Klub dětských knihoven SKIP se představuje

Božena Blažková

Je tomu už téměř deset let, co se skupinka knihovnic rozhodla vlastními silami nahradit bývalý aktiv pro práci s dětmi a mládeží, který do začátku devadesátých let minulého století působil při Národní knihovně. Organizační zázemí nově vzniklému Klubu dětských knihoven poskytl Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP) a klub začal působit jako jedna z jeho odborných skupin. Hlavní snahou klubu bylo sdružovat knihovny, či spíše knihovnice, které se systematicky věnují práci s dětskými čtenáři.

Cílem tohoto článku není podat podrobný výčet aktivit klubu, ale snaha odpovědět na jednu otázku, kterou jsem nedávno dostala: „Nesnaží se náhodou knihovny vybudovat v dětech vztah spíše ke knihovně než ke knížkám a čtenářství?“ Tuto otázku mi položil jeden dobrovolný knihovník z malé vesnice na Náchodsku v souvislosti s úvahami, že dnešní děti nejsou vedeny k pochopení textu a k zamyšlení nad jeho významem a smyslem. Podle zkušeností pana knihovníka děti pouze sledují děj, který by měl být – pokud možno – plný akce. Jsem si plně vědoma, kam knihovník svou otázkou mířil, a jsem ráda, že díky dílnám a seminářům Kritického myšlení znám řadu učitelů, kteří vedou děti a studenty k vnímavější četbě, než je pouhé převyprávění děje.

Znovu mi však vyvstala otázka, kterou řeším vlastně od začátku svého seznámení s kritickým myšlením: Co z myšlenek, aktivit a metod je využitelné v knihovnické praxi? Když v této souvislosti přemýšlím o tom, jak vlastně postupně narůstaly akce a aktivity klubu, vzpomínám si, jak jsme zejména v počátcích věnovaly hodně času úvahám na téma: Jak by měla vypadat knihovna pro děti. Představovaly jsme si prostor plný knížek, ale zároveň jsme věděly, že je zapotřebí i mnoho volného místa pro nejrůznější aktivity. Bylo nám jasné, že vzhledem k přibývajícím atraktivním možnostem trávení volného času začne čtenářů ubývat. Uvědo- souvisejících s dobrou knížkou. A jak je významné, abychom s naší nabídkou seznámily nejen děti, ale i dospělé, kteří jsou jim nejblíže – rodiče a pedagogy.

Začaly jsme budovat společnou databanku textů a příprav na akce konané v knihovnách (besedy o spisovatelích, literárních žánrech, výročích a lekce knihovnicko-informační výchovy). Naší snahou bylo poskytnout si navzájem své materiály jako podklad pro přípravu nových besed. A tu nastal problém: část z nás měla besedy perfektně připravené od „Milé děti…,“ až po „…těšíme se na vaši návštěvu.“ – a druhá část měla pouze přípravy či spíše jakousi osnovu doplněnou soupisem prostudované literatury. V podstatě podobný problém řešíme i v redakční radě KL , když uvažujeme, jak by měly vypadat lekce určené k otištění (viz Přátelské pokyny pro autory lekcí od Niny Rutové v minulém čísle). Je totiž docela těžké popsat kreativní hodinu nebo projekt tak, aby neztratily na své autentičnosti a inspirativnosti. Nejde jen o naše přípravy, cenné jsou zejména naše postřehy a komentáře k tomu, co a jak fungovalo či nefungovalo. Více než o konkrétní obsah jednotlivých lekcí jde o postihnutí procesu interakce mezi zúčastněnými.

Z další bohaté činnosti klubu se chci zmínit alespoň o třech aktivitách. Jednou z nich je Noc s Andersenem , která zakončuje účast knihoven v rámci Března – měsíce internetu. První pohádková noc se spánkem v knihovnách se konala na počest narození pohádkáře H. Ch. Andersena a Mezinárodního dne dětské knihy roku 2000 v knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti. Už v následujícím roce se spalo ve více než čtyřiceti knihovnách. Při této příležitosti byla spuštěna internetová konference ANDERSEN, která měla sloužit společné domluvě zúčastněných dětí a knihovnic. Konference však trvá dodnes a přes všechny technické problémy se šířením virů apod. slouží k vzájemné výměně zkušeností, informací, nápadů a rychlé komunikaci.

Letos se již spalo ve 153 místech Čech, Moravy, Slezska, Polska (4 knihovny) a Slovenska (7 knihoven). Spalo se nejen v knihovnách, ale i ve školách, družinách, domech dětí a ústavech sociální péče. Celkem se zúčastnilo 3494 dětí a 842 dospělých, což činí dohromady 4336 zúčastněných. Za dětmi přicházely pohádkové bytosti – skřítkové, čarodějnice, princezny, bílé paní a dostavil se i samotný Hajaja. Přišly i historické osobnosti, jako je např. Albrecht z Valdštejna a samotný velký Hans Christian Andersen. Místa spánku- nespánku navštívili televizní i rozhlasoví reportéři a novináři z celostátních a regionálních novin. Školní knihovna při ZŠ Komenského v Trutnově zveřejňovala na webových stránkách školy po celou noc obrazové zpravodajství, které si můžete prohlédnout na adrese www.zskomtu.cz . Další informace včetně fotografií můžete nalézt v elektronickém časopise o informační společnosti IKAROS www.ikaros.cz .

Již třetí ročník projektu Kde končí svět bude oficiálně vyhlášen 1. září. Poprvé jsme se s dětmi společně ptali, kde jsou hranice našich světů, a podruhé, jak se v tom světě cítíme, a nyní si klademe otázku, jak se v tom našem světě dorozumíváme. Zdaleka ovšem nemáme na mysli jen ony klasické „cizí jazyky“, jako jsou třeba němčina nebo angličtina. Svět k nám mluví různými způsoby – řečí barev, vůní, tvarů, zvuků, řečí zvířat i tajemným jazykem symbolů. Široké téma dává prostor pro aktivity všeho druhu. Stačí se třeba jen zamyslet nad citátem André Mauroise: „Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a duše odpovídá.“

A zcela nejnovější akce se chystá na Týden knihoven: Velké říjnové společné čtení (nonstop) . V pondělí 6. října od 9 hodin se v přihlášených knihovnách začne najednou číst z díla jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu – Jaroslava Seiferta. Číst se bude nonstop, minimálně však 3 hodiny. Pokračovat se může libovolnou knihou z české literatury. Organizace celé akce se rodí a bude hodně záležet na místních podmínkách. Ráda bych však ocitovala část metodické poznámky:

„Číst může kdokoli, koho pozvete. Čtenáře můžete zajistit dopředu, nebo to ponechat náhodě. Pokud však nepřijde nikdo, je třeba, abyste alespoň do minimálního limitu četli sami. Je možné se domluvit se školami, pak mohou číst děti např. po celé dopoledne sobě a svým spolužákům, mohou se střídat třídy, starší mohou číst mladším – i předškoláčkům apod. Na děti nezapomeňte – je jich hodně a jsou to důležité.“ Pokud se chcete dozvědět více o dalších aktivitách Klubu dětských knihoven, podívejte se na internetovou adresu http://skip.nkp.cz , kde najdete nejnovější informace k připravovanému čtení. Pokud vás zajímá, zda máte někde ve své blízkosti členku Klubu dětských knihoven, klikněte si na této adrese na odborné orgány a dále pak na Klub dětských knihoven. A při té příležitosti si všimněte informace Čtením a psaním ke kritickému myšlení .

Zatím jsem pro knihovníky připravila ochutnávku v podobě dílny Co by měly děti vědět o informacích a učení . Jedná se v podstatě o ukázky z projektu Učíme se učit se , o kterém jsem psala v minulém čísle. Dílnu zatím absolvovaly kolegyně v Českých Budějovicích a u nás v Hradci Králové. Na závěr bych vás ráda seznámila s reflexemi účastníků. Na otázku: O čem budu přemýšlet? – odpovídali následovně: o spolupráci s inovativními školami; o tom, jak spolupracovat s nespolupracující školou; o programu pro 9. třídy v čase po přijímačkách; o některých možných vazbách se školou; o tom, jakou činnost zvolit, abych děti opravdu zaujala; o svém vlastním vyjadřování a předávání informací čtenářům. A zájem o metody KM projevila většina zúčastněných.

A jak je to s odpovědí na otázku pana knihovníka? Podporují aktivity knihoven dětské čtenářství nebo pěstují jen pozitivní vztah ke knihovnám? Pokud vás v této souvislosti cokoli napadne, napište mi na adresu: bozena.blazkova@svkhhk.cz.

Autorka je lektorka KM, má osmiletou praxi ve školní knihovně na základní škole v Pardubicích; v současné době působí ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz