Škola naruby

Olga Maturová

Vážení přátelé, ráda bych se s vámi podělila o projekt Škola naruby , který jsem realizovala 28. března – na Den učitelů – v malotřídní škole v Tísku ve spojeném druhém a pátém ročníku. Inspirovala mě k němu paní ředitelka Jitka Kašová ve své publikaci Škola trochu jinak (Iuventa 1995).

Cílem projektu bylo zjistit, jak hluboce jsou v páťácích zakořeněny metody kritického myšlení , protože je v tomto ročníku používám čtvrtým rokem. A také – nakolik jsou schopni je samostatně využívat ve své další praxi, neboť přecházejí na 2. stupeň do blízkého města Bílovce, a ne všichni kolegové jsou zde nakloněni kooperativnímu způsobu vyučování.

Já sama jsem přesvědčena, že dětem zvládnuté metody i nadále usnadní orientaci v základním učivu. Dnes již umí samostatně vypracovat zápisy a zpracovávat referáty, umí vystihnout podstatné věci od nepotřebných, týmová spolupráce je pro ně životní dovedností. Ze své praxe určitě znáte, jak vás potěší, když zjistíte, že vaši žáci zcela samostatně píší zápisy vlastivědného či přírodovědného učiva do svých sešitů – třeba pomocí myšlenkové mapy.

Protože na naší škole proběhla hned v následujícím týdnu hloubková školní inspekce, mohu s klidným svědomím napsat, že všichni inspektoři po hospitacích v této třídě konstatovali, že žáci opravdu zcela přirozeně spolupracují ve skupinách, projektové vyučování jim není cizí, aktivně používají alternativní metody a ty jim pomáhají ve snadnějším pochopení učiva. Je opravdu příjemné slyšet po několika letech z řad fundovaných odborníků tato posilující slova, protože v našem Klubu Kritického myšlení v Novém Jičíně si některé mé kolegyně povzdechly, že mají po kurzech RWCT pocit osamělého trosečníka ve vlastní škole, kdy se v řadách vedení či sborovny setkávají s nepochopením anebo platí za exoty. Tedy neztrácejte hlavu a buďte trpěliví, současná ČŠI je na naší straně.

V pondělí 23. března si 9 žáků pátého ročníku rozdělilo po dvojicích předměty druhého ročníku dle pátečního rozvrhu. Ve středu odpoledne jsme si spolu zkonzultovali přípravy na vyučování a radili jsme se, co mají změnit a jaké pomůcky mohou použít. Honza s Lukášem připravili příliš mnoho opakovacích testů pro český jazyk (a přitom je sami nemají v oblibě), a tak jsem jim některé „vypustila“, aby měli dost prostoru na vyvození nového učiva. Marek s Ondrou měli zase pro dopravní výchovu nachystáno příliš činností, které by se daly použít pouze ve větším bloku, ne v jedné vyučovací hodině. S jejich dovolením jsem připravenou pohádku i dopravní test použila v následující hodině prvouky.

Potěšilo mne, že si páťáci nepřipravili pouze testy a písemky, ale mysleli i na to, co nového se druháci od nich naučí, a pamatovali na zápis do sešitu.

A konečně je tady Den učitelů, deset žáků druhého ročníku se mnou usedá do lavic a necháváme se vzdělávat učiteli-páťáky.

Hodina českého jazyka vedená Honzou, Lukášem a Matějem začíná běhavým diktátem: chlapci vylepili na různých místech ve třídě stejný text se souvětími, my je máme přepsat do sešitů a přitom doplnit správné spojky. Při následující kontrole ve skupinkách však všichni „učitelé“ stojí jen u jedné skupinky, a tak jim uniká, že my ostatní, na které se nesoustředí, hrajeme piškvorky. Potom si sedáme na koberec a kluci nám střídavě lepí na čela barevné obdélníčky a my se podle barev (a při naprostém mlčení) řadíme do expertních skupin. V nich pak třídíme do krabiček podstatná jména na názvy osob, zvířat a věcí. Při návratu do svých domovských skupin v lavicích jsme si stránku v sešitu rozdělili na tři sloupce a zapisovali podstatná jména z tabule do správného sloupce. Bylo hezké, že si druháci všímali i pravopisných chyb ve slovech na tabuli a své „učitele“ na ně upozornili.

Matematiku učila Nikola s Petrou (to bylo pro mě překvapením, protože obě dvě zařadily kdysi matematiku ke svým neoblíbeným předmětům). Přesto byla jejich hodina vzorně připravená a obě se pravidelně střídaly ve vedení. Když Petra vysvětlovala zápis slovní úlohy na dělení na tabuli, Nikolka opravovala sloupce se sčítáním a odčítáním do 100, které jsme měli vypočítat na začátku hodiny. Potom jsme lovili na koberci nastříhané rybičky s příklady na násobení a dělení čtyř.

Za správnou odpověď nás pochválily. Ještě měla děvčata pro každou skupinku připravena puzzle s příklady. V této hodině žáci neměli čas se rozptylovat jinými činnostmi, protože byli neustále zaměstnáni. Při následném hodnocení hodiny z ní měly obě dobrý pocit. Možná nám zrají další kolegyně!

Třetí hodina – prvouky – byla ve skvělé režii Ondry a Marka. Nejdříve jsme psali pětilístek na téma DOPRAVA. Kdo chtěl, mohl svůj pětilístek přečíst i ostatním. Potom probíhal skupinový brainstorming na téma CO VÍŠ o dopravních prostředcích (zapisoval Marek) a CO SE CHCEŠ dozvědět o dopravních prostředcích (Ondra). Potom jsme se rozdělili do skupinek podle elementů a každá skupinka obdržela kartičku s názvem – vodní, silniční, letecká a železniční doprava. Úkolem skupinek bylo z množství hraček na koberci vybrat ty, které bychom do příslušných skupinek zařadili. Markovým koníčkem jsou vláčky, proto nám pak ukazoval obrázky lokomotiv a seznámil nás s jejich názvy v železničářské hantýrce (banán, princezna, brejlovec). Ondra zatím prošel skupinky a zkontroloval, zda jsme zařadili hračky ke správným názvům. Potom jsme znovu šli k flipu CO CHCEŠ vědět o dopravních prostředcích a podtrhli otázky, které jsme si zodpověděli. Ty ostatní byly přiděleny vybraným žákům za domácí úkol. Do sešitů jsme tvořili myšlenkovou mapu na téma Železniční doprava .

Druháci spolu s „učiteli“ hodnotili i tuto hodinu velmi dobře, i když Marek s Ondrou ve své zpětné vazbě na sebe prozradili, že by nechtěli být učiteli, protože příprava na hodinu byla náročná.

V hodině čtení vedli Robert a Filip čtenářskou dílnu: četli jsme si v ní vlastní knihy se zápisem do podvojného deníku. A „učitelé“ si vybrali dva žáky, se kterými hlasitě četli a diskutovali nad obsahem a výběrem jejich knihy.

Na závěr všichni žáci i učitelé sdíleli v komunitním kruhu své dojmy z projektu ŠKOLA NARUBY a nalepili na dveře třídy svůj PĚTILÍSTEK.

Autorka je učitelka v malotřídní škole v Tísku.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz