Vypsané kursy Kritického myšlení, na které se můžete přihlásit:

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - leden 2021 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:11. 1. 2021 - 12. 1. 2021
Kapacita: 28
Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Typologie MBTI® 3 – komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:7. 12. 2020 - 8. 12. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře: 1.účastníci si uvědomí, jak se v komunikaci projevují, jak působí na ostatní – jak to souvisí s jejich osobnostními preferencemi dle MBTI® (E/I, S/N, T/F, J/P) a v čem mohou vycházet v komunikaci vstříc lidem odlišných preferencí, odhalí své možnosti rozvoje vzhledem k větší efektivitě v komunikaci, 2.účastníci si vyzkouší činnosti rozvíjející preferované i nepreferované psychické funkce a uvědomí si, jak budou posilovat méně rozvinuté funkce. 3.účastníci prozkoumají změny projevů své osobnosti ve stresových situacích – zjistí, jaké jsou jejich energizéry a motivátory, jak se projevuje ve stresu jejich dominantní a inferiorní funkce, jaké jsou u nich spouštěče inferiorní funkce a stresory, a jak se mohou „dostat“ z akutního či chronického stresu tím, že najdou optimální zdroje a řešení. Seminář je vhodný pro účastníky, kteří již mají s typologií MBTI zkušenosti: minimálně absolvovali seminář Typologie MBTI 1.

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:26. 11. 2020 - 26. 11. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Typologie MBTI® 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:24. 11. 2020 - 25. 11. 2020
Kapacita: 28
Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti.

Kolegiální podpora: efektivní formy vzájemného učení pedagogů (8 h) - 5. listopadu 2020

Místo: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle, 29. ledna 2020 (9 – 17 h), lektorky: Mgr. Jiřina Majerová, Mgr. Leona Mechúrová
Datum:5. 11. 2020 - 5. 11. 2020
Kapacita: 28
V semináři prozkoumáme účel, zásady a podmínky různých forem kolegiální podpory (např. komunit vzájemného učení, lesson study) pro zkoušení nových cílů a postupů při výuce dětí nebo při pedagogickém vedení dospělých.

Sebepoznání tancem, četbou a tvorbou - listopad 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:2. 11. 2020 - 2. 11. 2020
Kapacita: 20
Cíle semináře: 1.V semináři si účastníci prožijí různé cesty vedoucí k sebepoznání, uskutečňování vlastního tvořivého potenciálu a zacházení se stresem. 2.Tvořivými procesy, prací s energií tanců univerzálního míru, meditací různých dávných tradic, intuitivním výtvarným vyjádřením a četbou duchovních textů posílí své sebeuvědomění a rozvinou přirozenou schopnost obnovovat svou životní sílu. 3.Na základě vlastní zkušenosti vyhodnotí, které z nabízených cest a nástrojů přispívají k jejich vnitřní rovnováze. Seminář může napomoci k nalezení nového směru v rámci profesní cesty a slouží i k prevenci syndromu vyhoření. 4.Některé aktivity, které v semináři prožijeme, lze využít i při práci s dětmi bez omezení věku. Účastníci budou mít příležitost podílet se na volbě jednotlivých způsobů práce v semináři podle toho, co vyhodnotí jako přínosné.

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2020

Místo: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Datum:16. 9. 2020 - 14. 1. 2021
Kapacita: 28
Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.

Typologie MBTI® 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - září 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:9. 9. 2020 - 10. 9. 2020
Kapacita: 28
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI® (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - září 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:8. 9. 2020 - 8. 9. 2020
Kapacita: 28
Cíle semináře - účastníci: 1.Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. 2.Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe. 3.Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Kapacita: 25
Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.

Audit silných stránek a rozvoj organizace (typologie MBTI® 4) - červen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře 1.Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují. 2.Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI® (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti. 3.Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu.

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - červen 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:1. 6. 2020 - 1. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře - účastníci: 1. Promyslí, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí a autentických materiálech z hodin budou zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Naučí se, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslí, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzují intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení.

Dílna čtení - 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:30. 5. 2020 - 30. 5. 2020
Kapacita: 20
Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volnočasových aktivit a pro každého, kdo chce smysluplně rozvíjet čtenářství mladších dětí.

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - květen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:27. 5. 2020 - 28. 5. 2020
Kapacita: 28
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle. Seminář se bude konat v učebně Kritického myšlení, z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 1, Praha 4 – Nusle, 140 00 Seminář je akreditován MŠMT v rámci systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Zlaté čtení

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:22. 4. 2020 - 22. 4. 2020
Kapacita: 20
V semináři Zlaté čtení se budeme věnovat knihám, které byly oceněné v rámci prestižní ceny Zlatá stuha. Vyzkoušíme, jak lze interaktivně nabídnout nové tituly v dílnách čtení i v hodinách literatury, zjistíme, jak lze udělat z individuálního čtení společný zážitek celé třídy (skupiny), jak mohou děti najít v knize své téma.

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Praha - jaro 2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:30. 3. 2020 - 5. 6. 2020
Kapacita: 22
Jarní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory mateřských center, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si efektivní a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.

Rozšiřující kurz RWCT - 16 hodin - Vizovice

Místo: Komunitní centrum Římskokatolické farnosti ve Vizovicích
Datum:27. 3. 2020 - 28. 3. 2020
Kapacita: 24
Kurz RWCT pro učitele 1. stupně navazuje na 24 hodinový kurz RWCT z jara 2019. Zároveň je otevřený i pro nové zájemce, na které budeme brát při semináři ohled. Naučte se nové metody RWCT, které lze zařadit do smysluplného rámce E-U-R a které pomáhají žákům prvního stupně naučit se učit.

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro 1. stupeň - Praha

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:21. 3. 2020 - 16. 5. 2020
Kapacita: 20
Tento kurz je určen pro učitele prvního stupně. Jak zaujmout a zároveň zapojit do výuky různých témat co nejvíce dětí. Prožijeme si společně ověřené lekce sestavené v modelu E-U-R pro různé věkové kategorie na prvním stupni ZŠ. Lekce propojují různé předměty včetně výtvarné, hudební výchovy nebo informatiky. Nezapomeneme na naučné texty ani poezii. Během našeho kurzu se také zaměříme na hodnocení ve formativní funkci a to jak vlastním prožitkem, tak následným společným rozborem. Součástí kurzu je i sdílení zkušeností a vzájemná inspirace. Máte chuť se potkat se stejně naladěnými učiteli, kteří chtějí zapojit do výuky co nejvíce dětí, přemýšlejí o vlivu své práce na další učení žáků a rádi by své otázky sdíleli s ostatními? Pak se na vás budeme moc těšit na čtyřech sobotních setkáních.

Rozvoj učitelských dovedností (RUD) - pokračovací kurz

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 3. 2020 - 8. 6. 2020
Kapacita: 20
Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Kurz navazuje na RUD - základní kurz. Na kurzu si zopakujete několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:16. 3. 2020 - 16. 3. 2020
Kapacita: 20
Cílem tohoto workshopu je nabídnout učitelům ucelený systém, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním. Základy tohoto způsobu práce jsem převzala ze zahraničí a během posledních šesti let je postupně aplikuji do českého vzdělávacího systému. Dílna je určena těm, kteří se věnují tvořivému psaní dětí a hledají způsob, jak jim tuto činnost nabízet pravidelně.

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - březen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:10. 3. 2020 - 11. 3. 2020
Kapacita: 25
Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti. Co každý účastník získá? -Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí. -Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI. -Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). -Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejeefektivnější.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 16 hodin - jaro 2020 - Praha

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:20. 2. 2020 - 21. 5. 2020
Kapacita: 20
Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 1. stupeň - 24 hodin - Praha - včetně náslechů ve dvou hodinách

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + náslechy v ZŠ Kunratice
Datum:3. 2. 2020 - 12. 5. 2020
Kapacita: 20
Minimální kurz je určen učitelům 1. stupně základních škol, kteří přemýšlí o tom, jak obohatit výuku ve svých třídách. V modelových lekcích se seznámíte s třífázovým modelem učení, který pomáhá učitelům plánovat výuku a umožňuje dětem být v průběhu lekce aktivní a napojené na téma. Jádrem kurzu je práce s metodami z programu RWCT. Modelové lekce budeme společně analyzovat z hlediska jejich postupného zavádění v různých úrovních náročnosti. Součástí kurzu je společná konzultace problémů i sdílení zkušeností. Všechny lekce byly autorkami ověřeny při vyučování v běžném typu škol. Poslední setkání proběhne formou návštěvy účastníků přímo ve výuce. Zdeňka Dudová učí letos první třídu a vy budete mít možnost sledovat, co jsou schopni prvňáci zvládnout po devíti měsících ve škole.

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - leden 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:29. 1. 2020 - 29. 1. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře - účastníci: 1.Porozumí, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. 2.Vyhodnotí užitečnost pojetí formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivých strategií FH (1. vyjasnit cíle učení a kritéria úspěchu tak, aby jim žáci rozuměli, 2. připravit a ve třídě pak efektivně řídit diskuse a další aktivity tak, aby při nich vznikaly důkazy o učení, 3. poskytovat zpětnou vazbu, která podporuje učení a umožňuje žákům posouvat se vpřed, 4. aktivizovat žáky, aby se vzájemně stali zdrojem svého učení, 5. aktivizovat žáky, aby se stali „vlastníky“ svého vlastního učení - owners of learning) a konkrétních technik v kontextu vlastní pedagogické praxe. 3.Budou reflektovat reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole.

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 40 hodin - Praha

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:24. 1. 2020 - 14. 5. 2020
Kapacita: 20
Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení Vám nabídne další metody aktivního učení a kritického myšlení.

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - leden 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:20. 1. 2020 - 21. 1. 2020
Kapacita: 28
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle.

Další informace o kursech

ČTĚTE: O čem jsou vlastně základní kursy RWCT?

Stáhněte si obecnou anotaci [RTF] základních kursů Kritického myšlení a přečtěte si, co se na kursech dozvíte.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Co děláme
Kursy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2333 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz