Metody kritického myšlení v mé výuce

Monika Weissová

Projekt, který uvádím se uskutečnil v sedmém ročníku, jako část kapitoly Ptáci (přírodopis 7.A). Pokusila jsem se použít třífázový model procesu učení E–U–R. Cílem tohoto projektu (probíhal celkem 5 vyučovacích hodin) bylo zařazení jednotlivých druhů ptáků do patřičných ekosystémů. Vycházela jsem z vědomostí, které děti získaly jednak při vyučování (do té doby jsme mluvili o ptácích jako jednotlivcích s určitou stavbou těla a způsobem života), případně z vlastní četby odborné literatury.

Na základě předchozích vědomostí jsme ptáky přiřadili do určitého životního prostředí – ekosystému. Shodli jsme se na: a) loukách, polích; b) vodních plochách, řekách; c) lidských sídlištích (města, vesnice); d) lesích. Po složení skládaček se třída rozdělila na čtyři skupiny po sedmi až osmi členech.

Úkol: Co se chceme dozvědět? Proč?

Nápadů a otázek měly děti spousty. Ty nejzávažnější děti vybraly tak, že si vyměňovaly záznamové archy, upřesňovaly formulace a označily v nich důležitost otázek, jež měly být zodpovězeny při prezentacích.

V další hodině jsem ve třídě vytipovala čtyři osobnosti/vedoucí skupin – ti si do své skupiny vybírali spolupracovníky. Protože práce ve skupinách není novinkou, bylo při výběru zřetelné, že začíná vítězit užitečnost jednotlivce nad osobním vztahem. Poněkud jsem to dětem zkomplikovala, protože si vybíraly po jednom – a střídavě chlapce a dívku.

Samozřejmě, že vzniká nebezpečí, že ti, kteří zůstanou na konec, by se svou “neoblíbeností” mohli trápit (proto nelze tento způsob rozdělování do skupin aplikovat stále). Kladem ale je, že ostatní děti přemýšlejí, proč byl kdo vybrán, a nejednou vidí svého spolužáka úplně jinak, objeví kvalitu, kterou znal třeba jen někdo. Vždycky se snažím pro ty, kteří zbyli, v další “hře” vytvořit významnou roli. Po utvoření skupin si vedoucí losem zvolili ekosystém. Pak se poradili ve skupině a mohli se pokusit ekosystém vyměnit. Žádná skupina tak učinit kupodivu nechtěla.

Úkol pro skupiny: Určete 10 ptáků typických pro jejich ekosystém…

K dispozici byly atlasy, encyklopedie a další odborná literatura. Tuto část úkolu tvořila skupina bez vedoucího.

Vedoucí zatím dostali za úkol domluvit se, jak budou práci ve skupině hodnotit. Zdá se, že to bylo předčasné, že by bylo vhodnější nejprve stanovit kritéria prací. Ukázalo se však, že to, co se rozhodli hodnotit vedoucí, odstartovalo dobře tvorbu kritérií ve skupině.

Každá skupina (stále ještě bez vedoucích) přednesla svůj seznam a ostatní mohli mít připomínky pro zařazení určitých ptáků. Vznikl například problém s pávem, čápem atd.

Kritéria hodnocení

Základ pro projekt byl hotov, ale jen ze čtvrtiny. Děti učím, že je třeba práci svou nebo druhého hodnotit tak, aby hodnocení přineslo užitek. Musím ale vědět, co hodnotit. Děti se měly zamyslet, jaký rozsah by měla práce mít, jak by měla vypadat její grafická úprava, jak prezentace před třídou. Co, jak, za co… Co je povoleno, k čemu se nebude přihlížet, co nesmí chybět.

Zajímavé bylo, že některé skupiny si zaprotokolovaly, že je možné kritéria ještě před prezentací v některých bodech změnit. Vždycky mě nadchnou koumáci, kteří vidí trochu více vpřed. Byla jsem pro. Možná v tom hrála roli zkušenost se záznamovými archy, kde jsme také některé otázky upřesňovali ještě následující hodinu.

Pak měly skupiny čas na svých projektech pracovat celkem 2 vyučovací hodiny. Během nich mohly děti pracovat i ve školní knihovně. Některé neoficiálně pracovaly i doma, bylo přece jen znát, že to pro ně není nový způsob práce, a tak si práci ve skupinách docela dobře rozdělily.

Na jakých kritériích se žáci usnesli?

Kritéria jsme měli všichni k dispozici a děti si samy kontrolovaly, zda k jejich splnění míří.

Prezentace a hodnocení

V páté vyučovací hodině došlo k prezentaci. Zde jsme doplnili kritéria o časový limit 5–8 minut (tuto změnu děti navrhly po zhlédnutí parlamentního jednání v TV). Skupina měla možnost vyzkoušet si prezentaci nanečisto a doladit ji vzhledem k času. Pořadí prezentací si vylosovali vedoucí. Všichni sledovali každý výstup velmi pozorně. Ne snad kvůli kritériím, ale především proto, že každá skupina zvolila zcela ojedinělý způsob prezentace.

Jedna ze skupin zaměstnala všechny své členy a předestřela svůj ekosystém téměř melodramaticky, jiná se soustředila na strohá fakta přednesená dvěma členy s kamennou tváří a další člen skupiny pak v mírně emotivním projevu celý ekosystém zhodnotil.

Posluchači se nechali do ekosystémů druhých vtáhnout – a to se mi zdálo nejcennější; mně prezentace umožnily podívat se na problém očima dětí.

Předem určený časový limit se vyplatil, žádná skupina svou prezentaci neprotáhla. Ostatní skupiny se vždy na něco zeptaly a dostalo se jim odpovědi, z čehož jsem samozřejmě měla radost. Práce skupin jsme zveřejnili v prostorách učebny chemie a přírodopisu.

Musím přiznat, že mé hodnocení se poněkud nepovedlo. Všechny projekty byly prezentovány s takovým zájmem a snahou kritéria naplnit, že jsem práci všech skupin hodnotila jako výbornou.

Situaci rovnosti zachraňovali vedoucí, kteří se vyjadřovali k jednotlivým členům zvlášť. Měli velmi dobrý přehled, kolika procenty se ten který žák na projektu podílel. Ocenili práci doma, ale i to, že někdo nedodal, co slíbil, a projektu to pak chybělo (jsou prostě lepší než já). A jsem moc ráda!

Na závěr si každé z dětí vybralo oblíbeného zástupce ptactva a napsalo na něj pětilístek.

Metodami KM se snažím pracovat při jakékoli práci. Fakta sděluji co nejméně, naznačím problém a děti se bez velkých návodů domlouvají na řešení. Například: čistota vody – někteří přispěli vlastní zkušeností, někdo vyhledal čističky v odborné literatuře, probrali jsme mikroorganismy ve vodě, “mikroskopovali” jsme trepku atd. Tato spolupráce vede také k lepšímu poznání dětí navzájem, učí se oceňovat dovednosti druhých bez závisti a zesměšňování, protože je to ku prospěchu všem. Vše je ale potřeba dělat s citem neboť žádná metoda není samospasitelná. Nikdo by ovšem neměl zavírat oči před ničím, co dětem může usnadnit “učení”.

Autorka je učitelka v ZCŠ Ostrovní v Praze.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz