Interkulturní vzdělávání ve středních školách

Projekt Varianty

Jan Buryánek

Svět kolem nás se dramaticky mění. Také České republiky se začaly bytostně dotýkat procesy globalizace, evropské integrace, vzrůstajících migračních pohybů obyvatel. Máme více než dřív možnost setkávat se s odlišnými názory, pohledy na svět, s různými hodnotovými systémy, média nás denně zaplavují stovkami rozličných a často i protichůdných informací. Nová společenská situace si vynucuje také novou koncepci vzdělávání, aby vzdělávací systém nadále plnil základní funkce: posiloval společenskou soudržnost a připravoval jedince na plnohodnotný život. Pokud se prostředí našeho života stává radikálně pluralitní a multikulturní, musí se této změně přizpůsobit také vzdělávací programy všech úrovní vzdělávacího systému. Jeden ze způsobů, jak pěstovat kompetence pro život v pluralitní občanské společnosti, představuje koncept interkulturního vzdělávání (IKV).

Právě interkulturního vzdělávání se týká projekt Varianty , který je realizován společností Člověk v tísni při ČT, o. p. s., a dalšími organizacemi (v současnosti Multikulturní centrum Praha, občanské sdružení Poryv, organizace Nová škola a občanské sdružení Kritické myšlení) od roku 2001. Projekt je zacílen na zlepšování vztahů mezi majoritou a menšinami v České republice; tohoto cíle chce dosáhnout mimo jiné zaváděním IKV do českého vzdělávacího systému.

Jedna z osmi oblastí rozsáhlého projektu se týká interkulturního vzdělávání ve středních školách. Na počátku všech projektových aktivit pro střední školství stály poměrně podrobné analýzy, které zjišťovaly:

Výsledky ukázaly, že postoje studentů a učňů se příliš neliší od obecného veřejného mínění: negativní postoje, předsudky a stereotypy převládaly především vůči Němcům, Židům, muslimům, homosexuálům, Vietnamcům, uprchlíkům, Ukrajincům a Romům.

Analýza středoškolských učebnic humanitních předmětů s doložkou MŠMT zase potvrdila hypotézu, že učebnice v převážné většině neusilují o zobrazování kulturní různosti v českých zemích a Evropě, a přestože přímo nevedou studenty k předsudkům a xenofobii, vychovávají k postojům střednětřídního bílého Čecha.

Rozbor současného stavu a podmínek pro realizaci IKV ve středních školách ukázal také absenci adekvátních didaktických pomůcek pro učitele, kteří chápou důležitost multikulturních a menšinových témat ve vzdělávání a chtěli by je zařazovat do výuky. Proto se expertní tým pro střední školství rozhodl vyjádřit svou představu o podobě, obsahu a metodách IKV ve středních školách a učilištích vypracováním příručky pro učitele, jež pedagogům poskytne základní teoretický hled do problematiky multikulturního soužití a interkulturního vzdělávání, přinese informace o minoritách na území ČR a zároveň nabídne širokou škálu metod, jak tyto informace interaktivní formou zprostředkovat studentům. Interkulturní vzdělávání je chápáno jako průřezové téma, které má být zařazováno do výuky humanitních předmětů, prozatím (dokud nejsou dokončeny nové kurikulární dokumenty pro střední školství) se však předpokládá, že si témata a aktivity IKV naleznou své místo především v seminářích základů společenských věd.

Příručka Interkulturní vzdělávání nejen pro středoškolské učitele byla dokončena v červnu 2002, vydána pod hlavičkou Člověka v tísni a Nakladatelství Lidové noviny a zdarma distribuována do zhruba poloviny středních škol a učilišť v ČR. Nyní jsou příručky k dispozici v síti knihkupectví nakladatelství Lidových novin, elektronickou verzi na CD ROM lze objednat ve společnosti Člověk v tísni.

Průzkum mezi uživateli příručky, provedený v listopadu a prosinci 2002, ukázal, že středoškolští pedagogové tento materiál přivítali jako vhodnou a užitečnou didaktickou pomůcku. Za nedostatek uživatelé považují velkou časovou náročnost didaktických aktivit, které jsou při současné faktografické přeplněnosti středoškolských učebních plánů z časových důvodů velmi obtížně realizovatelné.

Dalším úkolem, před nímž stál realizační tým projektu Varianty , bylo navrhnout a začít realizovat způsoby, jak poskytnout školení IKV učitelům, kteří by s příručkou chtěli pracovat. Byl připraven a v současné době probíhá zkušební seminář pro středoškolské pedagogy, který 20 účastníkům formou pěti dvoudenních setkání poskytne:

Pokud seminář naplní definované cíle, bude k němu vytvořena univerzální metodika, která umožní, aby byl libovolně opakován a nabízen pedagogickými centry v rámci dalšího vzdělávání učitelů.

Jestli má být český vzdělávací systém funkční a smysluplný, musí reagovat na měnící se společenské podmínky, na „společenskou objednávku“. Tematika života v multikulturní společnosti a příprava na takový život bude v kontextu vzdělávání poci_ována jako stále důležitější a aktuálnější. Bude však vyžadovat ještě mnoho práce ze strany učitelů, ministerských úředníků i pracovníků různých vzdělávacích organizací, než se interkulturní vzdělávání stane integrální součástí výuky v českých středních školách a učilištích.

Autor je koordinátor modulu Střední školství v projektu Varianty

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2336 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz