim přidali kolegové ze Step by Step , vzdělávacího programu Začít spolu , z nichž mnozí participují v obou programech. Všichni máme obdobnou zkušenost, přihlásím se na kurz nebo do dílny a potkám tam známé tváře. Tuto skutečnost nepovažuji za slabost některého vzdělávacího modelu, ale naopak oceňuji jejich otevřenost a prostupnost, zároveň i důvěru, kterou dávají učiteli pro samostatné uplatnění principů vyučování, které se ve svých podstatných rysech neliší.

Možná, že náhodný čtenář ani neví, jak cennou knihu drží v ruce, neboť kniha Učím s radostí splnila ten nejtěžší úkol, který mohla splnit. Jaký? Dokázala, že v ní sám učitel píše o své práci. To, co bylo za první republiky samozřejmostí, že učitelé publikovali ve vlastních časopisech, vedli polemiky se svými kolegy, vytvářeli vlastní pracovní učebnice, je dnes zcela výjimečné.Počtem sice stále malá skupina ve vztahu k celkovému počtu učitelů v České republice (25:250 000) na příkladech ze své třídy nebo školy dokazuje, jak je možné učit jinak, tak, jak by bylo v dnešní době žádoucí. Bohužel většina našich škol udržuje tradiční podobu vyučování, i když je v rozporu s Bílou knihou i s diskutovanými rámcovými vzdělávacími programy.

Knížka Učím s radostí přináší vzácný pohled z praxe, který momentálně vnímám jako cennější než pohled teoretiků. Jak si to mohu dovolit? Teoretických knížek najdeme, a nejen z posledních let, mnoho, myšlenky konstruktivní školy jsou teoreticky zpracovávané již sto let, ale v obvyklé praxi školy jsou stále málo realizované. Situace je o to vážnější, že doba pokročila o těch sto let, a to, co byla dříve možnost, je v současné době nutnost. Vždyť právě práce s informacemi, kritické myšlení, dovednost komunikovat a spolupracovat, jsou těmi dovednostmi člověka, chcete-li klíčovými kompetencemi, bez nichž se v současném a v budoucím životě neobejdeme. Tradičním vyučováním můžeme žáky naučit Řecko, gramatická pravidla či matematické vzorce, ale nemůžeme je tímto způsobem naučit právě klíčové kompetence.

Praxe konstruktivní školy není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá. Právě jmenovaná knížka přináší poctivé pochybnosti a otázky: Naučím opravdu to, co mám... Tradice je hluboce zakořeněná nejen v kolezích, rodičích, veřejnosti, vlastně v celé společnosti, ale i v autorech knihy. Ptají se sami sebe, zda si mohou takovou změnu dovolit a kde jsou její hranice. Konkretizace vlastních myšlenek a otázek pomáhá jak samotným autorům, tak i jejím čtenářům.

Podobná publikace, v níž učitelé sdružení v PAU podali jedno z prvních písemných svědectví o vlastním pojetí vyučování, vyšla před deseti lety a jmenovala se Měníme vyučování (Praha, Strom 1994).

Spolupráce teoretiků a praktiků se v knize Učím s radostí projevuje nejen v respektování společných teoretických principů, ale i ve společném publikování – ve spoluautorství jednotlivých příspěvků. V přímé spolupráci konkrétních lidí z teorie a z praxe vidím cestu řešení problémů současného vyučování. Teorie nerespektující možnosti praxe a reálné podmínky, včetně skladby učitelských sborů, ale i praxe bez opory o teoretické principy, postupy, nové metody, které by mohly pomoci učiteli ne v jedné alternativní vyučovací hodině, ale v každodenní praxi, jsou bezcenné.

Ideálním příkladem spolupráce teorie a praxe jsou teoretické vstupy Hany Košťálové, které si zaslouží mimořádnou pozornost a posouvají pedagogické myšlení o kvalitativně vyšší stupeň, dávají prostor pro ještě lepší práci učitele. Bez praktických příkladů by však byly „hluchými“ místy. Praktické zkušenosti jsou dokladem neustálého procesu hledání a prolínání rozličných přístupů ve světle nejrůznějších sociálních vztahů.

Co vlastně v knížce Učím s radostí najdeme? Možnosti zpracování učiva včetně vytváření úloh pro žáky, tvorbu pracovních listů, metody konstruktivní školy, způsob uspořádání učebny, netradiční práci s vyučovacím časem, způsoby hodnocení, cesty k integraci. Knížka neslouží k jednomu přečtení pro inspiraci, ale k neustálému hledání, tázání a objevování nových souvislostí podle toho, co v daném okamžiku považujeme za osobně významné. Provokuje k přemýšlení, nabízí kontakty při hledání spřízněných duší.

V knize se můžeme orientovat podle čtyř kapitol nebo pomocí patnácti znaků dobré školy. Jsou jimi třeba máme společné cíle a sdílená pravidla , jde nám o kompetence , máme vysoké nároky , stavíme na právech a odpovědnosti žáka , aktivní učení , autentické učení , individualizace . Ani všech patnáct znaků není vyčerpávajících a čtenář si může vytvořit svoje vlastní kvality dobré školy.

Zpracování jednotlivých kapitol je cenné i pro samotné autory – knížka jim dává prostor pro vlastní „reflexi“, zhodnocení vlastní práce. Každý autor píše, jak cítí, píše o své jedinečné realitě a zkušenosti. Publikace zaujímá neobvykle široký prostor od školy základní po školu vysokou, představuje nejrůznější vyučovací předměty (např. čeština, matematika, zeměpis, chemie).

Učím s radostí může znamenat pro nezasvěcené ulehčování školy, snahu po bezcílném hledání zábavy ve škole a usnadňování vyučování, tedy v důsledku toho ztrátu kvality vyučování, ztrátu potřebného objemu vědomostí. Lze se na tento fakt podívat i jinýma očima – učím s radostí, neboť vím, že moje práce je smysluplná, přináší zamýšlené efekty – spolupráci učitele s žáky, samostatnost žáků, zajímavé myšlenky. Ve skutečnosti je tato práce neskonale těžší než stále se opakující rutina; začíná tím nejobtížnějším – proměnou sebe sama a vytvářením, někdy až vybojováním si podmínek pro svoji práci.

Na závěr právě pro čtenáře Kritických listů místo kritiky chci vyjádřit poděkování autorům za to, že si našli čas, sepsali svědectví o své práci a zanechali po sobě trvalou stopu nejen ve své výuce.

Pozn. red.:

Čtvrtá část knihy Učím s radostí má název – Jak hodnotit . Přispěli do ní:

Autorka je odbornou asistentkou na katedře pedagogiky FF UK.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2334 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz