Vypsané kursy Kritického myšlení, na které se můžete přihlásit:

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - leden 2021 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:11. 1. 2021 - 12. 1. 2021
Kapacita: 28
Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:7. 12. 2020 - 8. 12. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře: 1.účastníci si uvědomí, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí, odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci, 2.účastníci si vyzkouší činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a uvědomí si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce. 3.účastníci prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích – zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení. Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1.

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:26. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Typologie MBTI® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:24. 11. 2020 - 25. 11. 2020
Kapacita: 28
Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti.

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů (8 h) - 5. listopadu 2020

Místo: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle, 29. ledna 2020 (9 – 17 h), lektorky: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Datum:5. 11. 2020 - 5. 11. 2020
Kapacita: 28
V semináři prozkoumáme účel, zásady a podmínky různých forem kolegiální podpory (např. komunit vzájemného učení, lesson study) pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:2. 11. 2020 - 2. 11. 2020
Kapacita: 20
Cíle semináře: 1.V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. 2.Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. 3.Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. 4.Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2020

Místo: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Datum:16. 9. 2020 - 14. 1. 2021
Kapacita: 28
Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.

Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - září 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:9. 9. 2020 - 10. 9. 2020
Kapacita: 28
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - září 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:8. 9. 2020 - 8. 9. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře - účastníci: 1.Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. 2.Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe. 3.Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Letní škola Kritického myšlení

Místo: Třebíz u Slaného
Datum:9. 8. 2020 - 14. 8. 2020
Kapacita: -1
Vzpomínáte na své třídní učitele? Co jste na nich oceňovali, co vám naopak chybělo? Máte -li čas a chuť vzdělávat se o prázdninách, pojeďte s námi do Třebíze. Společně budeme sdílet odpovědi, ale také hledat cesty, jak být dobrým třídním učitelem a jak u žáků rozvíjet kritické myšlení.

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Kapacita: 25
Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - červen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - červen 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:1. 6. 2020 - 1. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Dílna čtení - 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:30. 5. 2020 - 30. 5. 2020
Kapacita: 20
Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volnočasových aktivit a pro každého, kdo chce smysluplně rozvíjet čtenářství mladších dětí.

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - květen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:27. 5. 2020 - 28. 5. 2020
Kapacita: 28
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 5. 2020 - 18. 5. 2020
Kapacita: 20
Cílem tohoto workshopu je nabídnout učitelům ucelený systém, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Základy tohoto způsobu práce jsem převzala ze zahraničí a během posledních šesti let je postupně aplikuji do českého vzdělávacího systému. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.

Dílna čtení s lektorkou Naďou Černou

Místo: ZŠ svaté Voršily, Ostrovní 9, Praha 1
Datum:25. 4. 2020 - 23. 5. 2020
Kapacita: 25
V 8 hodinové dílně si ujasníme, co je dílna čtení, jaké jsou její principy a struktura, co do ní patří a co ne. Vyzkoušíme si, jak fungují čtenářské dílny ve školní praxi. Účastníci dílny by měli dokázat začlenit vlastní čtenářské dílny do své výuky.

Zlaté čtení

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:22. 4. 2020 - 22. 4. 2020
Kapacita: 20
V semináři Zlaté čtení se budeme věnovat knihám, které byly oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly v dílnách čtení i v hodinách literatury, zjistíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Praha - jaro 2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:30. 3. 2020 - 5. 6. 2020
Kapacita: 22
Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si efektivní a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.

Další informace o kursech

ČTĚTE: O čem jsou vlastně základní kursy RWCT?

Stáhněte si obecnou anotaci [RTF] základních kursů Kritického myšlení a přečtěte si, co se na kursech dozvíte.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Co děláme
Kursy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2345 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz