Centra aktivit v angličtině

Lenka Mončeková

Učím druhým rokem na ZŠ v Plaňanech, kde se před čtyřmi lety na prvním stupni „zabydlel“ vzdělávací systém Začít spolu. Bylo pro mne velkou výzvou koncipovat hodiny angličtiny tak, aby v nich byly zahrnuty prvky tohoto systému. Všechny „novátorské“ počiny mají své přednosti, ale také nedostatky, na nichž se dá s přibývajícími zkušenostmi pracovat. Předkládám tedy ukázku práce v centrech a věřím, že si čtenáři vyberou to, co je přínosné, případně pozmění nevyhovující…

Těm, kteří pracují a vzdělávají v systému Začít spolu, není potřeba objasňovat principy práce v centrech, pokusím se tedy vybrat jen důležité prvky, které jsem si upravila pro potřebu výuky cizího jazyka. Zvolila jsem čtyři centra – čtení, psaní, ateliér a hra.

V centru čtení žáci experimentují se slovy, větami nebo kratšími texty, např. skládají slova z rozstříhaných písmen, rozdělují a čtou „nekonečnou větu“, oblibě se těší obrázkové čtení i čtení v rolích, rytmické vyslovování textů básniček a písní.

Centrum psaní je zaměřeno na procvičení správného písemného zápisu slov, tvoření vět, hledání osvojené i nové slovní zásoby, spojování slova s obrázkem, předmětem apod.

Ateliér skýtá možnost tvořivě vyrábět „pomůcky“ k probíraným tématům, využíváme různorodé materiály i techniky zpracování.

V centru hry si žáci formou didaktických (karetních, stolních) her prakticky osvojují využití jazyka, hraní rolí jim pomáhá zvládat běžné životní situace spojené s potřebou dorozumět se v cizí řeči.

Při plánování činností v centrech jsem vycházela z předpokladu, co už žáci zvládnou relativně samostatně – specifickým problémem byla totiž jen minimální znalost cizího jazyka a také omezená slovní zásoba.

Popis konkrétní práce v centrech

Popisované činnosti v centrech jsou tematicky zaměřeny na popis částí obličeje a vyjádření pocitů a nálady. Inspiraci k některým činnostem jsem našla v učebnici Chit chat 1 (Paul Shipton a Derek Strange, Oxford University Press, Oxford 2002), konkrétně v kapitole Pirates.

V centru čtení si měli žáci možnost vyzkoušet čtení v rolích (text Pirátsko-námořnické hry najdete na www.kritickemysleni.cz/KL č. 29/Co se do čísla nevešlo), čímž rozvíjeli schopnost vzájemné komunikace, naslouchání, dodržování stanovených pravidel, z oborových kompetencí pak správnou a pečlivou výslovnost čtených vět. Tato práce s textem sloužila také k rozvoji vzájemné kooperace. Dalším úkolem byla přesná intonace a rytmická deklamace textu spojená s CD nahrávkou. Zde si žáci mohli ověřit, do jaké míry zvládají rytmus a tempo při čtení osvojeného textu, společný zpěv byl pro ně jakýmsi přirozeným vyvrcholením nácviku a motivačním povzbuzením.

Zadání práce do centra čtení

 1. Vylosujte si ve skupině svou „dvojroli“: námořník – pirát.
 2. Přečtěte si potichu každý svou roli.
 3. Celý text přečtěte nahlas, každý čte svou roli.
 4. V učebnici na straně 22 je text námořnické písně Good morning. Přečtěte si celý text nejprve každý sám potichu, pak vyberte jednoho člena ze své skupiny (pokud možno dobrého čtenáře) a ten přečte vždy jeden odstavec nahlas – ostatní tiše poslouchají, poté čtou společně ostatní členové skupiny také nahlas. (Dobří čtenáři se mohou ve skupině v hlasitém předčítání po dohodě vystřídat.)
 5. Pusťte si z CD přehrávače nahrávku písničky a zazpívejte si celý text na melodii.
 6. Nakresli své postavy, které jsi četl/a v úvodní hře, a to tak, že polovina postavy bude námořník, druhá polovina pirát (doporučuji přeložit papír) a každé půlce postavy vlož do úst „bublinu“, ve které bude jedna věta z textu.

Hledání osoby podle popisu se stalo ústředním tématem činností v centru psaní. Zadáním úkolu bylo popsat svého spolužáka, což je pro žáky motivující i zábavné. Kromě správného grafického záznamu slov i vět se žáci učí dodržovat stanovená pravidla hry (neprozradit, koho popisuji), pozorovat pozorně své okolí, vyjadřovat slovy svá pozorování, odhadovat na základě popisu.

Zadání práce do centra psaní

 1. Vyber si tajně jednoho člena skupiny a napiš na něj zatykač (vzor zatykače najdete v učebnici na str. 24).
 2. Zatykače očíslujte pořadovými čísly a vylepte na jednom určeném místě ve třídě tak, aby je mohli číst ostatní členové vaší skupiny.
 3. Na čistý list papíru napiš své tipy, kdo je na zatykačích (např. 1 – Pepa, 2 – Jarda).
 4. Vyber si jeden zatykač (ne svůj – od někoho jiného) a nakresli obrázek hledané osoby (stačí hlava s obličejem).
 5. Popiš jednotlivé části nakresleného obličeje – použij k tomu naučenou slovní zásobu.
 6. Doplň si úkoly v pracovním sešitě na straně 24 (cvičení 1, 2) a 25 (cvičení 4).

V centru hry byla využita osvojená slovní zásoba, kterou žáci uplatnili při jazykových didaktických hrách – slovní domino, bingo, pexeso apod. I zde byly obsaženy činnosti zaměřené na rozvoj a propojení poslechových a zrakových dovedností společně s manipulací s předměty. Nedílnou součástí bylo opakování slov v mluvené i psané podobě.

Zadání práce do centra hry

 1. Dnes si zahrajete na roboty. Jak? Utvořte dvojice nebo trojici (jak to vyjde podle počtu členů ve skupině) a dohodněte si role. Jeden z vás bude „člověk“ – ten dává příkazy robotovi, druhý – „robot“ – je plní „robotím“ způsobem (trhané, zpomalené pohyby). Role si vyměňte.
 2. Zahrajte si bingo – doplňte do tabulky:
  – 6 slov... části obličeje
  – 6 slov... pocity, nálady
 3. Kvarteto. Každý hráč dostane čtyři karty a snaží se získat zbývající karty k danému písmenu. Pozor! Hru hrajte pouze s anglickými větami.

Have you got…? (Máš…?)

Yes, I have. (Ano, mám.)

No, I haven’t. (Ne, nemám.)

Here you are. (Tady to máš.)

Thank you. (Děkuji.)

 Zadání práce do centra ateliér

 1. Vyrob si dnes svého robota – jaký materiál zvolíš, je na tobě… (stavebnice, modelína, papír, případně něco jiného) a neboj se dát prostor své fantazii. Robota můžete stavět i ve dvojici.
 2. Až bude robot hotov, pojmenuj ho a popiš části jeho obličeje (vše udělej ústně ve spolupráci s někým ze své skupiny).

Proč jsem se vydala cestou center? Domnívám se, že právě různorodá činnost umožňuje žákům rozvíjet širší spektrum jejich vrozených dispozic a různé typy inteligence. Kooperativně zaměřená práce poskytuje dětem možnost učit se spolupráci, příznivě ovlivňuje pracovní atmosféru i vztahy ve třídě a přispívá k větší efektivitě a smyslu výuky. Samozřejmě nedílnou součástí práce v centrech je jejich hodnocení, při němž si žáci společně s učitelem uvědomují význam realizovaných činností pro svůj život.

Autorka je učitelka ZŠ Plaňany, lektorka KM.

Poznámka:

Děkuji Ditě Nastoupilové za podnětné připomínky i konzultace a vedení školy za podporu i nabízené příležitosti.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2332 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz