Voda

Kamila Randáková

Třída Montessori

Specifikem systému výuky v naší třídě, kde učíme podle Vzdělávacího programu MŠ a ZŠ Montessori , je individualizace. Letos pracuje ve třídě společně 12 druháků a 15 prvňáků. Individuální výuka spočívá v tom, že každé dítě ohledává společné téma svým vlastním tempem, takže ve stejnou dobu může probíhat i 27 různých činností. Proto jsme ve třídě dvě učitelky.

Projekty

Při projektech získávají děti informace umožňující globální pohled na svět, neboť zahrnujeme a propojujeme přírodovědné a společenskovědní předměty a výchovy. Náplň projektů je volena tak, aby zahrnovala také povinný obsah učiva odpovídající cílům vzdělávání v určitém ročníku.

Cesta za společnými cíli vede děti k vzájemné spolupráci a pomoci. Děti trénují čtení, psaní, gramatiku, počítají slovní úlohy, sestavují příběhy, dopisy a básničky, pracují na pokusech a zkoumají skutečné věci. K tématu jim připravíme encyklopedie a knihy, písničky, výtvarné náměty a také se jde vždy do skutečného světa – na exkurzi, výstavu, výlet…

Podmínky života na naší planetě – Voda

Vloni se děti seznamovaly se vznikem vesmíru a sluneční soustavou, příští rok plánujeme přiblížení ke kontinentu Evropa a k našemu regionu. Letos vycházejí čtyři asi dvouměsíční projekty (1. Voda, 2. Světlo a teplo, 3. Vzduch, 4. Půda) z ekologicky zaměřeného tématu Podmínky života na naší planetě . „Voda“ navazovala na prázdninové záplavy a sbírkovou akci na pomoc postiženým školám.

Obsah projektu připravujeme ve dvou: sepíšeme si vše, co nás napadne – okruhy informací, výlety a exkurze, zkoumání a pokusy, náměty do výchov. Stanovíme si klíčové učivo – to, které pokládáme za podstatné, vyškrtáme, co se nám zdá náročné, neuskutečnitelné, nedůležité… Zbylé náměty sestavíme do myšlenkové mapy, promyslíme techniky a výukové postupy (jak zpracovat a připravit potřebné informace, pomůcky, pracovní listy, jak projekt uzavřít a jak s výstupy seznámit rodiče) – viz myšlenková mapa.

Dva měsíce žijeme vodou – opis, přepis, počty, malování, písničky, diktát, druhy vět, křížovky a doplňovačky, zavedení barelu s pitnou vodou ve třídě. Voda je uprostřed komunitního kruhu, přibývají knížky, encyklopedie a výstřižky z tisku, třídu i šatnu zdobí vodní scenerie reprodukcí z kalendářů, přibývají informace sestavené dětmi a výtvarné práce…

Návaznost na známé učivo

Děti už od MŠ vědí, že 1/3 povrchu planety tvoří pevnina, 2/3 voda. Ověřily si to na glóbusu s hladkým modrým a drsným pískovým povrchem ke hmatovému rozlišení. Při povídání o vzniku planety Země používáme 45 metrů dlouhou časovou přímku, kterou si i teď slavnostně rozbalily; zopakovaly si, co všechno už o vzniku a vývoji planety známe, a zdůraznily jsme si, kde je na časové přímce místo, kdy asi vznikala voda. A jak ve vodě vznikal první život na naší planetě. Většina dětí pracovala už v MŠ s pomůckami na vytváření a poznávání forem vody a pevniny. Doplnily jsme materiál texty, potom jsme formy vody a pevniny shrnuly společně a nabídly zájemcům o práci s mapami a atlasem obtížnější úkoly.

Vznikl názorný plakát na množství slané a sladké vody na planetě (viz aktivita Dopis vodě), poprvé byla také zmíněna procenta.

Pokusy

Když jsme začaly s kolegyní „předvádět“ dětem fyzikální pokusy k vlastnostem vody, nějak to nebylo ono . To nebylo ono jsme brzy objevily – děti jsou od MŠ zvyklé si vše zkoušet samy a teď se mají jen dívat? Takže jsme připravily sérii pokusů s jednoduchými návody, cedulkami a všemi potřebnými pomůckami na tácech. Děti si v rámci své volné práce mohly zkoušet, zkoumat a zapisovat výsledky z pokusů samy. Teď to bylo ono : děti mohou pracovat samostatně, ve dvojicích… přečtou si celou kartu, potom postupují podle návodu a z pokusu zapíší záznam do pracovního listu; pokud potřebují pomoc, ptají se spolužáků, kteří již s pokusem pracovali, nebo učitelky.

Co děti zkoumaly? Vlastnosti vody, výrobu destilované vody, co plave a co se potápí, vsakování vody do terénu, pozorování pod mikroskopem, míchání stejnorodých a nestejnorodých látek.

Místa za zdmi školy

Nezastupitelné se nám zdají všechny výpravy k tématu – ke studánce a k potůčku, do Prahy do Mořského světa i do planetária. Čistička odpadních vod pro Kladno – to bylo pro děti něco, co se týká každého z nás a navíc je to praktická záhada – kam teče ta špinavá voda, jak se čistí a jak se dostane zpátky do koloběhu vody. Koněprusy a Klíčavu jsme musely z časových důvodů zatím odložit. Projekt podpořilo i počasí – začalo mrznout a padat sníh – takže změny skupenství v praxi.

Práce ve skupinách

Skupiny jsme připravily tak, aby byl v každé nějaký dobrý čtenář a písař. Jedna skupina měla u insertu samá „nevím“: „My jsme věděli hodně, ale Kačka nevěděla vůbec nic…,“ znělo vysvětlení Lucky. Příště jsme už nechaly skupiny tvořit podle vzorce H 2 O a výběr byl náhodnější. (Radost jsme měly, když si Lucka z vlastního rozhodnutí přibrala do skupinky tutéž „nevědoucí“ Kačku, ačkoli si mohla vybrat z celé třetiny třídy.) Po půlroce zkušeností víme, že výběr do skupin můžeme nechat na dětech a jejich vlastních sociálních dovednostech. Po skupinové práci měl každý možnost vyjádřit, zda přispěl do společné práce, co se mu nelíbilo a čí pomoc při společné práci za moc nestála.

Řízené čtení

Příběhy, které se zrovna hodily, byly moc dlouhé na to, aby si je děti četly samy.

Četla jsem proto nahlas a po malých částech pouze já, kladla jsem dětem otázky po souvislostech textových i praktických, dávala jim příležitost k vlastním nápadům i asociacím, pokoušely se odhadnout pokračování příběhu…

Dvě povídky byly z knihy Čtení na dobrou noc . Povídku Admirál Nelson jsem upravila tak, aby se v ní vyskytovalo více názvů forem vody a pevniny. Po zmrzlém a bruslařském víkendu se moc dobře hodil příběh Na rybníku .

Povídání o záplavách a o tom, z jaké části se na ekologických katastrofách podílí člověk, bylo dobrou evokací k mytologickým a biblickým příběhům o potopě, k dalšímu uvědomění a upevnění jsme využily i s tématem spjaté písničky (Spirituál kvintet, Brontosauři). Děti pracovaly ve skupinách a reflexí byl pětilístek (viz aktivita Dopis vodě).

Vlastní pracovní materiály

V MŠ i v základní škole si děti rády vytvářejí své vlastní knížečky – sešitky „o něčem“. Doplňují připravený materiál, opisují a obkreslují podle vzoru nebo pomůcky pro společnou práci. Tuto formu práce používáme ke každému tématu.

K vodě jsem připravila 3 malé knížečky s textem, který jsme považovaly za klíčový:

• Voda – vznik, výskyt a skupenství vody

• Koloběh vody v přírodě

• H 2 O – molekula vody a význam pro život na planetě

Vzorové knížečky jsou v jednom provedení, doplněny obrázky výskytu a forem vody. Nesmí být odnášeny z určeného místa, děti se tedy chodí dívat a slova si musí krátkou chvíli pamatovat. Každý má potom stejný text, ale v sešitcích jsou vynechána některá slova. Úkol je text přečíst, slova přesně dopsat, případně výtvarně doplnit. Při kontrole napíše učitelka na stránku počet chyb, dítě je má samo najít a opravit a znovu si nechá opravu zkontrolovat.

Kytovci

Úplným hitem podzimu byli kytovci. Velrybám jsme se věnovaly podrobněji: děti vyprávěly o filmech a o tom, co už o velrybách vědí, pátraly v encyklopediích, pracovaly s časopiseckým článkem a informace zpracovávaly do malých knížek a pracovních sešitů. V pracovních sešitech měly úkoly na hledání v tabulce, procvičení i/y po tvrdých a měkkých souhláskách, slovní úlohy z matematiky, hledání správné odpovědi v textu, seřazení naměřených délek podle velikosti, hydrodynamický a aerodynamický tvar jsme zkoušely přímo v bazéně a pozorovaly ve skutečném světě, porovnávaly jsme teorii s praxí (měření teploty, výdrž pod vodou, velikost bazénu a kytovců). Pracovní sešit byl hlavně pro druháky, ale praktickou část – měření délky 12 kytovců (nejdelší plejtvák 26 a nejmenší delfín 2 metry) – to si chtěli vyzkoušet všichni.

Využití třífázových modelů učení

VODA

Připravit: text o vodě, hudební nahrávku zvuků vody, flip na zapisování

Potřeby dětí: pero, sešit na kosmickou výchovu, linkovaný papír pro skupiny

Rozdělení na skupiny: tak, aby v každé byl dobrý zapisovatel a dobrý čtenář

EVOKACE

• úkol pro každého: zapsat slovesy zvuky, které voda vydává

• úkol pro skupiny: zapsat, co vše víme o vodě

• společně: sepsat informace z práce skupin na flip

VÍME x NEVÍME

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

• text o vodě formou pracovních sešitků – práce na celý týden, individuální způsob práce; děti mají doplnit ve svých třech sešitcích chybějící slova v textu podle vzorových knížek

• práce ve skupinách: skupiny dostanou stejný text, který byl v sešitcích, společně si text přečtou a každou větu označí značkou insertu – věděli jsme, nová informace, nerozumíme tomu

REFLEXE

• společně si vysvětlit věty označené „nerozumím“

• zhodnotit, zda informace sepsané ve skupinách (evokace) byly správné, a odpovědět na otázky

• zapsat si do sešitu 2 nové informace o vodě (každý sám), které se dozvěděli

• kdo chce, přečte své záznamy ostatním „na elipse“ (komunitní kruh)

DOPIS VODĚ

Připravit: ilustrační plakát – množství slané a sladké vody na planetě, video/film Voda na planetě Zemi , nahrávka Modlitba za vodu (Hradišťan), flip na zapisování

Potřeby dětí: pero, sešit na kosmickou výchovu, linkovaný papír pro skupiny a pro každého na dopisy

Rozdělení na skupiny: děti dostanou lístečky s písmeny O, H nebo číslicí 2 – utvoří skupiny tak, aby vznikl celý vzorec molekuly vody

EVOKACE

• práce ve skupinách – napište vše, co na naší planetě obsahuje vodu

• prezentace skupin, uspořádání pojmů, zápis na flip UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

• video/film

• ilustrační plakát – množství slané a sladké vody na planetě

REFLEXE

• společně – opakování informací z videa

• písnička Modlitba za vodu a povídání o tom, jak rozumíme textu

• Dopis vodě – samostatná práce

VODY TEKOUCÍ A STOJATÉ

Připravit: nahrávku přírodních zvuků (bublajícího potůčku a moře), video/film Vody tekoucí a stojaté

Potřeby dětí: pero, linkovaný papír pro každého

EVOKACE

• meditace k hudební nahrávce

UVĚDOMĚNÍ SI VÝZNAMU

• video/film Vody tekoucí a stojaté

REFLEXE

• pětilístek – voda

Literatura o Montessori:

Montessori, M.: Absorbující mysl. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 2003.

Montessori, M.: Objevování dítěte. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 2001.

Montessori, M.: Tajuplné dětství. Praha, Nakladatelství světových pedagogických směrů 1998.

Rýdl, K.: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori.

Praha, Public History 1999. Šebestová, V., Švarcová, J.: Maria Montessori – aktuálně

Zelinková, O.: Pomoz mi, abych to dokázal sám. Praha, Portál 1997.

Podrobný přehled literatury – knihy, články, odborná pojednání… najdete v publikaci: Rýdl, K.: Principy a pojmy pedagogiky Marie Montessori, Praha, Public History 1999.

Autorka je učitelka ve třídě ZŠ Montessori v Kladně (skola.montessori@tiscali.cz)

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz