Vypsané kursy Kritického myšlení, na které se můžete přihlásit:

Komplexní rozvoj lídršipu - podzim 2020

Místo: Kritické myšlení z.s., ZŠ Boleslavova, Boleslavova 250/1, 140 00 Praha 4-Nusle
Datum:16. 9. 2020 - 14. 1. 2021
Kapacita: 28
Je prokázáno, že máme veškeré zdroje (biologickou i psychologickou kapacitu) k tomu, abychom dokázali dát všechny součásti svého života do synergické spolupráce a dokázali tak v roli lídra zlepšovat stav věcí, na které máme vliv. V důsledku toho pak jako lídři dokážeme přispívat ke zkvalitňování kultury organizace, zlepšovat její výsledky i spokojenost jednotlivců, kteří v ní pracují. Tento dlouhodobý trénink je zaměřen na rozvoj klíčových oblastí lídršipu.

Trénink dovedností vědomého lídršipu - 16 hodin - červen 2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 6. 2020 - 19. 6. 2020
Kapacita: 25
Navazující trénink pro účastníky kurzu Vědomý lídršip.

Typologie MBTI 4 - audit silních stránek a rozvoj organizace - červen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:2. 6. 2020 - 3. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře:  Prozkoumáme východiska tzv. pozitivní psychologie (Martin Seligman, American Psychological Association), z jejíchž výzkumů vyplývá, že pokud lidé ve své profesi mohou rozvíjet své silné stránky vycházející z jejich vrozeného osobnostního a temperamentového nastavení, zvyšuje se jejich výkonnost a přínos organizaci, ve které pracují.  Provedeme audit svých silných stránek a vytvoříme si tabulku nebo mapu svých silných a slabých stránek: a) s oporou o systém typologie MBTI (typ temperamentu jako základ potřeb, hodnot, předpokladů pro rozvoj dovedností a zvládání rolí a projevů v chování; typ osobnosti ve vztahu k přínosům v týmové práci a v organizaci), b) s oporou o informace získané od kolegů metodou 1: 360° zpětná vazba, c) s oporou o reflexi osobních zájmů, oblíbených a neoblíbených činností a obav, které vyplývají z typu osobnosti.  Vytvoříme si praktický plán rozvoje svých silných stránek pro rozvoj organizace. Reflektujeme, jak naše silné stránky doplňují silné stránky kolegů v týmu. Co každý účastník získá, s čím odejde? • Popis preferovaných potřeb, hodnot a předpokladů pro rozvoj dovedností, zvládání rolí a projevů v chování pro každý typ temperamentu (SJ, SP, NT, NF) dle MBTI. • Popis vlastního typu osobnosti ve vztahu k přínosům týmové práci a organizaci. • Mapu silných stránek vlastní osobnosti jako východisko pro profesní rozvoj a efektivitu. • Praktický plán rozvoje silných stránek využitelný v osobním a profesním životě.

Formativní hodnocení v práci učitele 2 - plánování na základě důkazů o učení - červen 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:1. 6. 2020 - 1. 6. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře – v semináři: 1. Promyslíme, jakými postupy může učitel zkoumat dopad své výuky na učení žáků a jak z toho vyvozovat, čemu se potřebuje on sám naučit, aby dokázal žákům poskytovat ještě lepší podporu na cestě k cílům jejich učení. 2. Na příkladech odučených lekcí, ve videosekvencích a autentických materiálech z hodin budeme zkoumat: • jak cíle učení žáků, naplánované důkazy o jejich učení a zvolené texty souvisejí s činnostmi žáků, které pro ně učitel připravuje, aby se mohli přibližovat k cílům svého učení (plánování pozpátku). • co všechno sledovaní učitelé dělají při plánování a v průběhu výuky (zadání, rozmanité texty, pracovní listy, intervence učitele v průběhu lekce - scaffolding), aby se žáci mohli co nejefektivněji přibližovat k cílům svého učení. • jak sledovaní učitelé pracují s důkazy o učení žáků jako informacemi pro další plánování výuky. 3. Ukážeme si, jak formulovat a používat kritéria úspěchu a sady kritérií, aby žákům pomáhaly dosahovat cílů jejich učení: • promyslíme, k čemu žákům slouží kritéria úspěchu, jaký mají vztah k cílům učení, jak je využívat, jak do jejich vytváření zapojovat žáky atd. • analyzujeme intervenci učitele při práci žáků s kritérii úspěchu, která vede ke zlepšení jejich výkonu a učení. • navrhneme kritéria úspěchu pro jednu z metod aktivního učení.

Dílna čtení - 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:30. 5. 2020 - 30. 5. 2020
Kapacita: 20
Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ, knihovníky, pedagogy volnočasových aktivit a pro každého, kdo chce smysluplně rozvíjet čtenářství mladších dětí.

Typologie MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - březen 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:10. 3. 2020 - 11. 3. 2020
Kapacita: 25
Cíle: Aktivní zapojení účastníků semináře povede k tomu, že na jeho konci budou: 1.lépe rozumět přirozeným osobnostním preferencím jednotlivých typů dětí a z nich vyplývajícím výchovným i vzdělávacím potřebám a učebním stylům. 2.schopni volit rozmanité strategie a metody výuky, které vedou k individualizovanému učení žáků prostřednictvím možnosti volby na základě jejich potřeb vyplývajících z typu jejich osobnosti. Co každý účastník získá? -Sadu textů, které umožňují porozumět projevům vyvíjejícího se typu u dětí. -Metodický materiál obsahující popis strategií, které umožní diferencovat výuku dle MBTI. -Pomůcky pro plánování výuky na základě popisu učebních stylů (preferované aktivity, motivující činnosti atd.). -Popisy typů temperamentu u dětí a doporučení výchovných a vzdělávacích strategií, které jsou vzhledem k temperamentovým specifikům nejeefektivnější.

Rozvíjíme čtenářskou gramotnost s naučným textem 1 - 16 hodin - jaro 2020 - Praha

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:20. 2. 2020 - 21. 5. 2020
Kapacita: 20
Kurz je určen především pro učitele naučných předmětů druhého stupně. Jádrem všech čtyř setkání budou modelové lekce využívající texty z různých předmětů (zeměpis, fyzika, chemie …). Lekce si učitelé prožijí v rolích žáků a poté budou v rámci analýzy odhalovat, jak daný text a postupy práce umožňují žákům se v daném předmětu učit. Každé setkání bude také doprovázeno nabídkou inspirativním zdrojů naučných textů.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 1. stupeň - 24 hodin - Praha - včetně náslechů ve dvou hodinách

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + náslechy v ZŠ Kunratice
Datum:3. 2. 2020 - 12. 5. 2020
Kapacita: 20
Minimální kurz je určen učitelům 1. stupně základních škol, kteří přemýšlí o tom, jak obohatit výuku ve svých třídách. V modelových lekcích se seznámíte s třífázovým modelem učení, který pomáhá učitelům plánovat výuku a umožňuje dětem být v průběhu lekce aktivní a napojené na téma. Jádrem kurzu je práce s metodami z programu RWCT. Modelové lekce budeme společně analyzovat z hlediska jejich postupného zavádění v různých úrovních náročnosti. Součástí kurzu je společná konzultace problémů i sdílení zkušeností. Všechny lekce byly autorkami ověřeny při vyučování v běžném typu škol. Poslední setkání proběhne formou návštěvy účastníků přímo ve výuce. Zdeňka Dudová učí letos první třídu a vy budete mít možnost sledovat, co jsou schopni prvňáci zvládnout po devíti měsících ve škole.

Formativní hodnocení v práci učitele 1 - cesta k efektivnímu učení žáků - leden 2020 - 10 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:29. 1. 2020 - 29. 1. 2020
Kapacita: 25
Cíle semináře: Budeme mít stejné nebo aspoň podobné porozumění pojmu formativní hodnocení (FH). Porozumíme, jak hodnocení ve formativní funkci může pomoci, aby se žáci individualizovaně učili, tzn. vzhledem ke své zóně nejbližšího vývoje a jí odpovídajícím cílům učení. Seznámíme se s pojetím formativního hodnocení podle D.Wiliama, jednotlivými strategiemi a konkrétními technikami. Posoudíme jejich užitečnost v kontextu naší praxe. Aplikujeme reakce učitelů a žáků při zavádění formativního hodnocení v jedné konkrétní škole do své vlastní pedagogické praxe.

Typologie MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - leden 2020 - 20 vyuč. hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4, lektor: Mgr. Jiřina Majerová
Datum:20. 1. 2020 - 21. 1. 2020
Kapacita: 25
Poznejme lépe sami sebe i druhé z hlediska osobnostních dispozic dle typologie MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), naučme se pracovat se svými silnými stránkami. Odhalme, proč některé činnosti v osobním či pracovním životě děláme rádi a jiné nás stojí takové množství energie a úsilí, že se jim proto raději vyhýbáme. Naučme se lépe komunikovat a spolupracovat s lidmi odlišných osobnostních dispozic a získejme poznání, které vede k dlouhodobé prosperitě obou stran. Každý účastník získá: Sadu textů umožňujících porozumění základům typologické teorie a poskytujícím zároveň vodítka pro diagnostiku vlastního typu. Podrobný popis vlastního typu osobnosti, který prohlubuje sebepoznání a umožňuje lépe stanovovat si rozvoj. cíle.

Je to ještě zeměpis?

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:17. 1. 2020 - 4. 6. 2020
Kapacita: 20
Účastník zažije na vlastní kůži v každém setkání minimálně jednu hodinu, která se vztahuje k zeměpisu nebo přírodním vědám. Lekce pro žáky 2.stupně vycházejí z modelu učení E-U-R , využívají některých metod kritického myšlení a čtenářských strategií. Vždy vycházejí z práce s texty, které nenajdeme v učebnici.

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - Ostrava

Místo: Ostrava, 15. ledna 2020 a 16. ledna 2020
Datum:15. 1. 2020 - 16. 1. 2020
Kapacita: 25
V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.

Rozvoj učitelských dovedností (RUD) - pokračovací kurz

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:6. 1. 2020 - 28. 4. 2020
Kapacita: 20
Kurz určený pokročilým účastníkům našeho programu, kteří metody RWCT a třífázový model učení využívají ve své výuce. Kurz navazuje na RUD - základní kurz. Na kurzu si zopakujete několik klíčových dovedností učitele – jak uzavírat s žáky dohodu, jak žákům modelovat dovednosti, jak zohledňovat různé učební styly žáků, jak žákům poskytovat zpětnou vazbu a hodnocení. Tento kurz přináší inspiraci, ale i konkrétní rady a postupy, jak učit žáky pomocí aktivizujících metod učení a zvládat management třídy.

MBTI 3 - komunikační styly, stres a seberozvoj - prosinec 2019

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:11. 12. 2019 - 12. 12. 2019
Kapacita: 25
Na semináři se dozvíte, jaké je vzájemné působení dimenzí osobnosti, tj. "dynamika typu". Na základě toho lépe porozumíte vlastnímu typu osobnosti a fungování ostatních typů. Zjistíte, jak se naše preferované a nepreferované funkce projevují v komunikaci a ve stresových situacích.

Nebojme se poezie! (pro učitele 1. stupně ZŠ)

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:7. 12. 2019 - 7. 12. 2019
Kapacita: 23
Chtěli byste dětem nabídnout práci s poezií, ale nevíte, jak do toho? V semináři vám nabídneme několik různých metod práce s poezií, které vycházejí z třífázového modelu učení E-U-R. Všechny lekce jsou již vyzkoušeny se žáky mladšího školního věku a vy si je budete mít možnost prožít sami a následně je aplikovat při vlastní práci.

Čteme s porozuměním každý den - listopad 2019

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:20. 11. 2019 - 20. 11. 2019
Kapacita: 20
Seminář k metodice Čteme s porozuměním každý den. Tříhodinový seminář (14.30 - 17.30) Vám umožní nahlédnout do systému rozvíjení čtenářských dovedností v 1.- 4. třídě.

Čtení a psaní poezie ve škole

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:18. 11. 2019 - 18. 11. 2019
Kapacita: 20
V semináři účastníci pracují s potenciálem rozmanitých básní, s jejich obsahem i formou, stimulují tvůrčí schopnosti, hrají si s češtinou, s texty básníků, píší za pomoci rozmanitých aktivit vlastní básnické texty, učí se, jak využívat čtení i psaní poezie k poučení, zábavě, uvolnění kreativity a pozitivních prožitků, využijí básnické texty v různých oborech (předmětech).

Dílna čtení

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:14. 11. 2019 - 14. 11. 2019
Kapacita: 20
Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.

Dílna čtení pro pokročilé

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:12. 11. 2019 - 25. 11. 2019
Kapacita: 20
Seminář je určen učitelům 1. a 2. stupně, kteří už do své výuky zavedli dílny čtení a kteří by rádi získali ujištění a načerpali další inspiraci.

Dílna psaní pro 1. stupeň

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:11. 11. 2019 - 11. 11. 2019
Kapacita: 20
Cílem našeho semináře je nabídnout učitelům ucelený systém výuky, díky kterému získají žáci dovednost samostatně vyhledávat a písemnou formou zpracovávat vlastní náměty a myšlenky, které chtějí sdělit ostatním.

Lektorský kurz RWCT 2019/2020

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4 + výjezdy
Datum:7. 11. 2019 - 23. 5. 2020
Kapacita: 18
Ve školním roce 2019/2020 se můžete přihlásit do lektorského kurzu RWCT. Kurz vypisujeme jednou za 2-3 roky a je určen pokročilým učitelům, kteří chtějí nabízet program svým kolegům.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení s možností náslechů - Praha - 40 hodin

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:4. 11. 2019 - 2. 4. 2020
Kapacita: 20
Základní kurz RWCT v délce 40 hodin - ucelený systém metod a postupů, které využijete ve většině předmětů. Vhodné pro učitele všech stupňů škol. Možnost navštívit hodiny podle principů RWCT v ZŠ Kunratice.

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 24 hodin - Praha - podzim 2019

Místo: ZŠ Ostrovní, Praha 1
Datum:2. 11. 2019 - 14. 12. 2019
Kapacita: 25
Ve 24 hodinovém kurzu, který volně navazuje na základní kurz pro učitele napříč základním vzdělávacím systémem a vstoupit do něj mohou tedy i úplní „začátečníci“ - budeme poučeněji pracovat ve třífázovém modelu učení, více přemýšlet o různých metodách vhodných pro děti vzhledem k jejich individuálním potřebám.

MBTI 2 - individualizace výchovy, výuky a učení žáků - listopad 2019

Místo: ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:1. 11. 2019 - 2. 11. 2019
Kapacita: 30
Seminář využívá zkušenosti s typologií MBTI z vlastní školně-psychologické praxe a praxe vzdělávací (vzdělávání učitelů, vedoucích pracovníků škol i manažerů a zaměstnanců firem) a propojuje je se znalostmi a dovednostmi z oblasti didaktiky (založené na konstruktivistické pedagogice). Je doplněn kazuistikami konkrétních dětí a osvědčenými příklady z praxe.

Čteme s nečtenáři a učíme je kriticky myslet - základní kurz - Brno - podzim 2019

Místo: Brno
Datum:1. 11. 2019 - 30. 11. 2019
Kapacita: 15
Podzimní kurz v rozsahu 24 hodin určený pro učitele z mateřských škol, koordinátory a lektory MC, učitele 1. stupně základních škol, rodiče a další zájemce, kteří chtějí účinně rozvíjet předčtenářské dovednosti žáků a vybudovat u dětí pozitivní vztah ke knihám a ke čtení. Ukážeme si účinné a vyzkoušené postupy, jak pracovat s dětmi, které ještě neumějí číst a psát.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení, 40 hodin, podzim 2019

Místo: Kladno
Datum:11. 10. 2019 - 10. 1. 2020
Kapacita: 25
Kurz je určen pro učitele všech typů škol, ale také pro asistenty pedagoga, školní psychology a speciální pedagogy, kteří chtějí vést své žáky k přemýšlení a také k vylepšování jejich vzájemných vztahů.

Dílna čtení

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:10. 10. 2019 - 10. 10. 2019
Kapacita: 20
Cílem semináře je vyzkoušet si při četbě knih pro dospělé i pro děti strukturu dílny čtení, sdílet motivující zadání pro děti, získat vhled do možností propojování dílen čtení s literární teorií i psaním. Zažijeme metody vhodné pro reflexi vlastní četby i pro sledování rozvoje vlastního čtenářství, resp. čtenářství dětí.

MBTI 1 - sebepoznání a spolupráce v týmu - říjen 2019

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:8. 10. 2019 - 9. 10. 2019
Kapacita: 28
V semináři si účastníci s pomocí lektorky sami u sebe určí svůj osobnostní typ. Toto sebepoznání pak přímo aplikují na komunikační situace, spolupráci v týmu a práci s dětmi.

Pokračovací kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení - 40 hodin - Praha

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:7. 10. 2019 - 24. 4. 2020
Kapacita: 20
Pokračovací kurz, který přímo navazuje na 40 hodinový základní kurz z roku 2018/2019.

Základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení pro češtináře - podzim 2019

Místo: Učebna KM, ZŠ Boleslavova, Praha 4
Datum:25. 9. 2019 - 7. 3. 2020
Kapacita: 20
Osvědčený kurz zaměřený na možnosti využití kritického myšlení ve výuce českého jazyka a literatury. Hlavním cílem je nabídnout vám metody aktivního učení využitelné právě ve vašem předmětu, společně s vámi vytvořit zásobník lekcí (hodin), které jsou ověřené praxí, a umožnit vám sdílet zkušenosti s kolegy se stejnou aprobací.

Další informace o kursech

ČTĚTE: O čem jsou vlastně základní kursy RWCT?

Stáhněte si obecnou anotaci [RTF] základních kursů Kritického myšlení a přečtěte si, co se na kursech dozvíte.

Navigátor
Chci se podívat na:
Chci vyhledat:
Právě se nacházíte na:
homepage KM
Co děláme
Kursy

[ukázat mapu celého webu]
Kritické listy
Čteme s porozuměním


E-infosíť
Přihlášení do e-mailové infosítě Vám zaručí zasílání novinek a aktualit přímo na Váš e-mail. (více informací)
jméno:
e-mail:
cislo:
zde napište: 531
 
Je již přihlášeno 2310 lidí.
Projekt ESF
Investice do rozvoje vzdělávání

Ostatní

Licence Creative Commons
Kritické myšlení, jejímž autorem je Kritické myšlení, o.s., podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko .
Vytvořeno na základě tohoto díla: www.kritickemysleni.cz