Program Čtením a psaním ke kritickému myšlení

OBSAH: charakteristika, příklady, práce učitele, původ, materiály, kontakt

Tento vzdělávací program přináší učitelům na všech stupních vzdělávání konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v otevřený, ale provázaný celek, v efektivní systém velmi snadno použitelný přímo ve škole. Program sám neklade důraz na pedagogické, psychologické či literární teoretické poznatky, přestože je na jejich základu postaven, ale zdůrazňuje přímé prožití učebních činností a jejich následnou analýzu.

Co je pro program charakteristické

 1. Promyšlené a strukturované využití čtení, psaní a diskuse k rozvíjení samostatného myšlení studentů, k podnícení potřeby i schopnosti celoživotního vzdělávání, tvořivého přístupu k novým situacím, schopnosti spolupracovat a respektovat názory druhých;
 2. aktivní učení odehrávající se ve fázích evokace – uvědomění si významu – reflexe;
 3. změna učitelova postavení v procesu výchovy a učení a změna komunikace mezi učitelem a studenty a mezi studenty navzájem;
 4. využití faktografických znalostí k řešení problémů a jako materiálu k rozvíjení myšlenkových operací, vyvážený poměr mezi znalostmi, dovednostmi a rozvíjenými postoji;
 5. zohlednění skutečných studentových zájmů a potřeb;
 6. studentova neustálá reflexe vlastního učení jako jeden z nástrojů celoživotního vzdělávání;
 7. důraz na stálou spolupráci studentů, využití celé škály kooperativních metod;
 8. hodnocení učebního procesu, ne jen výsledku učebního procesu;
 9. studentovo ztotožnění se s cíli učení – student cílům rozumí a později si je i samostatně formuluje a sleduje míru jejich dosahování;
 10. třída jako učící se společenství otevřené novým nápadům a netradičním řešením.

Základním rámcem v tomto programu je tzv. třífázový cyklus učení:

 1. evokace – každé učení začíná tím, že si studenti uvědomí a slovy vyjádří, co sami vědí nebo co si myslí, že vědí, o předloženém tématu, zároveň formulují i nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které budou hledat v další fázi odpověď;
 2. uvědomění si významu – konfrontace studentova původního konceptu daného tématu se zdrojem nových informací, názorů, nově formulovaných souvislostí (text, film, vyprávění, přednáška…);
 3. reflexe – studenti přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí s kolegy, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátili, uvědomí si i názory a postoje druhých lidí (spolužáků, učitele) k tématu.

Příklady metod využívaných v programu

Jak program pečuje o to, aby učitelé dokázali aplikovat ve vlastní každodenní praxi to, co se v kursu naučí:

Změny, které program postupně vnáší do učitelovy práce

Původ programu

Program vyvinulo Consorcium for Democratic Pedagogy, jehož členy jsou University of Northern Iowa, Hobart and William Smith Colleges, Orava Association – Projekt Orava, International Reading Association – IRA.

Finanční a organizační zabezpečení programu

V 19 zemích střední a východní Evropy a Asie je program finančně podporován sítí kanceláří Open Society Institute (v České republice Open Society Fund Praha), kterou založil George Soros. V ČR získal program podporu také od MŠMT ČR, MZV ČR, Nadace Jana Husa, U.S.I.A.

Od února 2000 je program zajišťován občanským sdružením Kritické myšlení. To řídí síť, sdružuje lektory a absolventy kursů RWCT. Certifikuje lektory a vynikající učitele a navrhuje je k mezinárodní certifikaci. Ustavuje osvědčená metodická a tréninková centra – efektivní školy, a tréninková centra při institucích pro další vzdělávání učitelů.

Personální zajištění programu

V čele konsorcia stojí čtyři ředitelé:

V každé ze zemí působí dobrovolní lektoři nebo konzultanti, v České republice:

Účastníci programu v České republice

Programu se ve školním roce 1997/98 zúčastnilo 26 učitelů prvního a druhého stupně ZŠ, středních škol a vysokoškolští učitelé.

Ve školním roce 1998/99 přibylo 68 učitelů v replikacích zajišťovaných OSF Praha a další asi stovka učitelů se zúčastňuje kursů organizovaných účastníky prvního běhu pro kolegy z vlastní školy a blízkého okolí.

Ve školním roce 1999/2000 proběhly replikace programu pro dvanáct skupin, ve kterých se vyškolilo 280 účastníků včetně univerzitních učitelů. Budou pokračovat školení ve „sborovnách“, tj. vyškolení učitelé budou pokračovat v předávání programu RWCT na vlastních školách.

V první půli roku 2001 proběhly nebo doběhly další kursy,  mj. v Praze, Ústí nad Labem, Českém Krumlově, Jihlavě.

Rozsah programu

Pracovní materiály

Autoři programu připravili osm příruček tak, že je mohou využívat jak účastníci v kursu, tak lektoři. Příručky obsahují popis ukázkových hodin, návod na analýzu ukázkových hodin, stručně se dotýkají pedagogicko-psychologických poznatků, ze kterých čerpá teorie aktivního učení, pedagogického konstruktivismu. Příručky obsahují texty, se kterými lze v kursu pracovat, ale které jsou postupně nahrazovány vyzkoušenými texty domácími.

Témata zpracovaná v příručkách

1. Úvod do kritického myšlení

Vstupní část projektu se stručně dotýká teoretického zázemí kritického myšlení a interaktivního učení, předvádí a objasňuje tzv. model evokace – uvědomění si významu – reflexe. Účastníci se aktivně seznámí s úvodním blokem metod, na kterých si názorně ujasní východiska a cíle projektu.

2. Metody rozvíjející a podporující kritické myšlení

Rozbor postupů při formulování a kladení otázek různým adresátům, definování a modelování rozličných druhů a úrovní otázek a debatních strategií, kterými lze rozvinout diskusi jak nad textem uměleckým, tak nad textem naučným. Bloomova-Sandersova taxonomie otázek.

3. Čtení – psaní – diskuse napříč vyučovacími předměty

Třetí část kursu zdůrazňuje vzájemnou propojenost jazykových dovedností (čtení, psaní, mluvený projev a naslouchání) a jejich význam pro učení obecně. Zaměřuje pozornost účastníků na techniky použitelné ve všech předmětech a všímá si role učitele v rozvíjení žákových schopností samostatného čtení a kritického zpracování textu.

4. Další metody rozvíjející kritické myšlení

Znovu se bude hovořit o modelu evokace – uvědomění si významu – reflexe, nyní podrobněji. Tato část kursu nabízí další metody použitelné ve všech třech fázích modelu. Zvláštní důraz kladen na strategie diskuse jako přípravy ke psaní.

5. Navozování podnětné atmosféry a ovzduší podporujícího kritické myšlení

Tradiční role učitele se mění: učitel se stává rovnoprávným partnerem uvnitř učící se komunity. Vyzývá studenty k vyjadřování vlastních názorů a zaujímání stanovisek, která jsou schopni obhájit na základě dobře zpracovaných informací.

6. Dílna čtení: Vychováváme přemýšlivé čtenáře

Čtenářská dílna chce ukázat účastníkům metody, kterými budou moci formovat schopnosti studentů orientovat se v množství dostupných textů a zároveň podněcovat studenty k hluboké reflexi, k přemýšlení o smyslu přečteného. Cílem učitelova snažení je vychovat dychtivé čtenáře, kteří čtou, protože cítí vnitřní potřebu a hledají odpovědi na své vlastní otázky. V této části kursu se účastníci naučí vést čtenářské „minidílny“.

7. Dílna psaní: Od prožitků k promyšleným psaným argumentům

V tomto pokračování se účastníci seznámí s metodami, které pomohou studentům psát texty přehledně a jasně strukturované, vyjadřující srozumitelně a přesvědčivě pisatelovo stanovisko, ať racionální, nebo citové.

8. Hodnocení práce studentů a plánování hodin

Kontaktní údaje

jsou k dispozici v záhlaví těchto stránek...

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Kdo jsme
Podrobné informace

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz