Končí projekt Rovnováha

Hana Košťálová

Za několik týdnů skončí projekt Rovnováha – školní programy pro znalosti, životní dovednosti a funkční gramotnost, za jehož financování vděčíme ESF, hlavnímu městu Praze a České republice.

V projektu jsme se snažili podporovat takovou výuku, která by umožňovala učitelům dosahovat se žáky závazných vzdělávacích cílů formulovaných v rámcových programech (ZŠ a G). Naší snahou bylo hledat cesty k nastolení rovnováhy mezi znalostní složkou výuky a rozvíjením kompetencí. Vycházeli jsme z našeho programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení, snažili jsme se určit, co z něho je nosné pro výuku a učení v období kurikulární reformy.

Očekávali jsme, že všechny metody aktivního učení, které náš program nabízí učitelům v soudržném programu, mohou být využity při promyšlené aplikaci pro dosahování jak dovednostních, tak znalostních cílů výuky a učení. To se potvrdilo. Mnoho učitelů získalo v našem projektu inspiraci pro skutečnou změnu výuky.

Také jsme předpokládali, že se budeme potýkat dál se zásadním problémem: jak plánovat výuku a učení, aby žáci nejen zvládli sociální a kognitivní dovednosti, ale aby toho taky co nevíc znali? Tato otázka souvisí především se způsobem tvorby kurikula. Jak zacházet s obsahy oborů, aby je žáci při učení zpracovávali systematicky, v souvislostech, tedy tak, aby se v jejich myslích vytvářely provázané vědomostní struktury, které jim umožní dál se učit ještě účinněji, řešit složitější a komplexnější problémy, argumentovat s oporou o poznatky a důkazy, komunikovat věcně a podle potřeby i s využitím odborné terminologie? Volba věcných obsahů a způsob jejich „předávání“ žákům souvisí těsně se smysluplností školní práce v očích žáků, která je předpokladem pro aktivní nasazení žáků při vlastním učení. Řešení této otázky jsme věnovali hodně času a úsilí, které vyvrcholilo na letní škole prací s konceptem velkých myšlenek, zásadních otázek a trvalého porozumění. Zdá se, že se před námi rýsuje jedna z možných cest, jak pracovat ve škole s věděním, ale zatím nemáme vypracované dostatečně jednoduché postupy, které by ji zpřístupnily dalším zájemcům.

O všech důležitých momentech našeho projektu jsme průběžně informovali čtenáře Kritických listů, kteří tak měli možnost sledovat naši práci. Nemáme na mysli pouze texty informující o akcích a kurzech, ale především texty odborné, které přinášely širší čtenářské veřejnosti vhled do „kuchyně“ našeho projektu.

I když v době uzávěrky tohoto vydání Kritických listů neznáme ještě všechny výsledné číselné parametry projektu, můžeme je díky průběžnému monitorování s velkou mírou přesnosti odhadnout.

Počet zúčastněných učitelek a učitelů: 622

Celkový počet podpořených učitelek a učitelů: 3630 (toto číslo se získá tak, že se každý účastník započítá tolikrát, kolikrát se zúčastnil dílčích akcí)

Kurzy otevřené – Jak vyučovat podle ŠVP

Probíhaly v učebně KM ve FZŠ Trávníčkova (7 skupin), v partnerské FZŠ Chlupova (4 skupiny), v Pedagogicko-psychologické poradně v Praze 7 (2 skupiny), v gymnáziu Na Zatlance (1 skupina).

Kurzy pro školy – Tvorba a realizace ŠVP

Zapojilo se 14 školních sborů – ZŠ Angelovova (Modřanská), Hloubětínská, Chlupova, Chvaletická, Integrál (Masarykova), Kunratická, Mochovská, Ostrovní, Pertoldova, Ratibořská, Socháňova, OA Svatoslavova, G Jižní Město, G Botičská, G Na Zatlance.

Tyto kurzy vedlo 22 lektorů. Dalších šest lektorů vedlo krátké dílny v rámci projektu.

Lektorské kurzy

Proběhly kurzy pro dvě skupiny, celkem 27 osob, z nich se do lektorování v projektu Rovnováha nebo v pražských školách zapojilo 18 osob. Lektorské kurzy probíhaly v učebně KM ve FZŠ Trávníčkova, oba jsme ale ukončili závěrečným soustředěním mimo Prahu – na Šumavě a u Orlíku. Lektorské kurzy budou jednou z aktivit, které bychom rádi opakovali i po skončení projektu Rovnováha, protože byly pro účastníky mimořádně přínosné profesně i osobně. Kdybychom měli dostatek prostředků, rádi bychom účast v podobném kurzu umožnili všem lektorům Kritického myšlení (současným i budoucím).

Semináře pro lektory SKAV

Uspořádali jsme dva semináře pro lektory organizací sdružených ve SKAV. První se zabýval problematikou hodnocení rozvíjení klíčových kompetencí. Výsledky tohoto semináře se staly východiskem pro naplánování jedné klíčové aktivity v projektu SKAV Prostor pro sdílení a vzdělávání učitelů – o této aktivitě více v rubrice Co se děje jinde. Druhý seminář se zabýval problémem, který jsme popsali výše: nakolik dnešní podoba RVP ZV umožňuje systematicky pracovat s obsahy učiva a nakolik umožňuje vyváženost kompetenční a znalostní složky výuky a učení.

Letní školy

Uspořádali jsme dvě týdenní letní školy celkem pro 55 osob.

Publikace

Vydali jsme devět čísel Kritických listů, inovovali jsme osm původních příruček s metodami aktivního učení, vydali jsme sbírku lekcí, čítanku textů a standard práce učitele. Pro interní účely projektu vznikly dvě sbírky materiálů k oběma typům kurzů Jak vyučovat podle ŠVP a Tvorba a realizace ŠVP a dále dvě pracovní sbírky lekcí využívajících metody aktivního učení.

Kritické listy mohly pražské školy a účastníci projektu odebírat po dobu projektu zdarma. Tuto možnost využilo 178 pražských škol a téměř 250 jednotlivců mezi účastníky (ostatní účastníci objednali Kritické listy pro školy). Zjišťovali jsme anketou mezi čtenáři ohlas na Kritické listy a ti, kteří odpověděli, nás povzbudili v naší snaze přinášet kvalitní materiály. Někteří navrhli různá zlepšení, snažíme se jejich rady využít a KL vylepšit.

Čeká nás závěrečná konference, kterou budeme mít v době vydání tohoto čísla KL už za sebou, ale teď o ní ještě nemůžeme podat žádnou zprávu.

I když jsme si mnohokrát v období realizace projektu Rovnováha povzdechli, že „nám ho byl čert dlužen“, a jistě nás ještě čekají mnohé krušné chvíle při jeho ukončování, přesto jsme rádi, že jsme měli možnost ho realizovat.

Děkuji za nasazení a kvalitní práci všem spolupracovníkům, především Andreji Šenkyříkové, Nině Rutové, Katce Šafránkové, Ondřeji Hausenblasovi a Janě Křížové, děkuji členům širší pracovní skupiny Vítu Beranovi, Jitce Kmentové, Květě Krüger, Šárce Mikové, Jiřině Stang, Irence Věříšové, děkuji všem dalším kolegům, kteří se v rozličných fázích projektu podíleli různým způsobem na jeho běhu, Jarce Budíkové, Nadě Černé, Alici Jančákové, Janě Kargerové, Nadě Kratochvílové, Mirku Maradovi, Jindřichu Mončekovi, Míše Němcové, Martinu Novákovi, Daně Řezníčkové, Petře Skalické, Blance Staňkové, Vlaďce Strculové, Kláře Šenkyříkové, Liboru Širůčkovi, Miloši Šlapalovi, Aničce Tomkové.

Děkuji také našim partnerským organizacím – Stálé konferenci asociací ve zdělávání (SKAV), FZŠ Chlupova, FZŠ Křesomyslova a FZŠ Táborská.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz