Certifikace učitelů v RWCT

Blažena Kusá

Průběh návštěvy certifikujícího lektora ve výuce

Certifikující lektor (ten, kdo doporučuje nebo nedoporučuje adepta k certifikaci) má 4 záznamy (pro sebe):

Popřípadě další poznámky, které v tom kterém případě uzná certifikátor za užitečné.

Měl by být schopen doložit koordinačnímu centru, v případě nutnosti, proč se rozhodl doporučit nebo nedoporučit adepta k certifikaci.

Certifikující lektor na základě svého zvážení a rozhodnutí pak posílá koordinačnímu centru zprávu o tom, jak probíhala certifikační návštěva. Zpráva může mít podobu doporučení – buď doporučení k certifikaci, nebo doporučení ke zlepšení, které pozdější certifi- kaci umožní.

V dopise by mělo být zdůvodněno doporučení konkrétním popisem toho, co certifikující lektor zjistil. Nabízím určitou osnovu:

Dopis nemusí být „unifikovaný“, měl by spíše opravdu vystihnout učitelský styl a originalitu adepta. Od nikoho se nečeká, že bude dokonalý ve všem, takže v dopise by měl být položen důraz na silné stránky adeptovy. Samozřejmě že v tom, v čem třeba není tak dobrý, by svou prací a pochopením neměl jít proti smyslu programu. Takový adept ale pak nedostane dopis s doporučením k certifikaci, ale dopis s doporučením ke zlepšení.

Možná verze doporučujícího dopisu – Františka Nováková

Františka Nováková pracuje v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení od školního roku 1999/2000, kdy se zúčastnila základního kurzu v Třeboni, který vedl tým M. Kotounová, H. Jelačičová, lektorsky hostoval P. Kabát. Její práce byla již v průběhu kurzu velmi přínosná pro ostatní, neboť ochotně a otevřeně sdílela své zkušenosti, pravidelně zapojovala nové metody a strategie do výuky a propojovala je s jinými moderními přístupy (zážitková pedagogika – prázdninová škola, OSV), a své pokusy uvážlivě reflektovala.

Od začátku svého působení v programu promýšlí originální aplikace toho, co přináší základní kurz – využívá texty mimo učebnice, další dostupné zdroje informací a sestavuje je do smysluplných projektů, bloků nebo hodin pro své žáky. Mnohé ze svých lekcí nabídla k publikaci v Kritických listech nebo je sdílí s kolegy formou vedení dílen dalšího vzdělávání.

Františka Nováková si postupně osvojila plánování podle E-U-R, které důsledně, ale nedogmaticky aplikuje ve své výuce tak, aby učení jejích žáků probíhalo efektivně a v souladu s poznatky o tom, jak funguje lidský mozek, když se učí. V současné době ovládla plánování podle E-U-R natolik, že, jak říká, již tomu nemusí věnovat zvláštní pozornost, ale tento princip se jí stal profesní přirozeností.

Metody, které využívá pro jednotlivé fáze E-U-R, mají původ jak v programu RWCT, tak jsou čerpány z jiných zdrojů. Řadu konkrétních postupů si Františka Nováková vyvíjí sama podle potřeb svých žáků, materiálu, s nímž pracuje, a podle cílů, k nimž má práce vést.

Františka Nováková dokáže výstižně zdůvodnit vztah mezi cíli, kterých by měli žáci v hodině/bloku dosáhnout, a mezi použitými prostředky k dosažení cílů. Činnosti, které chystá do fáze evokace, zaměřují pozornost žáků žádoucím směrem, evokace plní dobře svou funkci. Pro fázi uvědomění si významu volí aktivizační metody. Neuchyluje se k metodám efektním, ale volí vždy způsoby, které vedou k cíli co nejkratší cestou. V reflexivní fázi se žáci ohlížejí za svým učením jak z hlediska toho, čemu novému se naučili, tak z hlediska procesů, jimiž došli k tomu, že se něco naučili.

Františka Nováková si vede učitelské portfolio, z něhož je dobře patrné, jak promýšlí svou výuku i jak reflektuje svou práci. V portfoliu lze najít doklady toho, jaké profesní problémy Františka Nováková řešila, jak si s nimi poradila a které problémy jsou trvalejšího rázu (např. otázka hodnocení dětských výkonů).

Jako vzor slouží Františka Nováková svým kolegyním i ve škole – zve je do výuky a již v roce 2000/2001 nabídla kolegyním ve své tehdejší škole základní seznámení s přístupy a metodami KM. V této činnosti dále pokračovala a dnes má za sebou práci s několika skupinami učitelů a je oporou celé lektorské skupiny RWCT – KM.

Františka Nováková aktivně spolupracuje s rodiči svých žáků. Dbá na to, aby co nejvíce rozuměli tomu, oč ve výuce usiluje, třídní schůzky vede způsobem, který dává najevo úctu k rodičům a partnerský vztah k nim. Rodiče mají do třídy dveře vždy otevřené. Františka Nováková se dále vzdělává, a působí jako lektorka při akcích pořádaných o. s. Kritické myšlení (z poslední doby letní škola, lektorská setkání, Duhová konference) a dalších blízkých programů (Step by Step) i institucí (PedF UK Praha).

Ve své učitelské práci důsledně uplatňuje přístupy, metody a strategie programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a její práce naplňuje požadavky Standardu učitele programu RWCT.

Ze všech výše uvedených důvodů navrhujeme Františku Novákovou k certifikaci učitele RWCT.

Výuka Františky Novákové byla pozorována dne 30. 10. 2002 po půlroční přípravě. Zápisy o pozorování, o rozhovoru před a po výuce a nad portfoliem jsou archivovány u certifikující lektorky Blaženy Kusé.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2335 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz