Poznámky k ukázkové hodině činnostního učení

Naďa Černá

Vzhledem k tomu, že matematiku vyučuji na 1. stupni základní školy a od letošního školního roku opět v 1. ročníku s perspektivou výuky postupně v dalších ročnících celého 1. stupně, mohou být pro mne zkušenosti z praxe velkým přínosem. Využila jsem proto možnosti zúčastnit se ukázkové hodiny s tematickým zaměřením na početní výkony se čtverečky, práci s nulou, využití počítačového programu ve výuce, geometrické představy: obvod a obsah. Vyučující upřesnila cíl našeho setkání – ukázka činnostní matematiky pro 2. stupeň s využitím i na 1. stupni: opakování násobilky, práce s desetinným číslem, sebekontrola: „...bez podvádění, ...nikdo nestojí mimo, nepovaluje se, všichni jsou vtaženi do hodiny, není možné nespolupracovat, …geometrie, obvod, obsah.

Dále nám vyučující podala stručnou charakteristiku žáků. Je to čtyřiadvacet dětí, které zbyly ze dvou 5. tříd na škole po odchodu nadanějších spolužáků z ročníku na víceletá gymnázia.

A už jsou tady. Paní učitelka žáky uklidňuje v souvislosti s přítomností asi dvaceti pedagogů, připomíná pomůcky na hodinu a začíná opakováním násobilky prostřednictvím papírových čtverečků. Po pokynu připravte si 10 čtverečků (strana čtverce 1 cm), následuje pokyn psát na čtverečky násobky sedmi a opakovaná kontrola zapsaných násobků vyvolanými žáky (zcela byl pominut násobek 0. 7!), řada násobků vzestupně i sestupně (tady byla patrná obtížnost správnosti čtení zapsaného čísla zleva doprava při čtení zleva žáky s dyslexií), následovala cvičení s řadami příkladů k dalšímu procvičování násobilky sedmi. Po jednom z posledních cvičení si žáci položili proužek papíru pod násobky sedmi v náhodném pořadí a dopisovali pod výsledky příklady. Hlášením dali najevo, že jsou hotovi, a po společné kontrole si zapisovali hvězdičky za správnost. Tuto aktivitu paní učitelka doplnila komentářem, že nám zapomněla říci, že žáci pracují za sbírání hvězdiček a kdo má pět hvězdiček, dostává jedničku do žákovské knížky.

Žákům, kteří měli s touto aktivitou problémy, adresovala doporučení: „…budou muset doma trénovat, aby nám stačili.“ Postrádala jsem ocenění pracovního nasazení všech dětí ve třídě, bylo skutečně obdivuhodné. Myslím, že děti pracovaly v možnostech svého osobního maxima…

Následoval pokyn k vyhození popsaných čtverečků a přípravě pracovního listu s nulami a desetinnou čárkou a dvou papírových čtverečků. Na ty si žáci napsali čísla 2 a 9 a postupně je umisťovali na pracovní list na dané místo doprava nebo doleva od desetinné čárky. Takto vznikající čísla žáci četli, sami zadávali umístění dvojky a devítky, odpovídali na otázky, jaké číslo bude o deset, sto... větší, menší, desetkrát, stokrát... větší či menší. Kolik nul je mezi 2 a 9.

Čísla zvětšovali nebo zmenšovali o desetinu, setinu…, zaokrouhlovali na daný řád.

Následovala opakovací práce s dalším pracovním listem, na kterém byly tři číselné osy zobrazené v různém měřítku. Několika žákům osy chyběly a paní učitelka měla nejprve snahu osy vyhledat ve svých přípravách. Poté, co se jí to nepodařilo, konstatovala, že děti nemají zapomínat. Žáci, kteří osy neměli, neprocvičovali. Nebýt předchozí snahy vyučující doplnit scházející osy, viděla bych v této situaci ideální příležitost nechat dětem procítit přirozený důsledek svého selhání v přípravě na hodinu. Na osách si žáci zopakovali, jakému číslu odpovídá jeden dílek osy, jaké nejmenší nebo největší číslo je tam vyznačené. K osám přiřazovali čtverečky s desetinnými čísly 2 celé 38 setin, 2 celé 55 setin, 2 celé 83 setin, 2 celé. Čísla zaokrouhlovali na desetiny a celá čísla, hledali čísla větší a menší než…

Po pokynu k vyhození pracovního listu s osami následovala práce se sčítáním a odčítáním

příkladů s desetinnými čísly do sešitu. Každou práci, na které moji žáci pracují ve vyučování a jejímž výstupem jsou pracovní nebo procvičovací listy, doporučuji žákům vkládat do portfolia – vlastního souboru prací, kde s nimi mohou dále pracovat – třídit a vyřazovat, procvičovat, doplňovat dle vlastní potřeby a uvážení. Při této pravidelné práci žáci se žákovské portfolio stává dobrým pomocníkem a průvodcem ve výuce.

Příklady měla vyučující připraveny na proužcích papíru v sadách po čtyřech na sčítání a také na odčítání s možnostmi výsledku A, B, C. Žáci si odcházeli kontrolovat obě sady najednou na kontrolní místa ve třídě. Za správně spočítanou sadu se žáci odměňovali hvězdičkou a brali si ze stolku učitelky sady další. Při vstupním rozdávání sad došlo k zádrhelu, chyběly sady s odčítáním, které rozdávali kluci, a vyučující situaci komentovala: „Děvčata teda jsou v rozdávání spolehlivější než kluci.“ Uvědomila jsem si, že v mé třídě loňských páťáků by tento výrok vyvolal okamžitou reakci nejen chlapců, ale i dívek. Problematiku, v čem je kdo z nás „lepší“, jsme si vyřešili v pavučinové diskusi už ve 2. třídě.

Nás, přihlížející vyučující, paní učitelka podělila celým listem se sadami příkladů. Obdobné listy si můžeme tisknout z počítačového programu Nová škola – aritmetika.

Žáci dostali pokyn, aby si už nebrali další sady příkladů, „...abychom se dostali na tu geometrii“.

A byla geometrie: „Ukliď si, připrav si obálku se vzorci a půjdem na geometrii. Srovnej si pod sebe z obálky kartičky se vzorci obrazců, které kam patří.“

A žáci přiřazovali k trojúhelníku, čtverci i obdélníku. Následovaly otázky vyučující, jak poznáme trojúhelník, čtverec a obdélník, odpovídali vyvolaní žáci.

„Tak, a pojďme na vzorečky.“ Děti četly vzorečky přiřazené k jednotlivým obrazcům, opakovaly výpočet obvodu a obsahu, jednotky.

Zajímavá byla aktivita na čtvercových sítích ve fólii, kterou dostal každý žák. Za pomocí dvou záložek žáci ohraničovali plochu zadanou učitelkou nebo vyvolanými žáky. Plocha vznikla umístěním záložek například pod 5 sloupců a 8 řádků. Žáci potom počítali obvod a obsah takto vzniklého obdélníka nebo čtverce.

Tato aktivita vyplnila čas do konce 45minutové hodiny, která byla přesycena různými opakovacími a procvičovacími aktivitami. Zvonek ohlašuje konec hodiny.

„Budeme děti končit.“

Poslední otázka, která směřovala k žákům: „A kdo nasbíral pět hvězdiček? Pouze Petra? Myslela jsem, že těch hvězdiček bude víc.“ Vyučující uklidnila žáky konstatováním, že dnes bylo času na tuto aktivitu méně, ale příště zas dostanou příležitost pracovat na hvězdičky.

Vyučující žákům za práci poděkovala, vyzvala je, aby si uklidili a v tichosti se řadili, aby je mohla odvést na oběd.

My si můžeme do jejího návratu prohlížet učebnice Nové školy.

Pak jsme se mohli ptát. Nemohl nepadnout dotaz po smyslu hodnocení hvězdičkami a jak jsou hodnoceny děti, které nikdy hvězdičkovou jedničku nezískají. Dozvěděli jsme se, že rozhodující pro konečné hodnocení je kontrolní písemná práce. Další tázající ocenili pracovní nasazení dětí – podotýkám, že ze strany učitelky šlo po celou dobu frontální práce se třídou o jednostranně využívaný tzv. příkazový didaktický styl – a konstatovali, že mnozí z jejich žáků by takového výkonu nebyli schopni. Další hovor sklouzl k problematice práce s dyslektickými žáky.

Paní učitelka vyplnila vyučovací hodinu řízenými činnostmi. Splnila tak cíl – předvést nám činnostní učení.

Postrádala jsem naplňování podstatných bodů Pedagogického desatera českého činnostního učení v pojetí programu Tvořivá škola. Nepostřehla jsem vedení žáků k samostatnému myšlení a objevování poznatků, scházelo přiblížení výuky skutečnému životu a zapojení všech smyslů, nebyly využity mezipředmětové vztahy, nedocházelo ke vzájemnému sdílení mezi žáky, nevšimla jsem si žádné komunikace a spolupráce. Neprobíhalo využívání diferenciace v práci se žáky, žáci nebyli vedeni k tvořivému myšlení. A to je přesně to, co bych ráda v práci učitele se žáky, ke kterým „přistupuje jako k plnohodnotným bytostem“ (10. bod desatera), viděla!

Mám pocit, že hlavním smyslem předváděné hodiny bylo získat přítomné pedagogy pro produkty z nakladatelství Nová škola.

Jiné zkušenosti a podněty

Také já pro svoje žáky hledám „nejlepší“ učebnici, znám produkci z nakladatelství Alter, Matematický ústav, Nová škola, Prodos, Scientia, SPN, a. s., inspiruji se produkcí nakladatelství Raabe a mnohé pracovní listy vytvářím žákům tzv. přímo na tělo. V hlavě se mi honí myšlenky spojené se jménem profesora Jiřího Divíška, který je spoluautorem osnov matematiky pro obecnou školu. Ve svém matematickém portfoliu nacházím řadu didaktických postupů, které jsem si osvojila od dvojice pedagogů Divíšek, Hošpesová. Se čtverečky v aritmetice jsem se naučila pracovat na semináři Evy Krejčové, který mělo před několika lety ve své nabídce Pražské centrum vzdělávání pedagogických pracovníků. Mnohé náměty využívám dodnes. Některé z nich byly publikovány v časopise Moderní vyučování 6/2003 (str. 19–20). Hravými metodami procvičování v matematice mne obohatil Marek Veselý, učitel matematiky na ZŠ v Buštěhradě, s nímž jsem se v minulých letech několikrát setkala na Uherskobrodských dnech učitelů pořádaných Kruhem přátel Obecné školy. Řadu námětů čerpám z matematických dílen učitele Filipa Roubíčka, které pořádá v základních kurzech pod záštitou Kritického myšlení.

A těch úžasných odkazů na knihy, plné hlavolamů, rébusů a dalšího hravého procvičování matematiky, které dnes nabízejí prodejny učebnic, a nejenom ty.

Dovolte už jen citaci z článku Jiřího Divíška Matematika, metodika a smysl obecné školy, který byl uveřejněn v časopise Obecná/občanská škola 1/1995 (před 11 lety! Je to vůbec možné?)…

Může se i v tak přísné vědě, jako je matematika, realizovat dětská svoboda a kreativita?

Právě cílem obecné školy, její matematické části, je poskytnout dítěti možnost, aby všechny matematické poznatky opíralo o své vlastní zkušenosti, své vlastní představy, nikoli aby byly interpretovány jako poučky.

… Chtěl bych, aby model byl takový, že v obecné škole jsou všichni stejně zatíženi, ten nejnadanější má však šanci se naučit více a ten nejslabší nebude chodit ze školy otrávený. To je základní myšlenka obecné školy.

… Nedomnívám se, že rozhodující je školní koncepce, ale rozhodující je relace žáci–učitel.

Autorka je certifikovaná učitelka a lektorka KM.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kritické listy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2200 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz